словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

matter на вьетнамском языке:

1. vấn đề vấn đề


Patrick có một vấn đề lớn.
Có vẻ như là một vấn đề.

Вьетнамский слово "matter«(vấn đề) встречается в наборах:

bài học của tôi