10. Deck

 0    100 карточки    macitsamet
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
•kanunlaştırmak, •bir hikaye/oyun icra etmek, oynamak, sahnelemek
çıkarmak(yasa), yasallaştırmak, kanunu yürürlüğe sokmak
Bu yasa ne zaman yürürlüğe girdi?
начать обучение
enact
When was this legislation enacted?
•cesaretini kırmak, vazgeçirmek, hevesini kırmak •önlemeye çalışmak, önüne geçmek
caydırmak, gözünü korkutmak
Onun cesaretini kırmak istemedim.
начать обучение
discourage
I didn't mean to discourage her.
•ilham vermek, esinlemek •teşvik etmek, duygu aşılamak, isteklendirmek •uyandırmak, telkin etmek, aşılamak
telkin etmek, aşılamak, uyandırmak
•Televizyon draması gerçek bir hikayeden esinlenmişti. •Okuldaki bir drama öğretmeni, Sam'e oyuncu olması için ilham vermişti. •Ekibinde büyük bir sadakat uyandırıyor.
начать обучение
inspire
inspire in/with
•The television drama was inspired by a true story. •A drama teacher at school had inspired Sam to become an actor. •He inspires great loyalty in his staff.
•harekete geçirmek, uyandırmak •uyandırmak, tahrik etmek/olmak (cinsel)
uyuyan devi uyandırmak
Oldukça ilgi uyandıran bir konu.
начать обучение
arouse
It's a subject which has aroused a lot of interest.
kaynaklanmak, ... dan/de/ile başlamak; kaynaklanmak, çıkmak
belirli bir yerden veya kişiden gelmek veya belirli bir dönemde başlamak
•Turunçgiller Çin ve Güneydoğu Asya menşelidir. •Bu söylentinin kaynağını bulmaya niyetliyim.
начать обучение
originate
originate from/in/with
•Citrus fruits originated in China and Southeast Asia. •I intend to find out who originated this rumour.
•bahsetmek, değinmek, alıntı yapmak •mahkemeye çağırmak, mahkeme celbi göndermek
•Doktor, ilacı aldıktan sonra hayatını kaybeden bir kadının vakasına değindi. •Yerel bir çiftçinin çevre standartlarını ihlal ettiği belirtildi.
начать обучение
cite
•The doctor cited the case of a woman who had died after taking the drug. •A local farmer was cited for breaking environmental standards.
sağlamlaştırmak, pekiştirmek, takviye etmek güçlendirmek •(iş) birleş(tir)mek, birlik oluşturmak, güçlenmek
•Bankacılık dünyasındaki konumunu sağlamlaştırması biraz zaman alacaktır. •İşlerini büyük bir şirkette birleştirdi.
начать обучение
consolidate
•It will take him some time to consolidate his position in the banking world. •He consolidated his businesses into one large company.
birini kötü bir şeye uğratmak, hoş olmayan bir şeyin olmasına neden olmak
vermek, yüklemek, uğratmak, acı çektirmek
•Sana asla böyle acı çektirmezdim/vermezdim. •Böyle bir politika, ciddi zorluklara ve acılara neden olur.
начать обучение
inflict
inflict st on sb/sth
•I would never have inflicted such suffering on you. •Such a policy would inflict severe hardship and suffering.
mecbur etmek, zorlamak, zorunda bırakmak
zorlamak, cebir uygulamak, zorla yaptırmak
İşinden istifa etmek zorunda hissetti.
начать обучение
compel
He felt compelled to resign from his job.
•bulmak, keşfetmek, ortaya çıkarmak, gün ışığına çıkarmak •gizli/saklı bir şeyi bulmak/keşfetmek
toprağı kazıp çıkarmak, kazı ile meydana çıkarmak
•Çin'de binlerce dinozor kemiği ortaya çıkarıldı. •Muhabirler, suç faaliyetine ilişkin kanıtlar ortaya çıkardı.
начать обучение
unearth
•Thousands of dinosaur bones have been unearthed in China. •Reporters unearthed evidence of criminal activity.
•sömürmek, hakkını vermemek •kullanmak, yararlanmak
kendi çıkarı için kullanmak, istismar etmek, sömürmek, faydalanmak
•Sömürülüyormuş gibi hissettim. •Sahip olduğumuz tüm kaynakları tam olarak kullanmıyoruz.
начать обучение
exploit
•I felt as though I was being exploited. •We are not fully exploiting all the resources that we have.
•baskın çıkmak, üstün gelmek, etkin olmak •yaygın olmak, egemen olmak, hâkim olmak
ikna etmek, baskın çıkarak zorlamak, istemediği hâlde yapması için zorlamak
•Yalnızca sağduyunun hakim olacağını (üstün geleceğini) umabiliriz. •Bu alandaki çeteler arasında silah kullanımı yaygındır/hakimdir.
начать обучение
prevail
prevail on/upon sb to do sth
•We can only hope that common sense will prevail. •The use of guns prevails among the gangs in this area.
bölmek, araya girmek, sekte vurmak, engellemek, bozmak
Diğer çocukları rahatsız ediyor ve sınıfı/dersi bozuyor.
начать обучение
disrupt
He disturbs other children and disrupts the class.
tasvir etmek, göstermek, tanımlama, dile getirmek, betimlemek
Çizgi film, başkanı bir vampir olarak tasvir ediyor/gösteriyor.
начать обучение
depict
The cartoon depicts the president as a vampire.
•lav püskürmek, (yanardağ) patlamak •aniden şiddetle olan/vuku bulan, patlak vermek
patlamak, feveran etmek, birden kendinden geçmek, çılgına dönmek *İkinci golü attığında tüm stadyum patladı/çılgına döndü.
Cuma gecesi şehirde şiddet patlak verdi.
начать обучение
erupt
*The whole stadium erupted when he scored the second goal.
Violence erupted in the city on Friday night.
tasarlamak/tasarımını yapmak, icat etmek
Öğrencilerin yarı zamanlı çalışmalarına izin verecek bir plan tasarladılar.
начать обучение
devise
They’ve devised a scheme to allow students to study part-time.
anlam/sonuç/mana çıkarmak
Ziyaretçi beklediği bardak sayısından anladım.
начать обучение
infer
I inferred from the number of cups that he was expecting visitors.
•bir şeyi başka bir şeye yormak, bağlamak, atfetmek •bir şeyi birine atfetmek, yormak, bağlamak, maletmek
özellik, nitelik, hususiyet, karakteristik
•Başarısını sıkı çalışmaya bağlar. •Bu çizim Picasso'ya atfedilmiştir.
начать обучение
•attribute sth to sth •attribute sth to sb
attribute
•He attributes his success to hard work. •This drawing has been attributed to Picasso.
•aydınlatmak, ışıklandırmak •açıklamak, aydınlatmak, ışık tutmak
•Parlak güneş ışığı sahneyi aydınlattı. •Yorumları, bir yazarın çalışmasının bazı yönlerini unutulmaz bir şekilde aydınlatabilir.
начать обучение
illuminate
•Brilliant sunshine illuminated the scene. •His comments can illuminate aspects of a writer’s work unforgettably.
aydınlatmak, bilgi vermek, açıklık getirmek
Bu konularda halkı aydınlatmak gibi bir görevi olduğuna inanıyor.
начать обучение
enlighten
He believes he has a duty to enlighten the public on these matters.
(işe yaramayan şeyi) atmak, ıskartaya çıkarmak, kurtulmak, gözden çıkarmak
atılmış yiyecek ambalajları
Çete saldırıdan sonra silahlarını attı.
начать обучение
discard
discarded food wrappers
The gang discarded their weapons after the attack.
atıp kurtulmak; elden çıkarmak; ... den/dan kurtulmak, elden çıkarmak
Lütfen çöpünüzü dikkatlice atın.
начать обучение
dispose of sth
Please dispose of your litter thoughtfully.
kendini tutmak/frenlemek, çekinmek/sakınmak, kaçınmak
geri durmak
Gösteri sırasında lütfen konuşmaktan kaçının.
начать обучение
refrain
Please refrain from talking during the performance.
•değiştirmek, hafif değişiklik yapmak •yer/yön değiştirmek •vites değiştirmek
değişim, değişme •vites değiştirmek
•Vurguyu hastalığı iyileştirmekten önlemeye kaydırmaya çalışıyoruz. •Koltuğunda rahatsız bir şekilde kıpırdandı.
начать обучение
shift
to shift gears
•We are trying to shift the emphasis from curing illness to preventing it. •He shifted uncomfortably in his seat.
bildirmek, belirtmek, anlamına gelmek, göstermek, ifade etmek
начать обучение
signify
Red signifies danger.
-den vazgeçirmek/caydırmak, yıldırmak
Hırsızları caydırmak için yeni güvenlik önlemleri getirdik.
начать обучение
deter (from)
We have introduced new security measures to deter shoplifters.
umutsuzluğa düşürmek, perişan etmek, dehşete düşürmek, korkutmak
mutsuzluk, şaşkınlık, korku, endişe
Davranışlarında beni en çok korkutan şey kabalıklarıydı.
начать обучение
dismay
What dismayed me most about their behaviour was their rudeness.
yararlanmak, faydalanmak kullanmak, istifade etmek
yararlanmak, faydalanmak
Vitaminler vücut tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir formdadır.
начать обучение
utilize
The vitamins come in a form that is easily utilized by the body.
rastlamak, ile rastlaşmak, çakışmak, örtüşmek, aynı zamana rastlamak
Grubun Amerika turnesi ikinci albümlerinin yayınlanmasıyla aynı zamana denk geldi.
начать обучение
coincide (with)
The band's American tour coincided with the release of their second album.
teşhis etmek, tanımlamak
Geçen yıl kendisine kanser teşhisi kondu.
начать обучение
diagnose
She was diagnosed with/as having cancer last year.
kendini bir şeye/bir şeyi yapmaya alıştırmak, alıştırmak, adet edinmek,
kendini bir şeye/bir şeyi yapmaya alıştırmak
Akşamın ilerleyen saatlerinde yemek yemeye alışması gerekiyordu.
начать обучение
accustom, accustom yourself to something
accustom yourself to sth/doing sth
She had to accustom herself to eating later in the evening.
-e uymak, -e riayet etmek, razı olmak
itaat etmek, razı olmak, muvafakat etmek
Pilot, alçalma talimatlarına uydu.
начать обучение
comply (with)
The pilot complied with instructions to descend.
•idam etmek; (ölüm hükmünü) infaz etmek •yapmak, icra etmek, yerine getirmek
Cinayetten idam edildi.
начать обучение
execute
He was executed for murder.
(akışı) durdurmak/yavaşlatmak, engel olmak, önlemek, artışını engellemek
sap, kök, (ağaç) gövde
Yeni prosedürlerin ülkeye uyuşturucu akışını durdurması amaçlanıyor.
начать обучение
stem
The new procedures are intended to stem the flow of drugs into the country.
vermemek, alıkoymak, esirgemek, saklamak
Şirket, iş bitene kadar ödemeyi durdurma kararı aldı.
начать обучение
withhold - withheld
The company has decided to withhold payment until the job has been finished.
•(yasa, kural) yürürlüğe koymak, etkinleştirmek •sağlamak, uygulamak, yürütmek, durumu kabul ettirtmek
•Yasayı uygulamak polisin görevidir. •Yeni öğretmen disiplini uygulayamadı.
начать обучение
enforce
•It is the duty of the police to enforce the law. •The new teacher failed to enforce discipline.
•fikir/görüş alışverişinde bulunmak, fikir teatisi etmek •vermek, sunmak, bahşetmek
ile görüşmek, müzakere etmek, danışmak, görüşmek
Avukatlarımla görüşmem gerekecek.
начать обучение
confer (with)
I'll need to confer with my lawyers.
koşul öne sürmek, şart koşmak; yapılması gerekeni tam olarak söylemek
şart
Kurallar sigara içmenin yasak olduğunu belirtiyor.
начать обучение
stipulate
The rules stipulate that smoking is not allowed.
isyan etmek, ayaklanmak, başkaldırmak, karşı gelmek, kafa tutmak
tiksinme, iğrenme, nefret etme
Halk zalim krala karşı ayaklandı.
начать обучение
revolt
The people revolted against the cruel king.
yükseltmek, iyileştirmek, geliştirmek, ıslah etmek, terfi ettirmek,
yükseltme, iyileştirme
•Bu programları çalıştırmak için 512Mb RAM'e yükseltmeniz gerekecektir. •Sizi işletme sınıfına yükseltebiliriz.
начать обучение
upgrade
•You’ll need to upgrade to 512Mb RAM to run these programs. •We can upgrade you to business class.
telafi etmek, yerini tutmak, tazmin etmek, zararını karşılamak, tazminat ödemek
Kazanın kurbanlarına yaraları için tanzimat verilecek/tazmin edilecek.
начать обучение
compensate (for)
Victims of the crash will be compensated for their injuries.
•(yetki, güç, nüfuz vb.) uygulamak, kullanmak, tatbik etmek •zorlamak, çaba sarfetmek, çabalamak, kendini zorlamak
baskı yapmak
•Anne babam okulda başarılı olmam için bana çok baskı yaptı. •Kendini fazla zorlayamayacak kadar hastaydı.
начать обучение
exert
•My parents exerted a lot of pressure on me to do well at school. •She was too sick to exert herself much.
güvenmemek, itimat etmemek
güvensizlik, kuşku, itimatsızlık
Kendi kendine, ona güvenmemesi için bir neden olmadığını söyledi.
начать обучение
mistrust
She told herself she had no reason to mistrust him.
kökünü kurutmak, yok etmek, kökünden kazımak/kurutmak, imha etmek
Enflasyon asla ekonomiden tamamen ortadan kaldırılmayacaktır.
начать обучение
eradicate
Inflation will never be completely eradicated from the economy.
zaptetmek, engel olmak, frenlemek, alıkoymak, mâni olmak •sınırlamak, gem vurmak, dizginlemek
zaptetmek, frenlemek
Ona bağırmaktan kendimi alıkoymak zorunda kaldım.
начать обучение
restrain
I had to restrain myself from shouting at him.
azaltmak, tüketmek, boşaltmak, kurutmak
Alkol, vücuttaki B vitaminlerini tüketir.
начать обучение
deplete
Alcohol depletes the body of B vitamins.
•sinyal vermek, işaret etmek, işaretle bildirmek •işaret vermek, göstermek, işaretini vermek, hazır olduğu işaretini göstermek
işaret, sinyal
Sessiz olmalarını işaret etti.
начать обучение
signal
He signalled for them to be quiet.
•fethetmek, ele geçirmek, zaptetmek •yenmek, başetmek, üstesinden gelmek
•Peru, 1532'de İspanyollar tarafından fethedildi. •Sonunda örümcek korkusunu yendi.
начать обучение
conquer
•Peru was conquered by the Spanish in 1532. •He has finally conquered his fear of spiders.
•(hastalık) bulaştırmak, enfekte etmek, geçirmek •etkilemek, aynı şeyleri hissetmesini sağlamak, kanına girmek
•Virüs binlerce kişiye bulaştı. •Genel heyecandan etkilendiler.
начать обучение
infect
•Thousands of people were infected with the virus. •They became infected by the general excitement.
evrim geçirmek, gelişmek
yıllar içinde diğer canlı türlerinden türeyerek gelişmek
Bu eşsiz bitkiler milyonlarca yıldır bozulmadan evrimleşti.
начать обучение
evolve
These unique plants evolved undisturbed for millions of years.
•ekip biçmek, toprağı işlemek, (tarlayı) sürmek •bir şeyi geliştirmek, ilerletmek
•Bu çalı, Avrupa'da yemek pişirmede kullanılan bir bitki olarak yetiştirilmektedir. •Zorlu bir müzakereci olarak bir imaj geliştirdi.
начать обучение
cultivate
•This shrub is cultivated in Europe as a herb used in cooking. •She has cultivated an image as a tough negotiator.
•uzlaşmak, anlaşmak, orta yol bulmak •isteklerinden feragat etmek/fedakârlıkta bulunmak, istemediği halde yapmayı kabul etmek, taviz vermek
uzlaşma, uyuşma, anlaşma, orta bir yol bulma, taviz •haysiyetine/onuruna gölge düşürmek, şerefini tehlikeye atmak
•Taze malzemelerden asla taviz vermem. •İlkelerimden ödün vermeyi reddediyorum.
начать обучение
compromise
compromise yourself
•I never compromise on fresh ingredients. •I refuse to compromise my principles.
•mahcup etmek, (manen) mahvetmek, alt etmek, ezmek •(duygu, durum) kapılmak, etkisi altına almak, şaşkına çevirmek/döndürmek
kapılmak, şaşkına çevirmek *Yaptıkları fedakarlıklar karşısında şaşkına döndük.
•Hepsinin heyecanı onu şaşkına çevirmişti. •Tom’u mahcup etmek istemiyoruz.
начать обучение
overwhelm
overwhelm by *We were overwhelmed by the sacrifices they had made.
•She was overwhelmed by the excitement of it all. •We don't want to overwhelm Tom.
(bilhassa suça) bulaştırmak, karıştırmak, sokmak, töhmet altında bırakmak
birini olumsuz bir şeye karıştırmak
Son uyuşturucu skandalına iki kıdemli polis karıştı.
начать обучение
implicate
Two senior officers are implicated in the latest drugs scandal.
(seviye, mevki) erişmek, elde etmek, kazanmak, ulaşmak
öğrenmek, elde etmek, kazanmak
Yüksek bir zindelik seviyesine ulaştı.
начать обучение
attain
She's attained a high level of fitness.
korumak, güvence/garanti altına almak; muhafaza etmek, himaye etmek
bir şeye karşı önlem/tedbir almak; ... dan/den korumak
Dünya liderlerinin çevreyi korumak için bir plan üzerinde anlaşabileceklerini umuyoruz.
начать обучение
safeguard
safeguard against sth *A good diet will safeguard against disease.
We hope that world leaders can agree on a plan to safeguard the environment.
teklikeye/riske sokmak/atmak
Kötü hava tüm planlarımızı tehlikeye atabilir.
начать обучение
jeopardize
Bad weather could jeopardize all our plans.
•rota beilrleyerek doğru yolda ilerlemek; rotasında götürmek, yolunu bulmak •karmaşık bir sistemi başarıyla kullanmak •yolculuk yapmak, geçmek (askeri, teknik) deniz yolculuğu yapmak, gemi ile gezmek
rota beilrleyerek doğru yolda ilerlemek; rotasında götürmek
•Bir harita ve pusula kullanarak yön bulduk. •Birkaç kat merdiven gitmek zorunda kaldık.
начать обучение
navigate
•We navigated using a map and compass. •We had to navigate several flights of stairs.
yeniden canlandırmak, yaratmak
Japonya'da tipik bir İngiliz köyünü yeniden yaratmayı planlıyorlar.
начать обучение
recreate
They plan to recreate a typical English village in Japan.
gözden geçirmek, yeniden incelemek, tekrarlamak (ders)
Bay Camden, ifadenizi gözden geçirmek ister misiniz?
начать обучение
revise
You want to revise your statement, Mr. Camden?
ilişkisi/bağlantısı olmak; bağlantılı/biribirine ilişkin olmak, bağlantı kurmak, ilişkisini göstermek, ilintilemek, ilişikilendirmek,
ilişkili/ilgili/bağlantılı/ilintili olmak *Hızlı tepkiler, yüksek zeka ile ilişkilidir.
Soruya verilen bu yanıt, yaş veya cinsiyet ile önemli ölçüde ilişkili değildi.
начать обучение
correlate
be correlated with st *Quick reactions are correlated with high intelligence.
This response to the question did not correlate significantly with age or gender.
araştırmak, incelemek, tetkik etmek
araştırma, inceleme, tetkik
Nadir bir Afrika lehçesini araştırmak için birkaç yıl geçirdi.
начать обучение
research
He spent several years researching a rare African dialect.
kısıntı yapmak, durdurmak, azaltmak, kısmak, sınırlamak
kesmek, düşürmek
•Yeni yasa, polisin yetkilerini kısıtlayacak. •Bütçe kesintileri, eğitim programlarını büyük ölçüde kısalttı.
начать обучение
curtail
•The new law will curtail police powers. •Budget cuts have drastically curtailed training programs.
dalgalanmak, inip çıkmak, kararsız olmak, değişmek, değişimi sürdürmek
yükselip alçalmak, düzensiz hareket etmek
Petrol fiyatları son haftalarda çılgınca dalgalandı.
начать обучение
fluctuate
Oil prices have fluctuated wildly in recent weeks.
•etkileşmek, birbirini etkilemek •anlaşmak, işbirliği etmek, uyuşum sağlamak
karşılıklı etkilemek
•Bu kimyasalların nasıl etkileşim kurduğuna bakıyoruz. •Okulda, öğretmenler diğer öğrencilerle iyi etkileşim kurduğunu söylüyor.
начать обучение
interact
•We are looking at how these chemicals interact. •At school, teachers say he interacted well with other students.
•kendini/hayatını bir şeye adamak •bir şeyi birine ithaf etmek
bir şeyi birine ithaf etmek
•Hayatını başkalarına yardım etmeye adamıştır. •Bu kitap kızıma ithaf edilmiştir.
начать обучение
dedicate
dedicate sth to sb
•She has dedicated her life to helping others. •This book is dedicated to my daughter.
görevlendirmek, görev vermek, atamak, tahsis etmek, havale etmek
birini bir şeye görevlendirmek
•Dava en kıdemli memurumuza verilmiştir. •Bu davaya hangi polis memuru atandı?
начать обучение
assign
assign sb to sth
•The case has been assigned to our most senior officer. •Which police officer has been assigned to this case?
•bütünleşmek, kaynaşmak, karışmak •bütünleştirmek, birleştirmek; entegre etmek
integralini almak
Birkaç haftalık eğitimden sonra takımla tamamen bütünleşti/kaynaştı. •İki okulu entegre etme/birleştirme planları var.
начать обучение
integrate
•After a few weeks of training he was fully integrated into the team. •There are plans to integrate the two schools.
•çelişmek, aykırı olmak, uyuşmamak, tezat yaratmak •karşı çıkmak, aksini iddia etmek
yalancı çıkarmak, yadsımak
Kazayla ilgili açıklaması resmi hükümet raporuyla çelişiyor.
начать обучение
contradict
His account of the accident contradicts the official government report.
•tahliye etmek •(sıvı, gaz) bırakmak, salmak, çıkarmak, akıtmak
(hastane, hapishane, askerlik) taburcu etmek; tahliye etmek/serbest bırakmak; terhis etmek
•Sen tahliye ediliyorsun. •Dün ordudan terhis edildi.
начать обучение
discharge (from)
•You’re being discharged. •She was discharged from the army yesterday.
•ahlakını bozmak, ahlakı bozulmak, yoldan çık(arıl) mak, baştan çık(ar)mak •bilgisaya(rı) çök(ert)mek, bilgiyi yok etmek, zarar vermek
ahlaksız, namussuz, cibiliyetsiz, hayasız, yasadışı
Güç ve para yüzünden yozlaştı.
начать обучение
corrupt
He became corrupted by power and money.
ihbar etmek, kınamak, jurnal etmek, alenen kınamak, suçlamak
açıkça suçlamak
Terörist olmakla suçlandılar.
начать обучение
denounce
They've been denounced as terrorists.
gemiye/tekneye/uçağa binmek
yeni/önemli bir şeyi başlatmak; girişimde bulunmak, (deyim) kolları sıvamak
•Napoli'ye başladık. •Yeni bir kariyere başlamak için asla çok yaşlı değilsiniz.
начать обучение
embark
embark on/upon sth
•We embarked at Naples. •You're never too old to embark on a new career.
•teşvik etmek, gayretlendirmek •(çocuğu) öz babası gibi beslemek, büyütmek
(fikir, durum, his) gelişmesine yardımcı olmak
İnternetin büyümesi, dünya çapında ekonomik kalkınmayı destekleyebilir.
начать обучение
foster
The growth of the Internet could foster economic development worldwide.
•geri almak, geri istemek •tarıma elverişli/kullanışlı/kullanıma uygun hâle getirmek; toprağı ıslah etmek, geri kazanmak, iyileştirmek
Vergiyi havaalanında geri alabilirsiniz.
начать обучение
reclaim
You can reclaim the tax at the airport.
•riske etmek, tehlikeye atılmak, riske girmek, göze almak •her şeye rağmen söylemek, cüret gösterip ifade etmek
riskli/tehlikeli/ne olacağı belli olmayan iş/girişim
•Kar durursa dışarı çıkabilirim/göze alabilirim. •Bir fikre girmeye cesaret edemedim.
начать обучение
venture into/out
venture into/out/outside
•If the snow stops I might venture out. •I didn't dare venture an opinion.
•yabancılaştırmak, soğutmak, uzaklaştırmak, başkalaştırmak, aralarını açmak, uzak durmasını sağlamak •başka olduğuna ve bir gruba ait olmadıklarına birini ikna etmek, inandırmak
•Hükümetin yorumları birçok öğretmeni yabancılaştırdı. •Anlaşmazlıklar gençleri ailelerinden uzaklaştırabilir.
начать обучение
alienate
•The government's comments have alienated many teachers. •Disagreements can alienate teenagers from their families.
•karşı koymak, kötü etkisini azaltmak, etkisizleştirmek •karşılık vermek, mukabelede bulunmak
tezgah, sayaç, karşılık, banko
•Bu cilt kremi, güneş hasarının etkilerine karşı koyduğunu iddia ediyor. •"Elbette onu seviyorum," diye karşılık verdi Clare.
начать обучение
counter
•This skin cream claims to counter the effects of sun damage. •"Of course I love him," Clare countered.
kastetmek, dokundurmak, çekicilik, anmak,
kısa veya dolaylı bir şekilde birinden veya bir şeyden bahsetmek için
Yeni bilgisayarlarla ilgili sorunlardan bahsetti.
начать обучение
allude to someone/something
He alluded to problems with the new computers.
engel olmak, boşa çıkarmak, işini bozmak, kösteklemek
İstediklerini elde edemedikleri için birini rahatsız veya daha az güvende hissettirmek, sinirlerini bozmak, önlemek, hayal kırıklığına uğratmak
Fikirlerimi uygulamaya koyamamak beni sinirlendiriyor.
начать обучение
frustrate
It frustrates me that I'm not able to put any of my ideas into practice.
deney yapmak
Pastör bakteri ile deney yaptı.
начать обучение
experiment with
Pasteur experimented with bacteria.
yetki vermek, güçlendirmek, izin vermek, müsaade etmek
birine resmi yetki veya bir şey yapma özgürlüğü vermek
İnsanları güçlendirmek istiyorum.
начать обучение
empower
I want to empower the people.
sulamak (toprağı), sulama yapmak
tarlayı/toprağı sulamak
Bu su, kurak mevsimde çiftlikleri sulamak için kullanılacak.
начать обучение
irrigate
This water will be used to irrigate farms during the dry season.
varsaymak, dikkate almak, bir şekilde yargılamak, saymak, addetmek
farz etmek, kıyas etmek, sanmak, saymak, zannetmek
Kitap, çocuklar için uygun görülmedi/sayılmadı.
начать обучение
deem
The book was deemed to be unsuitable for children.
nefes vermek, oh/iç çekmek, nefes alıp vermek
•Derin bir nefes alın, ardından yavaşça nefes verin. •Miguel, Spider'ın samimi olduğunu hissederek içini çekti.
начать обучение
exhale
Take a deep breath, then exhale slowly. •Miguel exhaled, feeling like Spider was being sincere.
güvenmek, sır vermek
(sırrını) -e söylemek, sırrını açmak
Ona sır vermek için erkek kardeşine yeterince güvenmiyordu.
начать обучение
confide
He didn't trust his brother enough to confide in him.
çıkarmak, (hesaptan) düşme/düşürme, indirmek, azaltmak
azaltmak, (askeri) sonuç çıkarmak
Şirket, kazancınızdan vergiyi düşecektir.
начать обучение
deduct
The company will deduct tax from your earnings.
-i hedef almak, -i amaçlamak
hedef, gaye, maksat
Enerji içeceğinin reklamı özellikle gençleri hedef almaktadır.
начать обучение
target
The advert for the energy drink is targeted specifically at young people.
-e ait olmak; ile ilgili olmak, -ilişkin olmak
uygun olmak, dair almak
Yüksek teknoloji endüstrileriyle ilgili düzenlemeler
начать обучение
pertain to
Regulations pertaining to high-tech industries
umudunu kesmek, ümidini yitirmek, umutsuzluğa düşmek
çaresizlik, umutsuzluk Hiç kurtarılamamaktan umutsuzluğa kapılmaya başladılar.
Umutsuzluğa kapılmayın! Bir çıkış yolu bulacağız!. Bu hükümetin politikaları konusunda umutsuzluğa kapılıyorum.
начать обучение
despair
They began to despair of ever being rescued.
Don't despair! We'll find a way out! I despair at/over the policies of this government.
uyarlamak, adapte olmak, uymak, intibak etmek, alıntı yapmak
Çabucak alışırım.
начать обучение
adapt
I'll adapt quickly.
savunmak, müdafaa etmek, sahip çıkmak, savuncu, avukat
O, sınıf ayrımlarının kaldırılmasını savundu.
начать обучение
advocate
He advocated abolishing class distinctions.
ayırmak, bölüştürmek, paylaştırmak, tahsis etmek, *vakit/zaman ayırmak
Araştırma amaçları için bir oda ayırın.
начать обучение
allocate
Allocate a room for research purposes.
pusuya düşürmek, pusu, *pusu(ya) yat(kur)mak
Onlar düşmanı pusuya düşürdü.
начать обучение
ambush
*lay in an ambush / to be in ambush
They ambushed the enemy.
saldırmak, saldırı, taarruz, baskın yapmak, tecavüz
Onlara nerede saldırdın.
начать обучение
assault
Where did you assault them?
ileri sürmek, iddia etmek, öne sürmek, savunmak, belirtmek
O, haklı olduğunu iddia etti.
начать обучение
assert
She asserted that she was right.
garanti etmek/vermek, ikna etmek, temin etmek(güvence), kesinleştirmek
Tom işbirliği yapacağına dair bize güvence verdi.
начать обучение
assure
can assure you of his reliability.
arttırmak, çoğaltmak artırmak,
Gelirini artırmak için iş bulmak zorunda kalacaktı.
начать обучение
augment
He would have to find work to augment his income.
şaşırtmak, hayret ettirmek, kafasını karıştırmak, boşa çıkarmak, engel olmak
Onun hafızası beni şaşırtıyor.
начать обучение
baffle
His memory baffles me.
iflas etmek, iflas etmiş kimse, müflis, batmış, iflas
Şirket iflas etti.
начать обучение
(go) bankrupt
The company went bankrupt.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.