At a social event - Op engem sozialen Event

 0    51 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
I'll have an apple juice.
начать обучение
Äpeljus fir mech.
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
начать обучение
Géing et Iech stéieren, wann ech meng Fra fir d'Iessen alueden?
Kate, have you met Christopher, our Communications Manager?
начать обучение
Kate, hutt Dir de Christopher, eise Kommunikatiouns Manager, kennegeléiert?
George is new in our company.
начать обучение
De George ass nei an eiser Firma.
Kate, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
начать обучение
Kate, de Christopher ass en ale Kolleeg vu mir aus der KiWi Firma.
You should try the roast chicken. It's delicious.
начать обучение
Dir sollt de gebrode Poulet probéieren. En ass lecker.
I'd like you to meet Christopher Gogman.
начать обучение
Ech wéilt Iech gären de Christopher Gogman virstellen.
+44 карточки
Урок является частью курса
"Small Talk in Luxembourgish"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.