Business English - easy

 0    52 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kserokopiarka
Przysięgam, że kserokopiarka nie działała wcześniej!
начать обучение
copy machine
I swear, the copy machine didn't work earlier!
taśma klejąca
Uwierz mi, taśmą klejącą można naprawić wszystko.
начать обучение
adhesive tape
Trust me, adhesive tape can fix everything.
tak szybko jak to możliwe
Proszę, zadzwoń tak szybko jak to możliwe.
начать обучение
as soon as possible
w skrócie: ASAP
Please, call me as soon as possible.
spinacz
Buduję rzeźby ze spinaczy kiedy jestem znudzona.
начать обучение
paper clip
I make sculptures using paper clips when I'm bored.
niszczarka
Dlaczego włożyłeś swój dowód do niszczarki?
начать обучение
paper shredder
Why did you put your ID in the paper shredder?
biurko
Czy list miłosny na moim biurku to żart?
начать обучение
desk
Is the love letter on my desk a joke?
kartka papieru
Zacięłam się kartką papieru.
начать обучение
sheet of paper
I've cut myself with a sheet of paper.
zszywacz
Wolę używać zszywacza niż spinaczy.
начать обучение
stapler
I prefer using a stapler to paper clips.
drukarka
Drukarka nigdy nie działa w poniedziałki.
начать обучение
a printer
The printer never works on Mondays.
spotkanie
Spotkanie jest dzisiaj o 5. po południu!
начать обучение
meeting
The meeting is today at 5 pm!
bezrobotny
Jestem bezrobotna.
начать обучение
unemployed
I am unemployed.
podpis
Potrzebuję Twojego podpisu.
начать обучение
signature
I need your signature.
krzesło obrotowe
Moje krzesło obrotowe jest zepsute, więc teraz pracuję na stojąco.
начать обучение
swivel chair
My swivel chair is broken, so now I work standing.
budżet
Jaki mamy budżet?
начать обучение
budget
What's our budget?
podatki
Podatki są za wysokie.
начать обучение
taxes
Taxes are too high.
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów.
начать обучение
brainstorming
Let's have a brainstorming session.
postęp
Nie zrobiłam dużego postępu w rosyjskim.
начать обучение
progress
I haven't made much progress with my Russian.
wartość produktu
Jaka jest wartość produktu?
начать обучение
product value
What is the product value?
reklama
Czy tylko ja lubię oglądać reklamy?
начать обучение
advertisement
Am I the only one who likes watching advertisements?
klient
Mark jest moim ulubionym klientem!
начать обучение
customer
Mark is my favourite customer!
cena sugerowana
Jaka jest cena sugerowana?
начать обучение
recommended price
What is the recommended price?
inwestować
Gdybym tylko zainwestowała w Bitcoina wcześniej...
начать обучение
to invest
If only I had invested in Bitcoin earlier...
być zwolnionym
Śniło mi się, że zostałam zwolniona.
начать обучение
be fired
I had a dream in which I got fired.
wypadek w pracy
Miałam wypadek w pracy.
начать обучение
accident at work
I have had an accident at work.
gotówka
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
начать обучение
cash
You can only pay in cash in this shop.
wydatki
Mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków.
начать обучение
expenses
We've had some unexpected expenses.
pracować na cały etat
W lato chciałabym pracować na pełen etat.
начать обучение
to work full time
In the summer, I would like to work full-time.
prowadzić rachunek/konto
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
начать обучение
to manage an account
Who manages the account of this client?
akcje
Chciałabym kupić akcje spółki petrochemicznej.
начать обучение
shares
I would like to buy shares of an oil company.
nieporozumienie
Spróbujemy wyjaśnić to nieporozumienie.
начать обучение
misunderstanding
We'll try to resolve this misunderstanding.
na promocji
Kupiłam jabłka bo były na promocji.
начать обучение
on special
discount to zniżka:)
I bought apples because they were on special.
rozmowa klasyfikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
начать обучение
job interview
David has been invited for the job interview.
godziny pracy
Nasze godziny pracy są od 11.00 do 13.00.
начать обучение
working hours
Our business hours are from 11.00 a.m. to 1 p.m.
nadgodziny
Nie znoszę pracować po godzinach.
начать обучение
overtime
I hate working overtime.
zastępować kogoś w pracy
Zastępuję w pracy Marka kiedy jest chory.
начать обучение
fill in for somebody
I fill in for Mark when he is sick.
Jechać w sprawach służbowych
Jadę do Hiszpanii w sprawach służbowych.
начать обучение
go somewhere on business
I am going to Spain on business.
internet bezprzewodowy
Dzisiaj bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
начать обучение
wireless Internet
These days, wireless Internet is nothing special.
księgowa / księgowy
Zawsze chciałam być księgową.
начать обучение
accountant
I always wanted to be an accountant.
przełożyć spotkanie
Czy możemy przełożyć spotkanie?
начать обучение
to reschedule a meeting
klient
Mówię w imieniu mojego klienta.
начать обучение
client
Klient w sklepie to customer. Client odnosi się raczej do osoby, dla której świadczymy dane usługi.
I'm speaking on behalf of my client.
spotkać kogoś na żywo
Nie mogę się doczekać poznać Pana na żywo.
начать обучение
meet someone in person
I cannot wait to meet you in person.
wypełnić
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
начать обучение
to fill in
Please, fill in the registration form.
pensja
Moja pensja to jakiś żart.
начать обучение
salary
My salary is a joke.
sprzedaż
Firma potrzebuje zwiększyć sprzedaż.
начать обучение
sales
The company needs to increase its sales.
umowa
W umowie był błąd.
начать обучение
contract
There has been a mistake in the contract.
pracownik
Ilu pracowników ma twoja firma?
начать обучение
employee
How many employees are there in your company?
przejść na emeryturę
Nie mogę się doczekać, aż przejdę na emeryturę.
начать обучение
to retire
I can't wait to retire.
kopia zapasowa
Powinieneś zrobić kopię zapasową danych z komputera.
начать обучение
backup
You should make data backup on your computer.
klimatyzacja
Chciałabym, żebyśmy mieli w biurze klimatyzację.
начать обучение
air conditioning
I wish we had air conditioning in the office.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
начать обучение
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
biuro
Uciąłeś sobie kiedyś drzemkę w swoim biurze?
начать обучение
an office
Have you ever taken a nap in your office?
kropkowana linia
Proszę się podpisać na kropkowanej linii.
начать обучение
dotted line
Sign on the dotted line, please.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.