словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

decline на вьетнамском языке:

1. từ chối từ chối


Tôi xin lỗi nhưng tôi phải từ chối.
Tất cả các ứng dụng của họ đều bị từ chối.