Questions - Các câu hỏi

 0    12 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Where?
Where is the restroom?
начать обучение
Ở đâu?
Phòng vệ sinh ở đâu?
Where... from?
Where are you from?
начать обучение
Từ đâu?
Bạn đến từ đâu?
When?
When does the train leave?
начать обучение
Khi nào?
Khi nào đoàn tàu rời đi?
How?
How can I go to the city centre?
начать обучение
Như thế nào?
Làm thế nào tôi có thể đến trung tâm thành phố?
How many? How much?
How much is it?
начать обучение
Bao nhiêu?
Cái này giá bao nhiêu?
What?
What are you saying?
начать обучение
Cái gì?
Bạn đang nói cái gì vậy?
Who?
Who is this?
начать обучение
Ai?
Đây là ai?
Whose?
Whose is this?
начать обучение
Của ai?
Cái này của ai?
Which?
Which seat is mine?
начать обучение
Cái nào?
Cái ghế nào là của tôi?
Why?
Why are you asking (this)?
начать обучение
Vì sao?
Vì sao bạn lại hỏi cái này?
question
I have a question.
начать обучение
câu hỏi
Tôi có một câu hỏi.
answer
There are no simple answers.
начать обучение
câu trả lời
Không có câu trả lời đơn giản nào.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.