Useful words - hard

 0    91 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
szturchnąć
Zostałam szturchnięta przez staruszkę.
начать обучение
to nudge
also: to poke
I have been nudged by an old woman.
pozbyć się
Politycy obiecali pozbyć się wszystkich problemów.
начать обучение
to eradicate
also: to get rid of
The politicians swore to eradicate all the problems.
przepraszać
Szczerze przepraszam za spóźnienie.
начать обучение
apologize
I sincerely apologize for being late.
przepiękny
Wyglądasz dziś przepięknie!
начать обучение
stunning
You look absolutely stunning today!
nie móc oderwać się od czegoś
Nie mogłam oderwać się od książki.
начать обучение
can't tear oneself away from something
I couldn't tear myself away from the book.
przybity
Co się stało? Wyglądasz na przybitego.
начать обучение
dejected
What happened? You look dejected.
Okres świąteczny
Okres świąteczny trwa do 5. stycznia.
начать обучение
Christmastime
Christmastime lasts till January 5.
Jemioła
W wagonach metra powinna wisieć jemioła.
начать обучение
Mistletoe
Mistletoe should be hung in the underground cars.
trzej królowie
W Hiszpanii prezenty dają trzej królowie.
начать обучение
three Magi
In Spain, presents are given by the three Magi.
odwodniony
Była odwodniona po przebiegnięciu maratonu.
начать обучение
dehydrated
She was dehydrated after running the marathon.
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
начать обучение
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
начать обучение
vanish
also: disappear
My chocolate vanished without a trace.
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
начать обучение
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
pogrążony w żalu
Byłam pogrążona w żalu, gdy usłyszałam wiadomość.
начать обучение
grief-stricken
I was grief-stricken when I heard the news.
niedobrze, mieć mdłości
Jest mi niedobrze kiedy jestem na łódce.
начать обучение
be nauseous
I am nauseous when I'm on a boat.
niewdzięcznik
Nawet nie podziękował. Co za niewdzięcznik.
начать обучение
ingrate
He didn't even say thank you. What an ingrate.
rzekomo
Rzekomo, obrabował bank.
начать обучение
allegedly
Allegedly, he robbed a bank.
haczykowaty
Miała haczykowaty nos jak wiedźma.
начать обучение
hooked
She had a hooked nose like a witch.
zatrzepotać
Zatrzepotała uwodzicielsko swymi długimi rzęsami.
начать обучение
flutter
She fluttered her long eyelashes seductively.
dymy fabryczne
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze.
начать обучение
factory fumes
Factory fumes are contaminating the air.
giętki
Tancerze baletowi muszą mieć bardzo giętkie ciała.
начать обучение
supple
Ballet dancers have to have very supple bodies.
dzika przyroda
Turystyka bywa szkodliwa dla dzikiej przyrody.
начать обучение
wildlife
Tourism can be detrimental to wildlife.
nierób
W tym biurze nie ma miejsca dla nierobów!
начать обучение
loafer
In this office, there is no room for loafers!
wolna wola
Nie wierzę w wolną wolę.
начать обучение
free will
I do not believe in free will.
zrzędliwy
Była tak zrzędliwa, że małe dzieci bały się jej.
начать обучение
cantankerous
She was so cantankerous, she scared small children.
spłukany
Nie wiedziałam, że jesteś spłukany.
начать обучение
broke
I didn't realise you were broke.
śliski
Droga jest śliska, więc nie jedź zbyt szybko.
начать обучение
slick
The road is slick so don't drive too fast.
niedociągnięcia
Wychwyć swoje zawodowe niedociągnięcia!
начать обучение
shortcomings
Identify your professional shortcomings!
bezsenność
Cierpię na bezsenność czy staję się wampirem?
начать обучение
insomnia
Do I have insomnia or am I becoming a vampire?
przedpotopowy
Ta koszula wygląda na przedpotopową.
начать обучение
antediluvian
This shirt looks antediluvial.
błędny
Jego argument bazuje na błędnym rozumowaniu.
начать обучение
fallacious
również: incorrect
His argument is based on fallacious reasoning.
mamrotać
Przestań mamrotać, nie rozumiem co mówisz.
начать обучение
to mutter
Stop muttering, I can't understand you.
zakuwać do egzaminu
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
начать обучение
cram for an exam
This week, I'm cramming for a math exam.
decydujący głos
Dyrektor ma decydujący głos w tej sprawie.
начать обучение
casting vote
The director has the casting vote in this matter.
zostać dłużej w łóżku
W niedziele mogę zostać dłużej w łóżku.
начать обучение
to have a ​bit of a lie-in
On Sundays, I can have a ​bit of a lie-in.
rozcieńczyć
Rozcieńczę sobie wino odrobiną wody.
начать обучение
to dilute
I am going to dilute my wine with a little water.
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
начать обучение
source
Bread is a good source of fibre.
być w dobrym nastroju
Była w dobrym nastroju po tym jak z nim zerwała.
начать обучение
to be in high spirits
She was in high spirits after she broke up with him.
nieziemska pora
W poniedziałki wstaję o nieziemskiej porze.
начать обучение
unearthly time
I get up at an unearthly hour on Mondays.
puchaty
Nigdy wcześniej nie widziałam tak puchatego kota!
начать обучение
fluffy
Never before have I seen such a fluffy cat!
opanować
teren
Mrówki opanowały nasze szafki kuchenne.
начать обучение
infest
Ants have infested our kitchen cupboards.
porządny
Porządna osoba nie ukradłaby mojego lunchu w pracy!
начать обучение
decent
A decent person wouldn't steal my lunch at work!
niezwykły
Cóż za niezwykły zbieg okoliczności!
начать обучение
uncanny
What an uncanny coincidence!
mieć wyrzuty sumienia
Zawsze mam wyrzuty sumienia jak jem ciastka.
начать обучение
to feel remorse
I always feel remorse when I eat cookies.
żarłok
Ten żarłok zjadł moją czekoladę!
начать обучение
glutton
That glutton ate my chocolate!
ostry sprzeciw
Musiał się zmierzyć z ostrym sprzeciwem.
начать обучение
backlash
He had to face backlash.
bramki
w metrze
Dostałam mandat za skakanie przez bramki.
начать обучение
turnstile
I got fined for jumping over the turnstyle.
pobudzony
Najbardziej pobudzona jestem tuż po filiżance kawy.
начать обучение
energised
Amerykanie piszą "energized"
I am the most energised right after a cup of coffee.
pomoc / wskazówki
Możesz do mnie przyjść po pomoc w każdym momencie.
начать обучение
guidance
You can come to me for guidance any time.
kosiarka
Moja nowa kosiarka wygląda jak z filmu sci-fi.
начать обучение
lawnmower
My lawnmower looks as if it is from a sci-fi movie.
gad
Jaki jest twój trzeci ulubiony gad?
начать обучение
a reptile
What is your third favourite reptile?
korniszon
Nigdy nie lubiłem korniszonów.
начать обучение
gherkin
I've never been a fan of gherkins.
zmartwiony
Mary jest trochę zmartwiona egzaminami.
начать обучение
preoccupied
Mary is a bit preoccupied with her exams.
przełożyć
spotkanie
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
начать обучение
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.
kuszący
Ta szarlotka wygląda kusząco.
начать обучение
tempting
That apple pie looks tempting.
rezultat
Nie oczekiwałam takiego rezultatu.
начать обучение
outcome
I didn't expect such an outcome.
wodoodporny
Okazało się, że mój telefon nie był wodoodporny.
начать обучение
water-resistant
It turned out my phone wasn't water-resistant.
powstrzymać się
od czegoś
Proszę, powstrzymaj się od ironicznych uwag.
начать обучение
restrain
Please, refrain yourself from making ironic remarks.
roztargniony
Byłam roztargniona i weszłam na znak drogowy.
начать обучение
scatty
również: absent-minded
I was scatty and I walked into a traffic sign.
obalać stereotypy
Wielokulturowość pomaga obalać stereotypy.
начать обучение
dispel stereotypes
Multiculturalism helps dispel stereotypes.
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to fakt.
начать обучение
global warming
Global warming is a fact.
sztuczny
Ciekawe kto wymyślił sztuczne kwiaty.
начать обучение
artificial
I wonder who invented artificial flowers.
okropny
Co za okropny pomysł!
начать обучение
obnoxious
What an obnoxious idea!
nawiedzony
Słyszałam, że to miejsce jest nawiedzone...
начать обучение
haunted
I've heard this place is haunted...
zapiąć pasy
Pamiętaj, żeby zapiąć pasy.
начать обучение
to fasten the seat belts
Remember to fasten the seat belts.
drwal
Kiedy byłam młoda, chciałam zostać drwalem.
начать обучение
lumberjack
When I was young, I wanted to be a lumberjack.
podlizać się komuś
Mark wie jak się podlizać szefowi.
начать обучение
to toady to
Mark knows how to toady to his boss.
dzbanek
Dzbanek wyślizgnął mi się z ręki.
начать обучение
jug
The jug slipped out of my hand.
paragon
Powinnam była zachować paragon.
начать обучение
a receipt
I should have kept the receipt.
zaręczyć się z kimś
Zaręczyła się z moim byłym chłopakiem.
начать обучение
to get engaged with someone
She got engaged with my ex boyfriend.
stronniczy
Nie jesteś trochę stronniczy?
начать обучение
biased
Aren't you a little biased?
brak snu
Długotrwały brak snu może być szkodliwy.
начать обучение
sleep deprivation
Prolonged sleep deprivation may be harmful.
spacer
Pójdziemy na spacer wokół jeziora?
начать обучение
stroll
Shall we take a stroll around the lake?
surowy
rygorystyczny
Jestem na bardzo surowej diecie.
начать обучение
stringent
I'm on a very stringent diet.
doskonały
nieskazitelny
Jej zdolności językowe są doskonałe.
начать обучение
perfect
Her language skills are impeccable.
bratnia dusza
Wierzysz w bratnie dusze?
начать обучение
a soulmate
Do you believe in soulmates?
odwzajemniać
Nie odwzajemnił moich uczuć.
начать обучение
to reciprocate
He didn't reciprocate my feelings.
zatyczki do uszu
Przydałyby mi się teraz zatyczki do uszu.
начать обучение
earplugs
I could really use earplugs now.
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
начать обучение
coincidence
I don't believe in coincidences.
ćma
Motyle są urocze, ale ćmy już nie.
начать обучение
moth
Butterflies are cute, but moths are not.
przeprowadzać badanie naukowe
Prowadzę badanie na temat pasikoników.
начать обучение
to conduct a study
I'm conducting a study on grasshoppers.
postanowienia noworoczne
Jej postanowienia noworoczne są nierealistyczne.
начать обучение
New Year's resolutions
Her New Year's resolutions are unrealistic.
prawosławni
Prawosławni obchodzą święta w styczniu.
начать обучение
Orthodox Christians
Orthodox Christians celebrate Christmas in January.
wśród nas
Myślisz, że wśród nas są wampiry?
начать обучение
in our midst
Do you think there are vampires in our midst?
niezbadany
Czytałam, że w tych niezbadanych wodach są potwory.
начать обучение
uncharted
I read there are monsters in those uncharted waters.
przeczucie
Mam przeczucie, że dostanę awans.
начать обучение
premonition
I have a premonition that I'll get promoted.
kapać
To nie duchy, znowu woda kapie z kranu.
начать обучение
drip
It's not a ghost, the sink is dripping water again.
droczyć się
Nie przejmuj się tak, on po prostu lubi się droczyć.
начать обучение
to banter
Take it easy, he just likes to banter.
aresztować kogoś
Podejrzany został aresztowany.
начать обучение
to take someone into custody
The suspect has been taken into custody.
złożyć zeznanie
Świadek kradzieży złożył zeznanie w sądzie.
начать обучение
to give evidence
The witness of the robbery gave evidence in court.
brać się z czegoś
Plotka często bierze się z zazdrości.
начать обучение
to stem from something
Gossip often stems from jealousy.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.