Część pisemna

 0    113 карточки    mooonia0095
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
spotkanie odbędzie się
начать обучение
meeting will take place
Chciałbym
начать обучение
I would like to
Chciałbym zaprosić cię na
начать обучение
I would like to invite you to the
założyć klub
начать обучение
start a club
Największą atrakcją imprezy był koncert słynnego piosenkarza.
начать обучение
The biggest attraction of the event was the concert of the famous singer.
Szukam mojego...
начать обучение
I'm looking for my...
Mamy przyjemność ogłosić...
начать обучение
We are pleased to announce...
konkurs
начать обучение
competition
zawody
начать обучение
contest
impreza charytatywna
начать обучение
charity event
impreza urodzinowa Susan
начать обучение
Susan's birthday party
impreza na zakończenie roku szkolnego
начать обучение
event at the end of the school year
Organizuję przyjęcie... masz ochotę przyjść?
начать обучение
Organizing a party ... you want to come?
Przyjdź z przyjacielem
начать обучение
Come with your friends
Jestem organizatorem wystawy zdjęć pt.
начать обучение
I am organizing a photo exhibition entitled
naszym zadaniem jest
начать обучение
our job is to
Jestem spędzająca moje wakacje nad morzem.
начать обучение
I'm spending my vacation at the seaside.
Tu jest wiele rzeczy do robienia każdego dnia.
начать обучение
There are many things to do every day.
Pogoda jest ładna/straszna.
начать обучение
The weather is nice / terrible.
Pada deszcz cały czas.
начать обучение
It is raining all the time.
Pogoda jest słoneczna.
начать обучение
The weather is sunny.
Cieszy mnie to bardzo.
начать обучение
I enjoy it very much.
Co o Twoich wakacjach?
начать обучение
What about your holiday?
Wszystkiego najlepszego
начать обучение
All the most
Mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę
начать обучение
I hope that someday I will be back
Wczoraj zgubiłam pióro.
начать обучение
Yesterday I lost my pen.
To jest prezent od mojej mamy.
начать обучение
It is a gift from my mom.
Proszę, pomóż mi znaleźć to.
начать обучение
Please help me find it.
To wiele dla mnie znaczy!
начать обучение
It means a lot of me
Jeśli masz jakieś informacje, proszę skontaktuj się ze mną/ zadzwoń/ zostaw wiad
начать обучение
If you have any information, please call
Przyjdź na czas, ponieważ...
начать обучение
Come on time, because...
Mam nadzieję, że zostanę...
начать обучение
I hope that I will be...
Mam nadzieję, że zobaczymy się tam.
начать обучение
I hope to see you there.
Impreza odbędzie się w
начать обучение
The event will take places in
Impreza odbędzie sie 13 marca o godzinie 16.
начать обучение
The event will take place on March 13 at
rozmowa na temat
начать обучение
talk about
wynalazek
начать обучение
invention
Przynieś coś do zjedzenia!
начать обучение
Bring something to eat!
Przynieś swoją ulubiona muzykę z sobą.
начать обучение
Bring your favorite music with you.
Jeśli chcesz dołączyć do grupy, zadzwoń
начать обучение
If you want to join the group, call
Nagroda obejmuje darmowy rejs statkiem do Nowego Jorku.
начать обучение
The prize includes a free boat ride to New York.
Daj spokój, nie bój się, to latwe
начать обучение
Come on, do not be afraid, it is easy
Przyjdź i wypróbuj!
начать обучение
Come and try!
przyjdź i miej zabawę
начать обучение
Come and have fun
Nie przegap tego!
начать обучение
Do not miss it!
Nie jestem pewien czy pamiętasz o...
начать обучение
I'm not sure if you remember about
Twoja mama właśnie dzwoniła, zeby powiedzieć, że
начать обучение
Your mom just called to say that
Musisz mieć 18 lat
начать обучение
You must be 18 years old
Musisz mieć trochę doswiadczenia w
начать обучение
You must have some experience of
wystawa pokazująca najlepsze obrazy naszego szkolnego artysty
начать обучение
exhibition to show the best images of our school artist
żeby zapisac się, zadzwoń
начать обучение
to sign up, call
mój telefon przestał działać
начать обучение
my phone has stopped working
musiałam wyjść właśnie teraz
начать обучение
I had to leave right now
Obawiam się, że będę musiał...
начать обучение
I'm afraid that I will
Spotkajmy się
начать обучение
Let's meet
Pogadajmy o tym
начать обучение
Let's talk about it
Przykro mi o tym problemie
начать обучение
I'm sorry about this problem
piszę, zeby prosić o twoją pomoc
начать обучение
I am writing to ask you for help
Piszę, aby ubiegać się o przyjęcie na jeden z kierunków na Państwa uniwersytecie
начать обучение
I am writing to apply for admission to one of the courses at your university
Piszę w związku z ogłoszeniem...
начать обучение
I am writing in connection with the advetisement
Byłam bardzo zainteresowana twoim artykułem.
начать обучение
I was very interested in your article.
Myślę tak ponieważ
начать обучение
I think so because
Po pierwsze my mamy zamiar
начать обучение
First we are going to
To się nigdy więcej nie powtórzy.
начать обучение
It will never happen again.
Napisz wkrótce.
начать обучение
Write soon.
Piszę, żeby powiedzieć Ci jak przykro jest mi że
начать обучение
I am writing to tell you how sorry I am that
Piszę w związku z artykułem w sobotniej gazecie
начать обучение
I am writing in connection with the article in Saturday's paper
Byłam zszokowana przez te kłamstwa
начать обучение
I was shocked by the lies
To jest niedorzeczne, żeby pisać takie klamstwa
начать обучение
It is ridiculous to write such lies
Zastanawiam się co inni czytelnicy myślą o...
начать обучение
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziecie w stanie wymienić ... szybko jak to możliwe.
начать обучение
I hope that you will be able to list ... quickly as possible.
Mam nadzieję, że będziecie publikować więcej artykułów o tym problemie.
начать обучение
I hope that you will publish more articles about this problem.
Byłabym wdzięczna gdybyście mogli opublikowac mój list.
начать обучение
I would be grateful if you could publish my letter.
Ja absolutnie zgadzam się z Twoją opinią, że
начать обучение
I absolutely agree with your opinion that
Chciałbym podziękować ci za
начать обучение
I would like to thank you for
Chciałbym pogratulować Ci
начать обучение
I would like to congratulate you on
Muszę powiedzieć, że zupełnie nie zgadzam się z...
начать обучение
I must say that I totally disagree with...
Natomiast
начать обучение
While
Jednakże
начать обучение
However, the
Z innej strony
начать обучение
On the other hand,
Piszę, żeby skarżyć o
начать обучение
I am writing to complain about
Ja muszę wyrazić moje niezadowolenie z Twoich usług
начать обучение
I must express my dissatisfaction with your service
It has been damaged.
начать обучение
It has been damaged.
Fakt, ja rozmawiałam już z Tobą o tym, ale niestety nic się nie zmieniło.
начать обучение
In fact, I have already talked to you about this, but unfortunately nothing has changed.
Ja kupiłam zegarek tydzień temu w Twoim sklepie na...
начать обучение
I bought the watch a week ago in your shop in...
Zaczęłam uczęszczać na ten kurs.
начать обучение
I started attending this course.
W rezultacie, zostałam bez telefonu.
начать обучение
As a result, I was left without a phone.
W tej sytuacji obawiam się, że muszę zapytać o możliwość naprawy uszkodzonego przedmiotu.
начать обучение
In this situation, I am afraid that I must ask about the possibility of repairing the damaged item.
Mam nadzieję usłyszeć od Ciebie szybko.
начать обучение
I hope to hear from you soon.
Piszę, aby ubiegać się o posadę jako...
начать обучение
I am writing to apply for a job as...
Czekam na kontakt z Państwem
начать обучение
I look forward to hearing from you
Ja dołączam moje CV
начать обучение
I enclose my CV
Ja dołączam moje referencje od mojego poprzedniego pracodawcy.
начать обучение
I am enclose my references from my previous employer.
Chciałbym wyrazić moje zainteresowanie tą pracą.
начать обучение
I would like to express my interest in this work.
Zawsze byłam zainteresowana taką pracą.
начать обучение
I have always been interested in such work.
Moje profesjonalne doświadczenie obejmuje
начать обучение
My professional experience includes
Pracowałem jako
начать обучение
I worked as a
kucharz
начать обучение
cook
pielęgniarka
начать обучение
nurse
opiekunka do dzieci
начать обучение
babysitter
informatyk
начать обучение
IT specjalist
stowarzyszenie
начать обучение
association
Byłbym szczęśliwy, aby przyjść na rozmowę w twojej najbliższej wygody.
начать обучение
I would be happy to come for an interview at your earliest convenience.
Mam nadzieję, że to niepowodzenie uprawnia mnie do zwrotu.
начать обучение
I hope that this failure entitles me to return.
Odwiedziłem waszą restaurację tydzień temu.
начать обучение
I visited your restaurant last week.
To miało dwa głębokie pęknięcia na przodzie.
начать обучение
It had two deep cracks on the front
Lekcje były często odwoływane.
начать обучение
The lessons were often canceled.
Wakacje były za drogie.
начать обучение
The holidays were too expensive.
Pokoj hotelowy był brudny.
начать обучение
The hotel room was dirty.
Obsługa była niemiła.
начать обучение
The service was rude.
W ten sposób zniszczony wszystkie moje plany
начать обучение
In this way, ruined all my plans
Dania były surowe.
начать обучение
The dishes were raw.
Musiałem długo czekać na moje zamówienie.
начать обучение
I had to wait a long time for my order.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.