словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

dangerous на вьетнамском языке:

1. nguy hiểm nguy hiểm


Đừng quên rằng đó là một tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Вьетнамский слово "dangerous«(nguy hiểm) встречается в наборах:

300 tính từ tiếng Anh 226 - 250