751 - 800

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Secteur
Mäi Mann schafft am Finanzsecteur.
начать обучение
sector
My husband works in the financial sector.
Alternativ
Et gëtt ëmmer eng Alternativ zur Gewalt.
начать обучение
alternative
There's always an alternative to violence.
Zeechen
De Kolonell huet d'Zeeche ginn ze balleren.
начать обучение
signal
och: sign
The colonel gave the signal to fire.
Verschwendung
Et ass eng Zäitverschwendung!
начать обучение
waste
It's a waste of time!
Ambulanz
Huet schonn een eng Ambulanz geruff?
начать обучение
ambulance
Has anyone called an ambulance yet?
Awanderer
D'Gesellschaft kämpft fir den illegalen Awanderer hir Rechter.
начать обучение
immigrant
This society fights for illegal immigrants' rights.
Riddo
Eis nei Riddoe loossen net genuch Luucht duerch.
начать обучение
curtain
Our new curtains do not let in enough light.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.