Systematyka związków chemicznych i stechiometria

 0    84 карточки    lenka1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
prawo zachowania masy
начать обучение
Podczas reakcji chemicznej w układzie zamkniętym masa substratów równa jest masie otrzymanych produktów.
mieszaniny
начать обучение
układy dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą
mieszanina jednorodna
начать обучение
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym nie jestesmy w stanie odróżnić składników gołym okiem
mieszanina niejednorodna
начать обучение
układ dwóch lub więcej substancji zmieszanych ze sobą, w którym jesteśmy w stanie rozróżnić składniki
koloid
начать обучение
mieszanina, roztwór koloidalny, to układ złożony z dwóch lub więcej substancji, których wielkość drobin wynosi od 10 do 100 nm; układ pośredni między mieszaniną jednorodną a niejednorodną.
prawo stałości składu
начать обучение
Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania posiada stały, ściśle określony skład jakościowy i ilościowy.
odparowywanie
начать обучение
sposób rozdzielania mieszaniny złożonej z rozpuszczalnika, np. wody, oraz substancji stałej rozpuszczonej np. soli; wykorzystuje się tutaj parowanie wody
destylacja
начать обучение
sposób rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice w temperaturach parowania substancji; odparowana substancja ulega skorpleniu
rektyfikacja
начать обучение
sposób rozdzielania mieszaniny ciekłej poprzez wielokrotną destylację; składniki bardziej lotne przechodzą do fazy gazowej, a mniej lotne do fazy ciekłej
krystalizacja
начать обучение
proces powstawania kryształów w roztworze lub w substancjach stopionych; jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin
sedymentacja
начать обучение
sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w masie i rozmiarach cząstek rozdzielanych mieszanin; cząstki substancji stałej w cieczy opadają na dno naczynia pod wpływem grawitacji
sączenie
начать обучение
oddzielenie ciał stałych od cieczy; mieszaninę przepuszcza się przez lejki zaopatrzone w sączki bibułowe
ekstrakcja
начать обучение
metoda rozdzielenia mieszanin na drodze wymywania rozpuszczalnikiem pożądanych składników z mieszaniny stałej bądż ciekłej
adsorpcja
начать обучение
gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego; ciało stałe to adsorbent, a substancja adsorbowana to adsorbat
chromatografia
начать обучение
metoda rozdzielenia mieszanin wykorzystująca różnice w szybkości wędrówki składników w ośrodkach porowatych
metal
начать обучение
substancja prosta, charakteryzująca się metalicznym połyskiem, kowalnością oraz dobrym przewodnictwem elektrycznym
niemetal
начать обучение
substancja prosta nie mająca własciwości metalicznych, nie ma połysku, nie przewodzi prądu elektrycznego, w stanie stałym nie jest kowalna, w stanie gazowym tworzy cząsteczki dwu lub wiecej atomowe
tlenek
начать обучение
związek chemiczny zbudowany z tlenu i pierwistka - metalu lub niemetalu
metody otrzymywania tlenków
начать обучение
reakcja syntezy bezpośredniej z tlenem, termiczny rozkład soli kwasów tlenowych, termiczny rozkład wodorotlenków
bezwodniki kwasowe
начать обучение
tlenki które po połączeniu z wodą tworzą kwasy; są to tlenki niemetali
rodzaje tlenków
начать обучение
tlenki zasadowe (zasadotwórcze), kwasowe (kwasotwórcze), obojętne, amfoteryczne, nadtlenki, tlenki mieszane
tlenek kwasowy
начать обучение
tlenek niemetalu, który reaguje z wodorotlenkami (zasadami) dając sole
tlenek zasadowy
начать обучение
tlenek metalu, który reaguje z kwasami dając sole
tlenek obojetny
начать обучение
tlenek, który wykazuje się małą reaktywnością, nie reaguje ani z zasadami ani z mocnymi kwasami
tlenek amfoteryczny
начать обучение
tlenek, który reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i z zasadami, dając sole
tlenki mieszane
начать обучение
tlenki, w których pierwiastek główny występuje na różnych stopniach utlenienia np. Fe3O4 żelazo jest na II i III
nadtlenki
начать обучение
tlenki posiadające w swojej cząteczce wiązania między atomami tlenu (mostki tlenowe)
katalizator
начать обучение
substancja obniżająca energię aktywacji w reakcji chemicznej, substancja ułatwiajaca przebieg reakcji chemicznej, sama nie bierze udziału w reakcji
indykator
начать обучение
wskaźnik, np. w chemii stosuje się wskaźniki odczynu roztworu
tlenek zasadotwórczy
начать обучение
tlenek rozpuszczalny w wodzie, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie zasadowym
wodorotlenek
начать обучение
związek chemiczny zbudowany z atomu metalu i grup wodorotlenkowych; grup wodorotlenkowych jest tyle, ile wynosi wartościowość metalu
zasada
начать обучение
mocny wodorotlenek, który ulega dysocjacji w 100%; do zasad należą wodorotlenki I i II grupy układu okresowego, z wyłączeniem wodorotlenku berylu i magnezu
metody otrzymywania wodorotlenków
начать обучение
metal aktywny (np. Na) w reakcji z wodą, tlenek zasadotwórczy + woda, w reakcji soli słabych wodorotlenków z zasadami.
kwasy
начать обучение
związki zbudowane z kationów wodoru i anionów reszt kwasowych (dysocjują na jony hydroniowe i aniony reszt kwasowych)
tlenek kwasotwórczy
начать обучение
tlenek niemetalu, który po rozpuszczeniu w wodzie daje roztwór o odczynie kwasowym
kwasy tlenowe
начать обучение
kwasy, w których w skład reszty kwasowej wchodzi jeden lub więcej atomów tlenu
kwasy beztlenowe
начать обучение
kwasy, które nie posiadają atomów tlenu w swoich resztach kwasowych np. HCl
kwasy organiczne
начать обучение
kwasy pochodzenia organicznego - roślinnego lub zwierzęcego
kwasy nieorganiczne
начать обучение
kwasy pochodzenia nieorganicznego np. H2SO4
kwasy mocne
начать обучение
kwasy, które dysocjują w 100% np. HCl. HNO3 , H2SO4
kwasy słabe
начать обучение
kwasy, które ulegają dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu niż mocne, duża ilość cząsteczek kwasu pozostaje w roztworze w postaci niezdysocjowanej
sole
начать обучение
związki zbudowane z jednego lub kilku kationów metali i jednego lub kilku anionów reszt kwasowych
metody otrzymywania soli
начать обучение
metal + niemetal, metal + kwas, tlenek metalu + kwas, tlenek niemetalu + zasada, kwas + zasada, tlenek niemetalu + tlenek metalu, sól + zasada, sól + mocny kwas, sól + sól (metoda strąceniowa)
masa atomowa
начать обучение
masa pojedyczego atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy czyli unitach
masa cząsteczkowa
начать обучение
masa pojedynczej cząsteczki związku chemicznego wyrażona w atomowych jednostkach masy - unitach; na masę cząsteczkową składają się masy atomowe poszczególnych atomów, które budują daną cząsteczkę
liczba Avogadra
начать обучение
liczba indywidalnych cząstek zawartych w jednym molu każdej substancji; wynosi 6,023 • 1023
mol
начать обучение
chemiczna jednostka ilości substancji; mol każdej substancji zawiera jednakową ilość cząstek - liczbę Avogadry
masa molowa
начать обучение
masa atomu lub cząsteczki związku chemicznego wyrażona w g/mol; liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej
objętość molowa gazów (prawo Avogadra)
начать обучение
Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22.4 dm3.
roztwór właściwy
начать обучение
mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, stała, ciekła lub gazowa.
efekt Tyndalla
начать обучение
rozproszenie światła przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej (charakterystyczny stożek)
koagulacja
начать обучение
zbijanie lub zlepianie się cząstek koloidalnych w większe skupienia w roztworze
agregat
начать обучение
skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych (chemicznych)
emulsja
начать обучение
zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej
emulgator
начать обучение
substancje ułatwiające tworzenie się emulsji i nadające jej trwałość
stężenie procentowe
начать обучение
ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu
stężenie molowe
начать обучение
ilość moli w 1 dm3 roztworu
rozpuszczalność
начать обучение
ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika, w danej temperaturze
czynniki wpływające na rozpuszczanie
начать обучение
temperatura, rodzaj substancji, rozpuszczalnik, rozdrobnienie substancji, mieszanie
roztwór stężony
начать обучение
to roztwór, w którym rozpuszczono dużą ilość substancji, zbliżoną do nasycenia
roztwór nasycony
начать обучение
roztwór, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji jaką da się rozpuścić w danej temperaturze
roztwór nienasycony (rozcieńczony)
начать обучение
roztwór, w którym rozpuszczono mniej substancji niż wynosi jego rozpuszczalność w danej temperaturze
alotropia
начать обучение
zjawisko polegające na tworzeniu przez dany pierwiastek kilku odmian różniących się od siebie strukturą kryształów lub cząsteczek
odmiany alotropowe tlenu
начать обучение
tlen atmosferyczny, ozon
grafit
начать обучение
odmiana alotropowa węgla, czarny, łamiliwy brudzący; ma budowę warstwową, warstwy podobne są do plastra miodu, wiązania między warstwami są długie i słabe, stąd warstwy mogą się przesuwać względem siebie
diament
начать обучение
diament на польском языке
odmiana alotropowa węgla o budowie krystalicznej; twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, oszlifowany to brylant
fulleren
начать обучение
odmiana alotropowa węgla, cząsteczka złożona z ok. 60 atomów węgla w postaci kul lub rurek
odmiany alotropowe siarki
начать обучение
siarka rombowa, siarka jednoskośna
odmiany alotropowe fosforu
начать обучение
fosfor biały, czerwony
rodzaje kryształów
начать обучение
jonowe, kowalencyjne, molekularne, metaliczne
kryształy jonowe
начать обучение
to kryształy utworzone przez związki o budowie jonowej, zwłasza tlenki i halogenki pierwiastków grupy I i II układu okresowego
krzyształy kowalencyjne
начать обучение
to kryształy, w których wszystkie wiązania są wiązaniami kowalencyjnymi; najbardziej znany tego typu kryształ to kryształ diamentu; każdy zawarty w nim atom węgla wytwarza cztery jednakowe wiązania kowalencyjne
kryształy molekularne
начать обучение
są zbudowane z odrębnych cząsteczek; swoją spójność zawdzięczają oddziaływaniom międzycząsteczkowym, a więc dipol-dipol, van der Waalsa; takie kryształy najczęściej tworzą związki organiczne, zestalone gazy.
kryształy metaliczne
начать обучение
gęsto upakowane dodatnie rdzenie atomowe, czyli fragmenty atomów pozbawionych powłok walencyjnych; oderwane elektrony tworzą gaz elektronowy, czyli zdelokalizowaną chmurę ładunku ujemnego
polimorfizm
начать обучение
zjawisko występowania związku w różnych odmianach krystalicznych
rodzaje stanów skupienia
начать обучение
ciekły, stały, gazowy (plazma)
solwatacja
начать обучение
przyłączanie cząsteczek rozpuszczalnika przez cząsteczki ciała rozpuszczonego, jony elektrolitu, powierzchnię cząsteczek koloidalnych
hydratacja
начать обучение
uwodnienie, przyłączenie wody lub wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 przez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą lub wiążące się z nią koordynacyjnie
rozpuszczalniki
начать обучение
substancje ciekłe mające zdolność rozpuszczania innych substancji, czyli tworzące z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne; są to często ciecze polarne np. woda, alkohole, amoniak; rozpuszczalnikami mogą być także ciecze niepolarne np. toluen, aceton itp.
rodzaje rozpuszczalników
начать обучение
polarne i niepolarne
właściwości wody
начать обучение
zdolność tworzenia wiązań wodorowych, duże ciepło parowania, polarność, zamarzając zwiększa swoją objętość
dysocjacja
начать обучение
rozpad cząsteczek na jony pod wpływem wody (dodatnie kationy i ujemne aniony)
kation
начать обучение
jod dodatni
anion
начать обучение
jon ujemny

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.