словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

impressive на вьетнамском языке:

1. ấn tượng


Kết quả của bạn thật sự ấn tượng. Chúc mừng!
Bạn đã tạo ấn tượng tốt.

Вьетнамский слово "impressive«(ấn tượng) встречается в наборах:

300 tính từ tiếng Anh 251 - 275