Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 карточки    pani truskawka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
szybkość reakcji
начать обучение
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
начать обучение
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
начать обучение
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
начать обучение
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
начать обучение
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
начать обучение
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
начать обучение
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
начать обучение
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
начать обучение
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
начать обучение
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
начать обучение
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
начать обучение
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
начать обучение
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
начать обучение
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
начать обучение
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
начать обучение
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
начать обучение
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
начать обучение
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
начать обучение
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
начать обучение
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
начать обучение
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
начать обучение
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
начать обучение
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
начать обучение
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
начать обучение
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
начать обучение
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
начать обучение
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
начать обучение
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
начать обучение
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
начать обучение
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
начать обучение
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
начать обучение
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
начать обучение
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
начать обучение
zasada to protonobiorca
protonodawca
начать обучение
cząstka oddająca protony
protonobiorca
начать обучение
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
начать обучение
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
начать обучение
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
начать обучение
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
начать обучение
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
начать обучение
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
начать обучение
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.