Learning new things - Léier nei Saachen

 0    14 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Say it in a different language.
Say it in a different language, maybe I understand you better.
начать обучение
So et an enger anerer Sprooch.
So et an enger anerer Sprooch, vläicht verstinn ech dech besser.
Can you help me?
Can you help me? I lost my way.
начать обучение
Kanns du mir hëllefen?
Kanns du mir hëllefen? Ech si verluer.
Give me an example.
Give me an example, so that I can understand.
начать обучение
Gëff mir e Beispill.
Gëff mir e Beispill esou datt ech et verstoen kann.
I don't understand.
I don't understand, can you say it again please?
начать обучение
Ech verstinn net.
"kënnt dir" is the formal form of "kanns du"
Ech verstinn net. Kënnt dir et nach eng Kéier soen?
Say it in other words.
Try to say it in other words.
начать обучение
So et an aner Wierder.
Probéier et an aner Wierder ze soen.
Sorry, I didn't catch that.
Sorry, I didn't catch it. What do you mean?
начать обучение
Sorry, I didn't catch that. на английском языке
Pardon, ech hunn dat net verstanen.
Pardon, ech hunn dat net verstanen. Wat mengs du domat?
Can you repeat it?
Can you repeat it, please? I could not hear you.
начать обучение
Kanns du et nach eng Kéier soen?
Kanns du et wann ech gelift nach eng Kéier soen? Ech hunn dech net héieren.
+7 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish: day 2 "
(всего 294 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.