FISZ. PITER. 01

 0    35 карточки    misterkoko
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Życie na zasiłku
Życie na zasiłku nie jest proste.
начать обучение
Live on social security
Living on social security isn't easy.
Otrzymywać emeryturę, rentę
Zostały mi mi jeszcze trzy lata do otrzymania emerytury.
начать обучение
Draw a pension
I've got three years to go before I draw my old-age pensin.
Wyjść z biedy i stać się bogatym
Jamesowi udało się wyjść z biedy i stał się bogaty.
начать обучение
Go from rags to riches
James managed to go from rags to riches.
Zamożny
Frank nie pochodzi z zamożnej rodziny, ale teraz jest bogaty.
начать обучение
Well-off
Frank didn, t come from a well-off family but he's rich now.
Koszty utrzymania
Ta decyzja podniesie koszty utrzymania w tej dzielnicy.
начать обучение
Cost of living
This decision will raise the cost of living in the neighbourhood.
Stał, ciągły wzrost
Wiele rodzin żyje w biedzie z powodu stałego wzrostu kosztów utrzymania.
начать обучение
Steady rise
Many families live in poverty because of the steady rise in the cost of living.
Żyć w biedzie
Musimy coś z tym zrobić. Nie zamierzam żyć w biedzie.
начать обучение
Live in poverty
We have do something about that. I'm not going to live in poverty.
Miesięczny dochód
Przeciętny miesięczny dochód w Polsce jest wciąż niższy niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej.
начать обучение
Monthly income
The average monthly income in Poland is still lower than in many other EU countries.
Otrzymać stypendium
Jessica otrzymała stypendium na studia w Cheltenham.
начать обучение
Be awarded a scholarship
Jessica was awarded a scholarship to study at Chaltenham Ladies Collage.
Spłacić hipotekę
Chcemy spłacić naszą hipotekę tak szybko, jak to możliwe.
начать обучение
Pay off a mortgage
We want to pay off our mortgage as soon as possible.
Z zyskiem
W przyszłym roku będą mogli sprzedać swoje mieszkanie z zyskiem.
начать обучение
At a profit
Next year they'll be able to sell their flat at a profit.
Zaciągnąć pożyczkę
Zaciągnęliśmy pożyczkę, żeby kupić mieszkanie.
начать обучение
Take out a loan
We took out a loan to buy a flat.
Dużo w coś zainwestować
Dużo zainwestowałem w nasz rodzinny biznes.
начать обучение
Invest heavily in sth
I invest heavily in our family business.
Być wartym fortunę
Ten naszyjnik musi być wart fortunę!
начать обучение
Be worth a fortune
This necklace must be worth a fortune!
Pozwolić sobie na kupno czegoś
Nie mogę sobie pozwolić na kupno tego samochodu. Jest za drogi.
начать обучение
Afford sth / to buy sth
I can't afford to buy that car. It's to expensive.
Bezwartościowy
Obraz okazał się zupełnie bezwartościowy.
начать обучение
Worthless
The painting turned out to be completely worthless.
Bezcenny
Bezcenny zbiór diamentów i rubinów zniknął z sejf bez śladu.
начать обучение
Priceless
The priceless collection of diamonds and ruies vanished without a trace from the safe.
Strasznie dużo
Wydaje mi się, że marnujesz strasznie dużo pieniędzy na drogie kosmetyki.
начать обучение
An awful lot
I think you're wasting an awful lot of money on expensive cosmetics.
Trwonić, marnować pieniądze
Roztrwonił wszystkie pieniądze swojego ojca.
начать обучение
Waste money
He wasted all of his father's money.
Ilość, suma pieniędzy
Na wakacjach wydaliśmy zdumiewającą ilość pieniędzy. Dużo większą niż zamierzaliśmy.
начать обучение
Amount of money
We spent an astonishing amount of money on holiday. Much more than we'd intended to.
Wypłacać, podejmować pieniądze
Jeśli posiadasz rachunek bieżacy, możesz wypłacać gotówkę z bankomatu.
начать обучение
Withdraw
If you have a current account, you can withdraw cash at a cash machine.
Otworzyć konto bankowe
Większość ludzi otwiera konto bankowe zanim zacznie zarabiać pieniądze.
начать обучение
Open a bank account
Most people open a bank account before they begin earning money.
Rachunek bieżący
Chciałbym otworzyć rachunek bieżący.
начать обучение
Current account
I'd like to open a current account.
Zaświadczać
Niniejszym zaświadczam się, że panna Anna Smith ukończyła kurs maszynopisania.
начать обучение
Certify
This is to certify that Miss Anna Smith has graduated from this typing course.
Zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
начать обучение
Oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
Rezygnować
Zrezygnował z funkcji po oskarżeniach o oszustwo i złe zarządzanie.
начать обучение
Resign
He resigned after allegations of fraud and mismanagement.
Emerytura
Zamierzam przejść na wcześniejszą emeryturę.
начать обучение
Retirement
I am going to take early retirement.
Pracować po godzinach, brać nadgodziny
Bierze tak wiele nadgodzin, jak tylko się da, żeby zarobić na nowy samochód.
начать обучение
Do overtime
He is doing as much overtime as possible to earn money for a new car.
Zabierać się (za coś)
Naprawdę musimy zabrać się znowu do pracy.
начать обучение
Get down to
We really have to get down to work again.
Sprostać wymaganiom
Kandydaci do tej pracy muszą sprostać surowym wymaganiom.
начать обучение
Meet reqirements
Candidates for this job must meet strict requirements.
Biuro pośrednictwa pracy
Nasze biuro pośrednictwa pracy rekrutuje pracowników do stałej i tymczasowej pracy biurowej.
начать обучение
Employment agency
Our employment agency recruits for permanent and office jobs.
Wskaźnik bezrobocia
Wskaźnik bezrobocia jest wysoki i trudno jest znaleźć stałą pracę.
начать обучение
Unemployment rate
The unemployment rate is high and it's difficult to find a steady job.
Zmniejszać podatek
Przed wyborami wszyscy kandydaci obiecywali zmniejszyć podatki.
начать обучение
Reduce tax
All of the candidates promised to reduce taxes before the election.
Cło
W zeszłym miesiącu wzrosło cło na używane samochody.
начать обучение
Customer duty
The customer duty on secondhand cars went up last month.
Brutto
Cena sprzedaży brutto zawiera podatki oraz zysk sprzedającego.
начать обучение
Gross
The gross selling price includes taxes as well as the vendor's margin.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.