Gospel st. John 17

 0    26 карточки    zbigniewfigaj
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
These words spoke Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
начать обучение
To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
начать обучение
i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
And this is life eternal, that they may know thee the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent.
начать обучение
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
начать обучение
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
And now, O Father, glorify thou me with thy ownself, with the glory which I had with thee before the world was.
начать обучение
A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
I have manifested thy name to the men whom thou gavest to me out of the world: thine they were, and thou gavest them to me; and they have kept thy word.
начать обучение
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
Now they have known that all things whatever thou hast given me are from thee.
начать обучение
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
For I have given to them the words which thou gavest me; and they have received [them], and have known surely that I came from thee, and they have believed that thou didst send me.
начать обучение
Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
I pray for them: I pray not for the world, but for them whom thou hast given to me; for they are thine.
начать обучение
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
начать обучение
Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given to me, that they may be one, as we [are].
начать обучение
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest to me I have kept, and none of them is lost but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
начать обучение
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo
And now I come to thee, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.
начать обучение
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
I have given to them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
начать обучение
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil.
начать обучение
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
They are not of the world, even as I am not of the world.
начать обучение
Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
начать обучение
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
начать обучение
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.
And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified through the truth.
начать обучение
A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Neither pray I for these alone; but for them also who shall believe on me through their word.
начать обучение
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
That they all may be one; as thou, Father, [art] in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
начать обучение
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
And the glory which thou gavest to me, I have given to them; that they may be one, even as we are one.
начать обучение
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me.
начать обучение
Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Father, I will that they also whom thou hast given to me be with me where I am; that they may behold my glory which thou hast given to me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
начать обучение
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
начать обучение
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
And I have declared to them thy name, and will declare [it]: that the love with which thou hast loved me, may be in them, and I in them.
начать обучение
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.