Useful words - easy

 0    86 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
metro
Poznałam mojego partnera w metrze.
начать обучение
underground
"Tube" jest określeniem metra w Londynie, natomiast "subway" metra w Nowym Jorku
I met my partner in the underground.
daleko
Dlaczego Białołęka musi być tak daleko?!
начать обучение
far
Why Białołęka has to be so far?!
przepraszam
Przepraszam za spóźnienie.
начать обучение
I'm sorry
I'm sorry I'm late.
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
начать обучение
beautiful
Beautiful day, isn't it?
choinka
Masz piękną choinkę.
начать обучение
Christmas tree
You've got a beautiful Christmas tree.
kolęda
Jaka jest Twoja ulubiona kolęda?
начать обучение
Christmas carol
What is your favourite Christmas Carol?
pewna
Jest pewna, że ją kocha.
начать обучение
sure
She is sure that he loves her.
grypa
Mam grypę, dzisiaj nie wychodzę z domu.
начать обучение
flu
I've got the flu, I'm not going out today.
śledzić
Czy Ty mnie śledzisz?
начать обучение
to follow
Are you following me?
okazja
Kochanie, to była prawdziwa okazja.
начать обучение
bargain
Honey, it was a real bargain.
chory
Myślę, że jestem chora.
начать обучение
sick
I think, I'm sick.
dzwonić
Dzwonię na policję!
начать обучение
to call
I'm calling the police!
szczery
Możesz być ze mną szczery?
начать обучение
honest
Can you be honest with me?
plotkara
Ale z Ciebie plotkara!
начать обучение
gossip
You're such a gossip!
lotnisko
Czy spotkamy się na lotnisku?
начать обучение
airport
Will you meet me at the airport?
karetka
Kto zadzwonił po karetkę?
начать обучение
ambulance
Who called the ambulance?
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w wolnym czasie?
начать обучение
free time
What do you usually do in your free time?
założyć coś
Jest chłodno, więc załóż coś ciepłego.
начать обучение
wear something
It's cold, so wear something warm.
statek kosmiczny
Jak nazwałeś swój statek kosmiczny?
начать обучение
spaceship
How did you name your spaceship?
scena
Przed wejściem na scenę czułam się sparaliżowana.
начать обучение
a stage
Before going on the stage I felt paralysed.
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
начать обучение
floor
I live on the third floor.
niestety
Niestety oblałam jeden z egzaminów.
начать обучение
unfortunately
Unfortunately, I failed one of the exams.
śpiący
Spałam przez 12 godzin, ale wciąż jestem śpiąca.
начать обучение
sleepy
I slept for 12 hours but I am still sleepy.
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
начать обучение
addicted to
I am addicted to chocolate.
parasol
Zostawiłam mój żółty parasol w metrze.
начать обучение
umbrella
I left my yellow umbrella on the subway.
nieśmiały
Ten szczeniak nie jest smutny, jest nieśmiały.
начать обучение
shy
This puppy isn't sad, it is just shy.
Przytulać
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
начать обучение
Give somebody a hug
I feel sad today, come and give me a hug.
być zmuszonym
Jestem zmuszona zmienić datę naszego spotkania.
начать обучение
be forced
I am forced to change the date of our meeting.
leń
No dalej! Nie zwalniaj, leniu.
начать обучение
lazybones
Go on! Don't slow down, lazybones!
zmieniać biegi
w samochodzie
Zapaliłam silnik, ale nie mogłam zmienić biegów.
начать обучение
change gears
również: shift gears
I started the engine but I couldn't change gears.
uśmiechać się
Lubię sposób w jaki się uśmiecha.
начать обучение
to smile
I like the way she smiles.
skarpetki
Nie możesz tu wejść bez skarpetek.
начать обучение
socks
You can't enter here without socks.
napoje
Czy zamówiłeś już napoje?
начать обучение
beverages
również: drinks
Have you ordered the beverages yet?
pikantny
Zupa była tak pikantna, że pociekły mi łzy.
начать обучение
spicy
The soup was so spicy, it made my eyes water.
dziura
Żelazko wypaliło dziurę w mojej nowej koszuli.
начать обучение
hole
The iron burned a hole in my new shirt.
napiwek
Lubię tę kelnerkę, zostawię jej hojny napiwek.
начать обучение
a tip
I like this waitress, I'll give her a generous tip.
notatki
Zawsze pożyczam notatki, sama ich nie robię.
начать обучение
notes
I always borrow notes, I don't take them myself.
brać ślub
Kiedy planujesz wziąć ślub?
начать обучение
to get married
When are you planning to get married?
pamiętać
Pamiętaj, żeby pić dużo wody w lato.
начать обучение
to remember
Remember to drink a lot of water in the summer.
żart
To był tylko żart, tak naprawdę nie jestem wampirem.
начать обучение
joke
It was just a joke, I'm not really a vampire.
budzik
Chce mi się płakać, gdy słyszę, że dzwoni budzik.
начать обучение
alarm clock
I want to cry when I hear the alarm clock ringing.
impreza
Pójście na imprezę w poniedziałek było błędem.
начать обучение
party
Going to a party on Monday was a mistake.
kolejka
Przed biletomatem była kolejka.
начать обучение
queue
There was a queue for the ticket machine.
światła drogowe
Dzięki Bogu metro nie zatrzymuje się na światłach.
начать обучение
traffic lights
Thank God the metro doesn't stop at traffic lights.
głaskać
Mogę pogłaskać twoją tarantulę?
начать обучение
to pet
Can I pet your tarantula?
doniczka
Strąciłam doniczkę.
начать обучение
plant pot
I knocked over the plant pot.
ptaki
Boję się ptaków.
начать обучение
birds
I am scared of birds.
ogórek
Widziałeś kiedyś żółtego ogórka?
начать обучение
a cucumber
Have you ever seen a yellow cucumber?
przepyszny
Ten sernik jest przepyszny!
начать обучение
delicious
This cheesecake is delicious!
kule
do chodzenia
W szpitalu dali mi kule kiedy złamałam kostkę.
начать обучение
crutches
The hospital gave me crutches when I broke my ankle.
narzekać
Czy Polacy dużo narzekają?
начать обучение
to complain
Do Polish people complain a lot?
woleć
coś od czegoś
Wolę herbatę od kawy.
начать обучение
prefer
I prefer tea to coffee.
marzenie
Moim największym marzeniem jest napisać książkę.
начать обучение
dream
My biggest dream is to write a book.
gwiazda
Czy masz ulubioną gwiazdę?
начать обучение
a star
Do you have a favourite star?
pora roku
Jesień to moja ulubiona pora roku.
начать обучение
a season
Autumn is my favourite season.
być zakochanym
Chyba się zakochałam.
начать обучение
be in love
I think I'm in love.
padać
o deszczu
Zaczyna padać.
начать обучение
to rain
It's beginning to rain.
mieć ochotę
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
начать обучение
to fancy
Do you fancy a cup of tea?
gry planszowe
Lubisz gry planszowe?
начать обучение
board games
Do you like board games?
dynia
To największa dynia jaką widziałam!
начать обучение
pumpkin
This is the biggest pumpkin I have ever seen!
pocztówka
Powinnam wysłać jej pocztówkę.
начать обучение
postcard
I should send her a postcard.
szalik
Nie za gorąco ci w tym szaliku?
начать обучение
scarf
Aren't you hot in that scarf?
pożyczyć coś komuś
Pożyczysz mi suszarkę do włosów?
начать обучение
to lend someone something
pożyczyć coś od kogoś - borrow
Can you lend me your hair dryer?
śnieg
Niektórzy ludzie nigdy nie widzieli śniegu.
начать обучение
snow
Some people have never seen snow.
na piechotę
Chodzisz do pracy na piechotę?
начать обучение
on foot
Do you go to work on foot?
szczęśliwy
Jestem taka szczęśliwa, że cię widzę!
начать обучение
happy
I'm so happy to see you!
niezręczny
To był bardzo niezręczny moment.
начать обучение
awkward
It was a very awkward moment.
tatuaż
Co za piękny tatuaż!
начать обучение
tattoo
What a beautiful tattoo!
pożyczyć cos od kogoś
Mogę pożyczyć twój samochód?
начать обучение
borrow something from someone
Can I borrow your car?
zamek z piasku
Organizuję zawody w budowaniu zamków z piasku.
начать обучение
sandcastle
I organise a competition in building sand castles.
przyzwyczaić się
Już się przyzwyczaiłam do jego spóźnialstwa.
начать обучение
to get used to
I've already got used to his impunctuality.
zapasowe koło
Mam zapasowe koło w bagażniku samochodu.
начать обучение
spare tire
I have a spare tire in the trunk of my car.
wiewiórka
Ona zatrzymała wiewiórkę jako zwierzątko domowe.
начать обучение
squirrel
She kept a squirrel as a pet.
biedronka
Mój mąż boi się biedronek.
начать обучение
ladybug
My husband is scared of ladybugs.
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
начать обучение
post Office
Where is the closest post office?
klucz
Znowu zgubiłam klucze.
начать обучение
key
I've lost my keys again.
fryzjer
Jest tylko jeden fryzjer, któremu ufam.
начать обучение
hairdresser
There is only one hairdresser I trust.
sylwester
Sylwester to mój ulubiony dzień w roku!
начать обучение
New Year's Eve
New Year's Eve is my favourite day of the year!
choinka
Nigdy nie widziałam tak dużej choinki!
начать обучение
Christmas tree
I have never seen such a big Christmas tree!
pingwin
Chciałabym, żeby w Polsce były pingwiny.
начать обучение
penguin
I wish there were penguins in Poland.
nastawić budzik
Wczoraj zapomniałam nastawić budzik.
начать обучение
to set the alarm clock
Yesterday, I forgot to set the alarm clock.
przedwczoraj
Pada od przedwczoraj.
начать обучение
day before yesterday
It has been raining since the day before yesterday.
odwaga
Przyznanie się do błędu wymaga odwagi.
начать обучение
courage
It takes courage to admit a mistake.
Wszyscy
Wszyscy powinni być równo traktowani.
начать обучение
Everybody
Everybody should be treated equally.
okazja
W życiu nie należy tracić żadnej okazji.
начать обучение
opportunity
You shouldn't miss any opportunity in your life.
przystanek autobusowy
Zasnęłam w autobusie i przegapiłam mój przystanek.
начать обучение
a bus stop
I fell asleep on the bus and missed my bus stop.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.