Word Bank, Unit 1 - Szkoła, Oxford Excellence for Matura

5  4    209 карточки    paula5290
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
classmate, schoolmate
начать обучение
kolega, koleżanka z klasy/szkoły
(college/university) student
начать обучение
student
deputy head, US: assistant principal
начать обучение
zastępca dyrektora
examiner
начать обучение
egzaminator
head teacher, US: principal
начать обучение
dyrektor
lecturer
начать обучение
wykładowca
(personal) tutor
начать обучение
korepetytor
schoolboy
начать обучение
uczeń
schoolgirl
начать обучение
uczennica
student, pupil
начать обучение
uczeń
teacher
начать обучение
nauczyciel
teaching staff
начать обучение
grono pedagogiczne
cafeteria, canteen
начать обучение
bufet, stołówka
clasroom
начать обучение
klasa
computer lab, IT suite, ICT unit
начать обучение
sala komputerowa
gym, gymnasium
начать обучение
sala gimnastyczna
hall
начать обучение
korytarz
headmaster's office
начать обучение
gabinet dyrektora
laboratory, lab
начать обучение
laboratorium
library
начать обучение
biblioteka
locker
начать обучение
szafka
office
начать обучение
sekretariat
playground
начать обучение
plac zabaw
science lab
начать обучение
pracownia (fiz., biol. lub chem.)
sports field
начать обучение
boisko sportowe
staff room
начать обучение
pokój nauczycielski
break
начать обучение
przerwa
free period
начать обучение
wolna lekcja, okienko
holidays, US: vacation
начать обучение
wakacje
lunch break
начать обучение
długa przerwa
term
начать обучение
semestr
timetable, US: schedule
начать обучение
plan lekcji
winter break
начать обучение
przerwa zimowa, ferie
the bells goes at
начать обучение
dzwonek dzwoni o
school breaks up on
начать обучение
zajęcia w szkole kończą się w dniu
art, arts
начать обучение
plastyka
buisness studies
начать обучение
przedsiębiorczość
computer studies, information technology (IT)
начать обучение
informatyka
foreign languages
начать обучение
języki obce
geography
начать обучение
geografia
humanities
начать обучение
przedmioty humanistyczne
history
начать обучение
historia
mathematics, math
начать обучение
matematyka
music
начать обучение
muzyka
physical education (PE)
начать обучение
wychowanie fizyczne
religious education (RE)
начать обучение
religia
social sciences
начать обучение
nauki społeczne
subjects arts
начать обучение
przedmioty artystyczne
subjects compulsory/mandatory
начать обучение
przedmioty obowiązkowe
subjects optional
начать обучение
nieobowiązkowe
subjects science
начать обучение
przedmioty ścisłe
active
начать обучение
aktywny
ambitious
начать обучение
ambitny
co-operative
начать обучение
pomocny
uncooperative
начать обучение
niepomocny
conscientious
начать обучение
skrupulatny, sumienny
creative
начать обучение
twórczy
fair
начать обучение
sprawiedliwy
gifted, talented
начать обучение
utalentowany
hard-working
начать обучение
pracowity
motivated
начать обучение
zmotywowany
nervous
начать обучение
nerwowy
passive
начать обучение
pasywny, bierny
professional
начать обучение
profesjonalny
punctual
начать обучение
punktualny
realxed
начать обучение
zrelaksowany, odprężony
sloopy
начать обучение
niedbały
systematic
начать обучение
systematyczny
attend (a course/a school)
начать обучение
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
attendance
начать обучение
obecność
be absent
начать обучение
być nieobecnym
be expelled from school
начать обучение
zostać usuniętym ze szkoły
be present
начать обучение
być obecnym
be suspended
начать обучение
zostać zawieszonym
doctor of philosophy (PhD)
начать обучение
doktor (stopień naukowy)
drop out from (a course/a school)
начать обучение
przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
get, obtain
начать обучение
uzyskać, otrzymać
certificate
начать обучение
świadectwo
degree
начать обучение
stopień (naukowy)
diploma
начать обучение
dyplom
get into university
начать обучение
dostać się na uczelnię
graduate from (a university)
начать обучение
ukończyć (uczelnię)
graduate
начать обучение
absolwent (uniwersytetu)
leave school
начать обучение
ukończyć szkołę
Master of Arts (MA)
начать обучение
magister nauk humanistycznych
Master of Science (MSc)
начать обучение
magister nauk ścisłych
pay a fee
начать обучение
płacić czesne
play truant
начать обучение
wagarować
register
начать обучение
dziennik
school leaver
начать обучение
absolwent
skip classes
начать обучение
opuszczać lekcje, uciekać
take the register
начать обучение
sprawdzać obecność
ability
начать обучение
zdolność
assign an essay (on sth)
начать обучение
zadać wypracowanie (na temat)
be at a clas/a lesson
начать обучение
być na lekcji
browse websites
начать обучение
przeglądać strony internetowe
bully sb
начать обучение
znęcać się nad kimś
carry out an experiment
начать обучение
przeprowadzać eksperyment
combine text and graphics
начать обучение
łączyć, wiązać tekst z grafiką
copybook, exercise-book, notebook, folder
начать обучение
zeszyt
count
начать обучение
liczyć
cram, swot
начать обучение
wkuwać
deadline
начать обучение
ostateczny termin (wykonania pracy)
division
начать обучение
dzielenie
discipline
начать обучение
dyscyplina
do a project (on sth)
начать обучение
wykonać projekt (na temat)
do an exercise/a task/an activity
начать обучение
wykonać ćwiczenie
do one's best
начать обучение
mocno się starać
draw a sketch
начать обучение
rysować szkic
examine sth under the microscope
начать обучение
badać coś pod mikroskopem
get extra lessons
начать обучение
brać dodatkowe lekcje
grade, mark
начать обучение
ocena
get a grade/mark
начать обучение
dostawać ocenę
give a grade/mark
начать обучение
stawiać ocenę
have a good head for figures
начать обучение
mieć głowę do liczb
have sth on the tip of the tongue
начать обучение
mieć coś na końcu języka
hand in homework
начать обучение
oddawać pracę domową
set homework
начать обучение
zadawać pracę domową
get homework
начать обучение
otrzymywać zadanie domowe
interactive whiteboard
начать обучение
tablica interaktywna
knowledge
начать обучение
wiedza
learn sth by heart
начать обучение
uczyć się na pamięć
make mistakes
начать обучение
robić błędy
take notes
начать обучение
robić notatki
give a presentation
начать обучение
wykonać prezentację
make progress
начать обучение
robić postępy
memorize dates
начать обучение
zapamiętywać daty
multiplification
начать обучение
mnożenie
open day
начать обучение
dzień otwarty
parent-teacher organization
начать обучение
komitet rodzicielski
play handball
начать обучение
grać w piłkę ręczną
read a map
начать обучение
posługiwać się mapą
ring a bell
начать обучение
brzmieć znajomo
school trip
начать обучение
wycieczka szkolna
set books
начать обучение
lektury szkolne
skill
начать обучение
umiejętności
solve a problem
начать обучение
rozwiązać problem
spelling
начать обучение
ortografia
study human rights and politics
начать обучение
studiować prawa człowieka i politykę
take a break
начать обучение
zrobić sobie przerwę
uniform
начать обучение
mundurek
write a review
начать обучение
napisać recenzję
textbook, coursebook
начать обучение
podręcznik
assessment
начать обучение
ocenianie
cheat in an exam
начать обучение
oszukiwać, ściągać na egzaminie
do an entrance exam
начать обучение
przystąpić do egzaminu wstępnego
do well/badly in an exam
начать обучение
zdać dobrze/źle egzamin
fail an exam
начать обучение
oblać egzamin
mock exam
начать обучение
próbny egzamin
pass an exam
начать обучение
zdawać egzamin
revise for exam
начать обучение
powtarzać do egzaminu
retake/re-sit an exam
начать обучение
przystępować po raz drugi do egzamin
take an exam
начать обучение
przystępować do egzaminu
school-leaving exam
начать обучение
egzamin końcowy
exam paper
начать обучение
arkusz egzaminacyjny
mark/correct exam papers
начать обучение
sprawdzać/poprawiać egzaminy
prepare for sth
начать обучение
przygotowywać się do czegoś
do a test
начать обучение
zrobić test
get the results of a test
начать обучение
otrzymać wyniki testu
give a test (in)
начать обучение
zrobić, dać test (z)
study for (a test/an exam)
начать обучение
uczyć się do (testu/egzaminu)
college
начать обучение
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
comprehensive school (UK)
начать обучение
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
elective/optional courses
начать обучение
zajęcia do wyboru
grammar school (UK)
начать обучение
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
junior high school (US)
начать обучение
szkoła średnia dla uczniów 13-15 letnich
nursery
начать обучение
żłobek
report (US report card)
начать обучение
świadectwo szkolne
schoolarship
начать обучение
stypendium
boarding school
начать обучение
szkoła z internatem
independent/private/public(UK) school
начать обучение
prywatna szkoła
mixed/co-educational (co-ed) school
начать обучение
koedukacyjna szkoła
post-secondary school
начать обучение
szkoła policealna
primary (US elementary) school
начать обучение
szkoła podstawowa
secondary (US high) school
начать обучение
szkoła średnia
single-sex school
начать обучение
szkoła tylko dla chłopców lub tylko dla dziewcząt
state (US public) school
начать обучение
szkoła państwowa
vocational school
начать обучение
szkoła zawodowa
schooling
начать обучение
kształcenie
senior high school (US)
начать обучение
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
student loan
начать обучение
pożyczka studencka
syllabus, curriculum
начать обучение
program nauczania
university
начать обучение
uniwersytet, szkoła wyższa
art club
начать обучение
zajęcia artystyczne
ballet classes
начать обучение
zajęcia baletowe
challenge oneself
начать обучение
stawiać sobie wyzwania
choir
начать обучение
chór
debating team
начать обучение
grupa dyskusyjna
drama
начать обучение
teatr
environmental club
начать обучение
klub ochrony środowiska
explore one's ablilities
начать обучение
rozpoznawać swoje zdolności
get fit
начать обучение
być wysportowanym, w dobrej formie
gymnastics
начать обучение
gimnastyka
interest club
начать обучение
koło zainteresowań
join (a club/a team)
начать обучение
przyłączyć się do (klubu/drużyny)
learn leadership and management skills
начать обучение
zdobyć umiejętności kierowania ludźmi
learn the trumpet
начать обучение
uczyć się gry na trąbce
meet new people
начать обучение
poznawać nowych ludzi
participate in extra-curricular activities
начать обучение
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
photography
начать обучение
fotografowanie
play in band
начать обучение
grać w zespole muzycznym
play in team sports
начать обучение
uprawiać sporty zespołowe
rock band
начать обучение
zespół rockowy
share one's interests (with)
начать обучение
dzielić zainteresowania (jak)
sports team
начать обучение
drużyna sportowa
stay away from bad habits
начать обучение
unikać złych nawyków
student union
начать обучение
związek uczniowski
the radio
начать обучение
radio
yearbook
начать обучение
kronika szkolna

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.