Biên giới - Border

 0    17 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thị thực
Bạn có visa chưa?
начать обучение
visa
Have you got a visa?
biên giới
Chúng ta có ở gần biên giới không?
начать обучение
border
Are we close to the border?
giấy tờ tuỳ thân
Bạn sẽ làm gì nếu mất giấy tờ tuỳ thân?
начать обучение
identity document
What would you do if you lost your identity documents?
Đó là một chuyến công tác.
начать обучение
It is a business trip.
mục đích chuyến đi
Mục đích chuyến đi của bạn là gì?
начать обучение
purpose of the travel
What is the purpose of your travel?
kiểm soát hải quan
Khi nào thì một người cần đi qua kiểm soát hải quan?
начать обучение
customs control
When does a person have to go to the customs control?
hiệu lực hộ chiếu
Hộ chiếu có hiệu lực trong 10 năm.
начать обучение
passport validity
The passport is valid for 10 years.
+10 карточки
Урок является частью курса
"Tiếng Anh cho du lịch"
(всего 477 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.