словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

putzen на вьетнамском языке:

1. sạch sẽ


Phòng của cô ấy lúc nào cũng sạch sẽ.