Budowa atomu i czasteczki, wiązania promieniotwórcze

1  1    51 карточка    lenka1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
atom
начать обучение
cząstka materii, która spełnia jednocześnie cztery podstawowe warunki: jest kulista, elektrycznie obojętna, jej średnica jest w granicach (60-500) • 10^-12m, jej masa jest w granicach (1,66-500) • 10^-27kg
cząstka elementarna
начать обучение
cząstka materii uznawana za niepodzielną - elektron
plazma
начать обучение
zwana jest czwartym stanem skupeinia materii; mogą w niej występować, w zależności od warunków, atomy, cząsteczki, kationy, jądra i wolne elektrony; powstaje w wyniku bardzo silnego ogrzewania próbki gazowej substancji lub podczas wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach
proton
начать обучение
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku dodatnim, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
neutron
начать обучение
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku neutralnym, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
elektron
начать обучение
cząstka elementarna, krążąca po powłokach elektronowych
nukleony
начать обучение
protony i neutrony w jądrze atomu
nuklid
начать обучение
atom, którego jądro zawiera określoną liczbę protonów i neutronów
liczba atomowa
начать обучение
liczba protonów w jądrze; nie ma dwóch pierwiastków, o takiej samej liczbie protonów w jądrze
liczba masowa
начать обучение
liczba neutronów i protonów w jądrze atomu
atom obojętny
начать обучение
atom, który zawiera taką samą liczbę protonów co elektronów
izotopy
начать обучение
odmiany atomów tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze (mają różne liczby masowe)
promieniotwórczość
начать обучение
samorzutny rozpad pierwiastków ciężkich połączony z emisją cząstek
promieniowanie α
начать обучение
przemiana, rozpad, podczas którego z jądra atomu emitowana jest cząstka α czyli (2 neutrony i 2 protony) jądro helu, najsłabsze promieniowanie
promieniowanie β
начать обучение
przemiana, rozpad, podczas którego w jądrze neutron przekształca się w proton, a z jądra jest wyrzucony elektron
promieniowanie γ
начать обучение
najsilniejsze promieniowanie o krótkiej fali i dużej energii, promieniowanie falowe, powoduje zmiany w DNA organizmów zywych
czas połowicznego rozpadu
начать обучение
czas, po którym przemianom (rozpadowi) ulega połowa jąder atomu w zgromadzonej próbce
stan podstawowy atomu
начать обучение
stan trwały atomu, stan o najniższej energii
powłoka
начать обучение
według chemii kwantowej - miejsce, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe
powłoka walencyjna
начать обучение
ostatnia powłoka w atomie, krążą po niej elektrony walencyjne
elektrony walencyjne
начать обучение
elektrony na ostatniej powłoce elektronu, decydują o właściwościach danego atomu (wiązania)
stan wzbudzony atomu
начать обучение
stan po dostarczeniu do atomu pewnej ilości energii, stan nietrwały - atom wypromieniowuje nadmiar energii i powraca do stanu podstawowego
energia jonizacji
начать обучение
to najmniejsza ilość energii, jaką należy przyłożyć do atomu, aby oderwać od niego elektron i przenieść w nieskończoność
zasada nieoznacozności Heisenberga
начать обучение
nie można jednocześnie, dokładnie ustalić położenia i pędu cząstki elementarnej (elektronu)
równanie falowe Schrödingera
начать обучение
opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu w atomie w zależności od uwarunkowań np. energii elektronu
główna liczba kwantowa
начать обучение
n - oznacza numer powłoki, na której znajduje się elektron; przybiera wartości 1,2,3,4,...7, kwantuje energię elektronu
poboczna liczba kwantowa
начать обучение
l - charakteryzuje kształt orbitali i może przyjmować wartości (n-1)
magnetyczna liczba kwantowa
начать обучение
m - przybiera wartości od -l do +l przez 0 i określa, w jaki sposób chmura elektronów zachowuje się w polu magnetycznym
magnetyczna spinowa liczba kwantowa
начать обучение
ms - może przyjmować tylko dwie wartości +1/2 i -1/2; wartości te charakteryzują spin elektronu czyli "kierunek obrotu wokół własnej osi"
reguła Hunda
начать обучение
dotyczy rozkładu elektronów na orbitalach: liczba elektronów niesparowanych na orbitalach jednego typu musi być jak największa
wzór Lewisa
начать обучение
elektronowy wzór strukturalny; pary elektronowe zaznaczamy kreskami, a pojedyncze elektrony kropkami
zakaz Pauliego
начать обучение
nie może być dwóch elektronów o jednakowym zestawie liczb kwantowych
elektroujemność
начать обучение
miara zdolności atomów tworzących wiązanie do przesuwania elektronów tego wiązania w stronę jednego z atomów
energia powinowactwa elektronowego
начать обучение
energia wypromieniowana przez atom podczas przyjmowania elektronu
wiązanie jonowe
начать обучение
wiązanie, które powstaje między dwoma atomami skrajnie różniącymi się elektroujemnościami (różnica powyżej 1,7)
wiązanie kowalencyjne (atomowe)
начать обучение
wiązanie, które polega na uwspólnieniu pary elektronów między dwoma atomami; między atomami nie ma różnicy elektroujemności
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
начать обучение
to uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami różniącymi się elektroujemnosciami; wiązanie zostaje przesunięte w kierunku atomu o większej elektroujemnosci
wiązanie koordynacyjne
начать обучение
wiązanie takie powstaje wtedy, gdy wiążąca para elektronowa pochodzi w całości od jedego z atomów; dawca pary elektronowej to donor a biorca to akceptor
stopień utlenienia pierwiastnka
начать обучение
ładunek, jaki zgromadziłby się na atomie, jeżeli założymy całkowitą polaryzację wiązań w cząsteczce
wiązanie typu σ
начать обучение
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez czołowe nałożenie się na siebie orbitali atomowych
wiązanie typu π
начать обучение
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez boczne nałożenie się orbitali atomowych
dipol
начать обучение
cząsteczka polarna, w której występuje wyraźny biegun dodatni i ujemny
moment dipolowy
начать обучение
miara polarności cząsteczki
dimer
начать обучение
dwie jednakowe cząsteczki połączone ze sobą
oddziaływanie dipol-dipol
начать обучение
oddziaływania, które występują pomiędzy cząsteczkami polarnymi i polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów
wiązania wodorowe
начать обучение
oddziaływania, które polegaja na oddziaływaniu dipol-dipol oraz nakładaniu się chmur elektronowych atomu wodoru jednej cząsteczki i silnie elektroujemnego atomu drugiej cząsteczki
siły van der Waalsa
начать обучение
najsłabsze z oddziaływań międzycząsteczkowych; powstają na skutek chwilowych deformacji chmur elektronowych atomów lub cząsteczek położonych blisko siebie
elektrony zdelokalizowane
начать обучение
takie elektrony, których nie można przypisać konkretnym atomom w cząsteczce
hybrydayzacja
начать обучение
"mieszanie" się orbitali w celu stworzenia jednego - hybrydy; pojęcie sztucznie stworzone
substancje diamagnetyczne
начать обучение
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku mniejszego jego natężenia
substancje paramagnetyczne
начать обучение
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku większego jego natężenia

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.