biologia definicje 11

 0    90 карточки    Kaaamilkaaaaa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
kosmówka
начать обучение
najbardziej na zewnatrz położona błona płodowa otaczajaca zarodek gadów, ptaków i ssaków; u ssaków współtworzy łożysko.
kostna tkanka, kość
начать обучение
główna tkanka szkieletowa kręgowców, rodzaj tkanki łacznej.
kotransport
начать обучение
aktywny transport substancji ze środowiska o niskim stężeniu do środowiska o wysokim stężeniu sprzężony z transportem innej substancji zgodnym z gradientem jej stężenia.
kotylozaury
начать обучение
najstarsze gady (kambr i perm)
kowalencyjne wiazanie
начать обучение
wiazanie chemiczne, w którym zwiazane atomy dziela się elektronami tworzacymi parę; może być pojedyncze, podwójne lub potrójne (z jedna, dwiema lub trzema parami wspólnych elektronów.
kowalencyjny zwiazek
начать обучение
zwiazek chemiczny, w którym atomy sa połaczone wiazaniami kowalencyjnymi.
krajobraz
начать обучение
duży obszar làdu obejmujacy różne ekosystemy wzajemnie na siebie oddziałowujace.
krasnorosty
начать обучение
grupa glonów, zawierajacych takie barwniki, jak chlorofil alfa, karotenoidy, fikocyjanina, fikoerytryna.
kreatyny fosforan
начать обучение
wysokoenergetyczny zwiazek w komórkach mięśniowych.
kretynizm
начать обучение
wrodzona choroba spowodowana niedoczynnościa tarczycy w rozwoju płodowym i wczesnym dzieciństwie; nieleczona prowadzi do upośledzenia fizycznego i umysłowego.
krew
начать обучение
płynna tkanka łaczna transportujaca w organizmach wielu zwierzat substancje odżywcze i inne.
krewniacze kojarzenie, k. wsobne, inbred
начать обучение
kojarzenie podobnych genetycznie osobników prowadzace do zwiększania częstości homozygot w każdym kolejnym pokoleniu.
kręgowce
начать обучение
podtyp strunowców majacych kostny kręgosłup; obejmuje ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
krętek
начать обучение
długa, giętka, spiralnie skręcona bakteria
kromaniończyk, człowiek z Cro-Magnon
начать обучение
prehistoryczny człowiek (homo sapiens) o cechach człowieka współczesnego, żyjacy w Europie ok. 30 000 lat temu.
królestwo
начать обучение
takson wysokiej rangi obejmujacy spokrewnione typy. Wielu biologów dzieli obecnie świat żywy na pięć królestw i kilka "supergrup".
krótkie powtórzenia tandemowe
начать обучение
molekularne znaczniki w postaci krótkich powtarzajacych się sekwencji DNA; k.p. t sa wysoce polimorficzne ze względu na różna długość u różnych osobników, a więc szczególnie użyteczne w ich dokładnej identyfikacji.
krtań
начать обучение
narzad znajdujacy się między gardziela a tchawica; zawiera struny głosowe.
krummholz
начать обучение
karłowate, zdeformowane krzewopodobne drzewa rosnace przy górnej granicy lasu. W Europie zwane piętrem kosodrzewiny.
kryptochrom
начать обучение
białkowy barwnik silnie absorbujacy światło niebieskie, uczestniczy w regulacji zegara biologicznego m.in. u roślin, muszki owocowej i myszy.
krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny
начать обучение
krzywa przedstawiajaca procentowe wysycenie hemoglobiny tlenem jako funkcje takich zmiennych, jak stężenie tlenu, stężenie dwutlenku węgla lub pH.
krzyżowanie, hybrydyzacja
начать обучение
(1) kojarzenie osobników należacych do dwóch różnych taksonów. (2) Kojarzenie rodziców różnych genetycznie. (3) hybrydyzacja
krzyżówka dwugenowa
начать обучение
kojarzenie osobników homozygotycznych (pokolenia P) różniacych się pod względem dwóch loci.
krzyżówka jednogenowa
начать обучение
kojarzenie dwóch osobników różniacych się allelami tego samego locus.
krzyżówka testowa
начать обучение
krzyżowanie osobnika pokolenia F1 lub osobnika o nieznanym genotypie z homozygota recesywna.
kupka, sorus
начать обучение
skupienie zarodni paproci wytwarzajacych zarodniki.
kutykula
начать обучение
bezkomórkowa woskowa warstwa pokrywajaca nadziemne części roślin i chroniaca je przed utrata wody. (2) Oskórek bezkręgowców.
kwas
начать обучение
zwiazek chemiczny będacy dawca (donorem) jonu wodorowego (protonu); k. w połaczeniu z zasadami tworza sole.
kwas moczowy
начать обучение
główny zwiazek azotowy wydalany przez owady, ptaki i gady; trudno rozpuszczalny końcowy produkt metabolizmu białkowego; występuje również u ssaków jako końcowy produkt metabolizmu puryn.
kwaśne opady
начать обучение
opady o kwaśnym odczynie; wskutek wiazania się wydzielanych do atmosfery tlenków azotu i siarki z woda atmosferyczna powstaja kwasy spadajace na ziemię z deszczem.
kwaśny roztwór
начать обучение
roztwór, w którym stężenie jonów wodorowych (H+) przewyższa stężenie jonów hydroksylowych (OH-). Roztwór kwaśny ma pH niższe od 7.
kwiat niezupełny
начать обучение
kwiat niemajacy jednej (lub więcej) z czterech części: działek kielicha, płatków korony, pręcików i (lub) owocolistków.
kwiat zupełny
начать обучение
kwiat złożony z działek kielicha, płatków korony, pręcików i owocolistków.
kwiatostan
начать обучение
skupienie kwiatów na wspólnej szypułce
labiryntodonty, meandrowce
начать обучение
pierwsze czworonogi ladowe.
laktacja
начать обучение
wydzirlanie i uwalnianie mleka przez gruczoły mleczne.
laminy
начать обучение
białka zwiazane z wewnetrzna powierzchnia osłonki jadrowej, pełnia ważne funkcje w jadrze, m.in. stanowia podporę dla osłonki jadrowej.
Langerhansa wysepki
начать обучение
skupiska komórek w miaższu trzustki wydzielajace glukagon i insulinę- hormony regulujace zawartość cukru we krwi.
larwa
начать обучение
niedojrzałe stadium rozwojowe w cyklu życiowym niektórych zwierzat, zwykle niepodobna do osobnika rodzicielskiego.
las deszczowy strefy umiarkowanej
начать обучение
biom lasów szpilkowych w strefie łagodnych zim, gęstych mgieł i znacznych opadów, np. północne wybrzeża Pacyfiku w Ameryce Północnej.
las liściasty strefy umiarkowanej
начать обучение
biom leśny w strefie umiarkowanej, gdzie roczne opady wynosza 75-125 cm.
leptyna, hormon sytości
начать обучение
hormon wytwarzany przez tkankę tłuszczowa, informujacy ośrodki mózgu (głównie podwzgórze) o stanie energetycznym organizmu.
leukocyty, krwinki białe
начать обучение
bezbarwne, zdolne do ruchu pełzakowatego komórki krwi, służace do obrony przed organizmami chorobotwórczymi
leukoplasty
начать обучение
bezbarwne plastydy, np. amyloplasty magazynujace skrobię w korzeniach i bulwach.
lęgniowce
начать обучение
grzybopodobne protisty o ciele zbudowanym z cenocytowen grzybni; rozmnażaja się bezpłciowo przez wytwarzanie ruchliwych pływek (zoospor), a płciowo przez oospory.
ligand
начать обучение
czasteczka, która wiaże sie ze specyficznym miejscem receptora lub z innym białkiem.
ligaza DNA
начать обучение
enzym katalizujacy łaczenie końców 5' i 3' dwóch fragmentów DNA; zasadniczny w replikacji DNA i wykorzystywany do rekombinacji DNA.
lignina
начать обучение
substancja wystepujaca w ścianach komórkowych komórek roślinnych i nadajaca im sztywność i wytrzymałość; występuje głównie w zdrewniałych częściach roślin.
limbiczny układ, u. ràbkowy
начать обучение
układ czynnościowy w mózgu kręgowców. U człowieka kieruje zachowaniami emocjonalnymi, seksualnymi, motywacyjnymi i czynnościami autonomicznymi.
limfa, chłonka
начать обучение
bezbarwny płyn krażacy w naczyniach limfatycznych pochadzacy z osocza krwi; zawiera leukocyty; ostatecznie powraca do krwiobiegu.
limfatyczny układ, u. chłonny
начать обучение
część układu sercowo-naczyniowego, którego naczynia chłona nadmiar płynu tkankowego (limfę) i przekazuja do żył; u.l. chroni organizm przed patogenami.
limfatyczny węzeł, w. chłonny
начать обучение
skupienie tkanki limfatycznej otoczone torebka lacznotkankowa; wytwarza limfocyty i filtruje limfę.
limfocyt B
начать обучение
leukocyt (krwinka biała) odpowiedzialny za odporność typu humoralnego (zależna od przeciwciał). W wyniku aktywacji l. B różnicuja się w komórki plazmatyczne wytwarzajace przeciwciała.
limfocyt NK
начать обучение
duży, ziarnisty limfocyt, uczestniczacy zarówno w nieswoistej, jak i swoistej odpowiedzi immunologicznej; uwalnia cytokiny i enzymy proteolityczne niszczace komórki rakowe oraz zainfekowane wirusem lub innym patogenem.
limfocyt pamięci
начать обучение
limfocyt T lub B umożliwiajacy szybka odpowiedź immunologiczna na powtórny lub kolejny kontakt z danym antygenem. Limfocyty B pamięci stale wytwarzaja przeciwciała po przebyciu infekcji przez organizm.
limfocyt T
начать обучение
leukocyt (krwinka biała) odpowiedzialny za odporność typu komórkowego organizmu. L. T dojrzewaja w grasicy.
limfocyt T supresorowy
начать обучение
limfocyt T hamujacy odpowiedź immunologiczna.
limfocyty
начать обучение
typ leukocytów o bezziarnistej cytoplazmie odpowiedzialnych za reakcje immunologiczne (wytwarzajacych przeciwciała).
limfocyty T cytoksyczne
начать обучение
limfocyty T rozpoznajace i niszczace komórki rakowe i inne komórki patogenne. Tc sa również zwane limfocytami CD8 dodatnimi lub komórkami T zabójcami.
limfocyty T pomocnicze
начать обучение
limfocyty T aktywujace limfocyty B i stymulujace wytwarzanie limfocytów Tc. Limfocyty te sa również zwane limfocytami CD4 dodatnimi.
limnetyczna strefa
начать обучение
strefa otwartych wód jezior i stawów, poza strefa litoralu, przez która przenikaja promienie słoneczne.
linia czysta
начать обучение
linia genetyczna, w której wszystkie osobniki sa homozygotyczne dla prawie wszystkich loci.
linienia hormon
начать обучение
hormon steroidowy stymulujacy wzrost i linienie owadów; zwany także ekdyzonem.
linienie
начать обучение
usunięcie starego pokrycia ciała i zastapienie je nowym, np. zrzucenie oskórka przez stawonogi.
lipaza
начать обучение
enzym rozkładajacy tłuszcze
lipidy
начать обучение
zwiazki organiczne nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych (organicznych); sa wysokoenergetycznym materiałem zapasowym i ważnym składnikiem błon biologicznych.
lipoproteina
начать обучение
kompleks białkowo-lipidowy służacy do transportu lipidów we krwi. Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) przenosza cholesterol do watroby; lipoproteiny o małej gęstości (LDL) dostarczaja go do wielu komórek ciała.
listki zarodkowe
начать обучение
trzy warstwy komórek powstajace w zarodkach zwierzat podczas gastrulacji; ektoderma, endoderma i mezoderma.
liścień
начать обучение
liść zarodkowy rośliny; może zawierać substancje odżywcze niezbędne do kiełkowania.
liść zarodnionośny, sporofil
начать обучение
liść na którym występuja zarodnie z zarodnikami.
litoralna strefa, litoral
начать обучение
rejon płytkich wód przybrzeżnych jezior i stawów.
liza
начать обучение
rozpad (komórki lub innej struktury).
lizosomy
начать обучение
organelle komórek eukariotycznych zawierajace liczne enzymy hydrolityczne.
lizozym
начать обучение
enzym występujacy w wielu tkankach, płynach ustrojowych i wydzielinach, np. łzach i ślinie; niszczy ścianę komórkowa wielu bakterii gramdodatnich.
locus
начать обучение
miejsce na chromosomie zajęte przez gen (część czasteczki DNA) determinujacy określona cechę organizmu.
logistyczny wzrost liczebności populacji
начать обучение
wzrost populacji poczatkowo w stałym tempie (tj. wykładniczy), po czym stopniowo malejacy w miare zbliżania się liczebności do pojemności środowiska.
Lophotrochoza
начать обучение
grupa pierwogębnych (Protostomia) obejmujaca płazince, wstężnice, mięczaki, pierścienice i czułkowce (Lophophorata).
luteinzujacy hormon, lutropina
начать обучение
hormon gonadotropowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, stymuluje owulację i rozwój ciałka żółtego w jajniku oraz syntezę testosteronu w jadrach.
łagiewka
начать обучение
struktura w przedsionku ucha wewnętrznego kręgowców, podobnie jak woreczek zawiera receptory zmysłu równowagi.
łagiewka pyłkowa
начать обучение
rurkowaty wyrostek, powstajacy podczas kiełkowania ziarna pyłku roślin nago- i okrytozalażkowych, umożliwiajacy dostanie się gamet męskich (komórek plemnikowych) do zalażka.
łańcuch pokarmowy, ł. troficzny
начать обучение
sekwencja poziomów troficznych, przez które przepływa energia w ekosystemie. Każdy organizm z danego poziomu zjada lub rozkłada organizm z poprzedniego. Pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym sa organizmy samożywne, głównie rośliny.
łańcuch transportu elektronów
начать обучение
zespół reakcji chemicznych, w których elektrony przechodza na kolejne przenośniki białkowe, w wyniku czego uwalnia się energia.
łechtaczka
начать обучение
niewielki zdolny do wzwodu narzad w przedniej części sromu samic ssaków, homologiczna z praciem samców.
łożysko
начать обучение
narzad powstajacy podczas ciaży w macicy samic łożyskowców, zbudowany z tkanek matki i płodu; służy do wymiany między płodem a matka.
łupina nasienna
начать обучение
ochronna osłona nasienia.
łuska pàkowa
начать обучение
przekształcony liść, który okrywa i ochrania pak w okresie spoczynku.
łyko, floem
начать обучение
tkanka naczyniowa roślin przewodzaca rozpuszczone cukry i inne zwiazki organiczne.
macica
начать обучение
umięśniony narzad żeńskiego układu rozrodczego, gdzie rozwija się płód.
macierz 1
начать обучение
wnętrze przedziału (kompartmentu) mitochondrium, otoczonego błona mitochondrialna wewnętrzna
macierz 2
начать обучение
żel wydzielany przez komórki tkanki łacznej i otaczajacy je; zawiera sieć włókien białkowych.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.