Adjectives and adverbs 150 - 200 - Adjektiven an Adverben 150 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
economic
Our country is struggling with economic crisis.
начать обучение
ekonomesch
Eist Land kämpft mat der Wirtschaftskris.
recently
I've recently discovered this band and they are amazing. You have to check them out.
начать обучение
kierzlech
Ech hu kierzlech dës Band entdeckt a se sinn erstaunlech.
common
It's a common mistake, don't worry.
начать обучение
geleefeg
Et ass e geleefege Feeler, maach der keng Suergen.
rather
I would rather kiss a frog than kiss you!
начать обучение
léiwer
Ech géing léiwer e Fräsch këssen ewéi dech!
former
The former prime minister is going to visit our university to give a lecture.
начать обучение
fréier
De fréiere Premier wäert eis Universitéit besichen, fir e Virtrag ze halen.
clear
easy to understand
Is that clear or do you want me to explain this task to you once again?
начать обучение
kloer
einfach ze verstoen
Ass dat kloer oder soll ech dës Aufgab nach eng Kéier erklären?
currently
I'm currently working as a tourist guide.
начать обучение
am Moment
Ech schaffen am Moment als Guide.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.