словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

pancake на вьетнамском языке:

1. bánh kếp bánh kếp


Chiếc bánh kẹp này nhìn rất ngon.