Academic Word List

 0    570 карточки    lenka1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
sector
начать обучение
sektor
available
начать обучение
dostępny
financial
начать обучение
finansowy
1. to process 2. process
начать обучение
1. przetwarzać 2. proces
individual
начать обучение
indywidualny
specific
начать обучение
szczegółowy, konkretny
principle
начать обучение
zasada
1. estimate 2. to estimate
начать обучение
1. oszacowanie 2. szacować
variables
начать обучение
zmienne
method
начать обучение
metoda
data
начать обучение
dane
research
начать обучение
badanie
contract
начать обучение
umowa, kontrakt
environment
начать обучение
środowisko
1. export 2. to export
начать обучение
1. eksportować 2. eksport
source
начать обучение
źródło
assessment
начать обучение
ocena
policy
начать обучение
polityka, zasady
identified
начать обучение
zidentyfikowany
to create
начать обучение
stworzyć
derived
начать обучение
uzyskany, wywiedziony (z czegoś)
factors
начать обучение
czynniki
procedure
начать обучение
procedura
definition
начать обучение
definicja
to assume
начать обучение
przypuścić, przyjąć
theory
начать обучение
teoria
1. benefit 2. to benefit
начать обучение
1. korzyść 2. odnieść korzyść
evidence
начать обучение
dowód
established
начать обучение
ustalony, przyjęty, uznany
authority
начать обучение
władza, organ władzy
major
начать обучение
główny
issues
начать обучение
problemy, zagadnienia
labour
начать обучение
praca
to occur
начать обучение
występować, zdarzać się
economic
начать обучение
gospodarczy
involved
начать обучение
zaangażowany, biorący udział
percent
начать обучение
procent
interpretation
начать обучение
interpretacja
consistent
начать обучение
spójny, konsekwentny
income
начать обучение
dochód
1. structure 2. to structure
начать обучение
1. struktura 2. skonstruować, zorganizować
legal
начать обучение
prawny, legalny
concept
начать обучение
pojęcie
formula
начать обучение
wzór, formuła
section
начать обучение
sekcja
required
начать обучение
wymagany
constitutional
начать обучение
konstytucyjny
analysis
начать обучение
analiza
distribution
начать обучение
dystrybucja
function
начать обучение
funkcja
area
начать обучение
obszar
approach
начать обучение
podejście
role
начать обучение
rola
legislation
начать обучение
przepisy
to indicate
начать обучение
wskazywać
response
начать обучение
odpowiedź, reakcja
period
начать обучение
okres
context
начать обучение
kontekst
significant
начать обучение
istotny, znaczny
similar
начать обучение
podobny
community
начать обучение
społeczność
resident
начать обучение
mieszkaniec
range
начать обучение
zakres, zasięg
construction
начать обучение
konstrukcja, struktura, budownictwo
strategies
начать обучение
strategie
elements
начать обучение
elementy, żywioły
previous
начать обучение
poprzedni
conclusion
начать обучение
konkluzja
security
начать обучение
bezpieczeństwo
aspects
начать обучение
aspekty
acquisition
начать обучение
nabycie
features
начать обучение
cechy, własności
text
начать обучение
tekst
commission
начать обучение
komisja, prowizja
regulations
начать обучение
przepisy
computer
начать обучение
komputer
items
начать обучение
przedmioty, pozycje (na liście)
consumer
начать обучение
konsument
to achieve
начать обучение
osiągnąć
final
начать обучение
końcowy
positive
начать обучение
pozytywny
evaluation
начать обучение
ocena
assistance
начать обучение
pomoc
normal
начать обучение
normalny
relevant
начать обучение
odpowiedni, istotny, użyteczny
distinction
начать обучение
rozróżnienie
region
начать обучение
region
traditional
начать обучение
tradycyjny
impact
начать обучение
wpływ
consequences
начать обучение
konsekwencje
chapter
начать обучение
rozdział
equation
начать обучение
równanie
appropriate
начать обучение
odpowiedni, właściwy
resources
начать обучение
zasoby
participation
начать обучение
udział
survey
начать обучение
badanie, sondaż
potential
начать обучение
1. potencjał 2. potencjalny
cultural
начать обучение
kulturowy, kulturalny
transfer
начать обучение
transfer, przepływ
to select
начать обучение
wybierać
credit
начать обучение
punkt, uznanie, kredyt
to affect
начать обучение
wpływać na coś
categories
начать обучение
kategorie
to perceive
начать обучение
postrzegać
to seek
начать обучение
szukać, ubiegać się, dążyć do czegoś
1. focus 2. to focus
начать обучение
1. centrum uwagi 2. koncentrować, skupiać się na
1. purchase 2. to purchase
начать обучение
1. zakup 2. zakupić
injury
начать обучение
uraz, obrażenie
site
начать обучение
plac budowy, stanowisko,
journal
начать обучение
czasopismo
primary
начать обучение
podstawowy, pierwotny
complex
начать обучение
złożony
institute
начать обучение
instytut
investment
начать обучение
inwestycja
administration
начать обучение
administracja, rząd
maintenance
начать обучение
utrzymanie, konserwacja
design
начать обучение
projekt, wzornictwo
obtain
начать обучение
uzyskać
restricted
начать обучение
ograniczony
1. conduct 2. to conduct
начать обучение
1. postępowanie 2. przeprowadzać (np. lekcję, eksperyment)
comments
начать обучение
komentarze
convention
начать обучение
konwencja
to publish
начать обучение
opublikować, ogłosić
framework
начать обучение
system, szkielet, konstrukcja
to imply
начать обучение
sugerować, implikować, dawać do zrozumienia
negative
начать обучение
negatywny
dominant
начать обучение
dominujący
illustrated
начать обучение
ilustrowany
outcomes
начать обучение
wyniki, rezultaty
constant
начать обучение
1. (wielkość) stała 2. stały, niezmienny
1. shift 2. to shift
начать обучение
1. zmiana, przesunięcie 2. przesunąć, zmienić,
deduction
начать обучение
odliczenie, dedukcja
to ensure
начать обучение
zapewnić
specified
начать обучение
określony
justification
начать обучение
uzasadnienie
funds
начать обучение
fundusze
reliance
начать обучение
zależność (od kogoś), zaufanie
physical
начать обучение
fizyczny
partnership
начать обучение
partnerstwo, spółka cywilna
location
начать обучение
położenie, lokalizacja
link
начать обучение
łącze, połączenie
coordination
начать обучение
koordynacja
alternative
начать обучение
1. alternatywa 2. alternatywny
initial
начать обучение
początkowy, wstępny
validity
начать обучение
ważność
task
начать обучение
zadanie
techniques
начать обучение
techniki
to exclude
начать обучение
wyłączyć, wykluczyć
1. consent 2. to consent
начать обучение
1. zgoda, przyzwolenie 2. zgodzić się na coś
proportion
начать обучение
odsetek, proporcja
to demonstrate
начать обучение
wykazać, zademonstrować
reaction
начать обучение
reakcja
criteria (criterion)
начать обучение
kryteria (kryterium)
minorities
начать обучение
mniejszości
technology
начать обучение
technologia
philosophy
начать обучение
filozofia
to remove
начать обучение
usunąć
sex
начать обучение
płeć
compensation
начать обучение
odszkodowanie, rekompensata, kompensacja
sequence
начать обучение
sekwencja
corresponding
начать обучение
odpowiadający czemuś, odpowiedni
maximum
начать обучение
1. maksimum 2. maksymalny
circumstances
начать обучение
okoliczności
instance
начать обучение
przykład, przypadek
considerable
начать обучение
znaczny
sufficient
начать обучение
wystarczający
corporate
начать обучение
firmowy, korporacyjny
interaction
начать обучение
interakcja
contribution
начать обучение
wkład, kontrybucja
immigration
начать обучение
imigracja
component
начать обучение
komponent, część składowa
constraints
начать обучение
ograniczenia
technical
начать обучение
techniczny
emphasis
начать обучение
nacisk
scheme
начать обучение
plan, projekt, system
layer
начать обучение
warstwa
volume
начать обучение
wielkość, objętość
document
начать обучение
dokument
registered
начать обучение
zarejestrowany
core
начать обучение
rdzeń
overall
начать обучение
ogółem, w sumie
to emerge
начать обучение
pojawić się
regime
начать обучение
reżim
implementation
начать обучение
realizacja, implementacja, wdrożenie
project
начать обучение
projekt
hence
начать обучение
dlatego
occupational
начать обучение
zawodowy, związany z wykonywanym zawodem
internal
начать обучение
wewnętrzny
goals
начать обучение
cele, zamierzenia
retained
начать обучение
zatrzymany
sum
начать обучение
suma
integration
начать обучение
integracja
mechanism
начать обучение
mechanizm
parallel
начать обучение
równoległy
imposed
начать обучение
nałożony, narzucony
despite
начать обучение
pomimo
job
начать обучение
praca, zadanie
parameters
начать обучение
parametry
approximate
начать обучение
orientacyjny
label
начать обучение
etykieta
concentration
начать обучение
stężenie, koncentracja
principal
начать обучение
główny, podstawowy
series
начать обучение
seria
predicted
начать обучение
przewidywany
summary
начать обучение
podsumowanie, streszczenie
attitudes
начать обучение
postawy
undertaken
начать обучение
podjęty
cycle
начать обучение
cykl
communication
начать обучение
komunikacja
ethnic
начать обучение
etniczny, rdzenny
hypothesis
начать обучение
hipoteza
professional
начать обучение
zawodowy, profesjonalny
status
начать обучение
stan, status
conference
начать обучение
konferencja
attributed
начать обучение
przypisany (czemuś)
annual
начать обучение
roczny
obvious
начать обучение
oczywisty
error
начать обучение
błąd
implications
начать обучение
konsekwencje, implikacje
apparent
начать обучение
1. pozorny 2. widoczny, oczywisty
commitment
начать обучение
zaangażowanie, zobowiązanie
subsequent
начать обучение
kolejny
debate
начать обучение
debata
dimensions
начать обучение
wymiary
to promote
начать обучение
promować, propagować
statistics
начать обучение
statystyka (dziedzina), statystyki
option
начать обучение
opcja
domestic
начать обучение
krajowy
output
начать обучение
dane wyjściowe, moc wyjściowa, twórczość
access
начать обучение
dostęp
code
начать обучение
kod, kodeks
investigation
начать обучение
dochodzenie
phase
начать обучение
faza, etap
prior
начать обучение
przed, poprzedzający
granted
начать обучение
przyznane
1. stress 2. to stress
начать обучение
1. stres, napięcie 2. podkreślać
civil
начать обучение
cywilny, obywatelski, uprzejmy
contrast
начать обучение
kontrast
resolution
начать обучение
1. rozdzielczość 2. stanowczość, postanowienie
adequate
начать обучение
odpowiedni, adekwatny
to alter
начать обучение
zmienić
stability
начать обучение
stabilność
energy
начать обучение
energia
aware
начать обучение
świadomy
licence
начать обучение
licencja, pozwolenie
enforcement
начать обучение
egzekwowanie
draft
начать обучение
szkic, wersja wstępna
style
начать обучение
styl
precise
начать обучение
precyzyjny, dokładny
medical
начать обучение
medyczny
to pursue
начать обучение
1. dążyć (do czegoś), kontynuować 2. ścigać
symbolic
начать обучение
symboliczny
marginal
начать обучение
marginalny
capacity
начать обучение
pojemność, ładowność, zdolność
generation
начать обучение
1. generacja, pokolenie 2. wytwarzanie
exposure
начать обучение
narażenie (na coś), wystawienie (na coś), ekspozycja
decline
начать обучение
spadek (liczby, ilości), upadek (np. cywilizacji)
academic
начать обучение
akademicki
modified
начать обучение
zmodyfikowany
external
начать обучение
zewnętrzny
psychology
начать обучение
psychologia
fundamental
начать обучение
podstawowy, fundamentalny
adjustment
начать обучение
korekta, dopasowanie, dostosowanie
ratio
начать обучение
współczynnik
whereas
начать обучение
1. podczas, gdy... 2. mając na uwadze
to enable
начать обучение
1. umożliwić 2. włączyć, aktywować
version
начать обучение
wersja
perspective
начать обучение
perspektywa
contact
начать обучение
kontakt
network
начать обучение
sieć
to facilitate
начать обучение
ułatwiać
welfare
начать обучение
1. dobro, interes (np. narodowy) 2. opieka społeczna
transition
начать обучение
1. przejście 2. przejściowy
amendment
начать обучение
poprawka, zmiana
logic
начать обучение
logika
rejected
начать обучение
odrzucony
expansion
начать обучение
ekspansja, rozszerzenie, rozbudowa
clause
начать обучение
klauzula, zdanie składowe
prime
начать обучение
pierwszorzędny, główny
target
начать обучение
1. cel 2. docelowy
objective
начать обучение
cel, zamierzenie
sustainable
начать обучение
zrównoważony (rozwój), odnawialne (zasoby)
equivalent
начать обучение
równoważny
liberal
начать обучение
liberalny
notion
начать обучение
pojęcie, pogląd
substitution
начать обучение
zastępstwo, podstawienie
generated
начать обучение
generowany, tworzony
trend
начать обучение
trend
revenue
начать обучение
dochód
compounds
начать обучение
związki (chemiczne), wyrazy złożone
evolution
начать обучение
ewolucja
conflict
начать обучение
konflikt
image
начать обучение
obraz, wizerunek, wyobrażenie (o czymś)
discretion
начать обучение
1. dyskrecja 2. prawo decydowania
entities
начать обучение
podmioty, jednostki, byty
orientation
начать обучение
orientacja
consultation
начать обучение
konsultacje
mental
начать обучение
psychiczny, umysłowy, myślowy
monitoring
начать обучение
monitoring, kontrola
1. challenge 2. to challenge
начать обучение
1. wyzwanie 2. wyzwać
intelligence
начать обучение
1. inteligencja 2. wywiad, informacje (wywiadu)
transformation
начать обучение
transformacja, przekształcenie
presumption
начать обучение
domniemanie
acknowledged
начать обучение
uznany
utility
начать обучение
1. przydatność 2. program narzędziowy
furthermore
начать обучение
ponadto
accurate
начать обучение
dokładny
diversity
начать обучение
różnorodność, zróżnicowanie
attached
начать обучение
dołączony
recovery
начать обучение
odzyskanie
assigned
начать обучение
przypisany
tapes
начать обучение
taśmy
motivation
начать обучение
motywacja
bond
начать обучение
1. cel 2. docelowy
edition
начать обучение
wydanie, edycja
nevertheless
начать обучение
tym niemniej, jednakże, pomimo tego
transport
начать обучение
1. transport 2. transportować
cited
начать обучение
cytowany
fees
начать обучение
opłaty
scope
начать обучение
zakres
enhanced
начать обучение
ulepszony, rozszerzony
incorporated
начать обучение
1. włączony (do czegoś), zawarty 2. posiadający osobowość prawną
instructions
начать обучение
instrukcje
subsidiary
начать обучение
1. jednostka zależna, filia 2. pomocniczy, zależny
input
начать обучение
wkład, dane wejściowe, dopływ
abstract
начать обучение
1. streszczenie, abstrakt 2. abstrakcyjny
ministry
начать обучение
ministerstwo
capable
начать обучение
zdolny (do czegoś), sprawny
expert
начать обучение
1. ekspert 2. ekspercki
preceding
начать обучение
poprzedni
1. display 2. to display
начать обучение
1. wyświetlacz, wystawa 2. wyświetlać
incentive
начать обучение
zachęta, motywacja, premia
inhibition
начать обучение
zahamowanie
1. trace 2. to trace
начать обучение
1. ślad 2. wyśledzić, zlokalizować
ignored
начать обучение
ignorowany
incidence
начать обучение
częstość występowania, zasięg występowania
estate
начать обучение
nieruchomość, posiadłość, osiedle mieszkaniowe
cooperative
начать обучение
1. spółdzielnia, kooperatywa 2. wspólny, skłonny do współpracy
revealed
начать обучение
ujawniony
index
начать обучение
indeks, wskaźnik
lecture
начать обучение
wykład
discrimination
начать обучение
1. dyskryminacja 2. wyczucie, rozeznanie
overseas
начать обучение
za granicą, zagraniczny
explicit
начать обучение
wyraźny, jednoznaczny
aggregate
начать обучение
1. suma 2. łączny
gender
начать обучение
płeć, rodzaj
underlying
начать обучение
bazowy, leżący u podstaw (czegoś)
brief
начать обучение
krótki, skrócony
domain
начать обучение
domena
rational
начать обучение
racjonalny
minimum
начать обучение
1. minimum 2. minimalny
interval
начать обучение
przerwa, interwał
neutral
начать обучение
neutralny
migration
начать обучение
migracja
flexibility
начать обучение
elastyczność
federal
начать обучение
federalny, federacyjny
author
начать обучение
autor
initiative
начать обучение
inicjatywa
allocation
начать обучение
przydział
to exceed
начать обучение
przekraczać
intervention
начать обучение
interwencja
confirmed
начать обучение
potwierdzony
definite
начать обучение
określony, wyraźny, wiążący
classical
начать обучение
klasyczny
chemical
начать обучение
chemiczny
voluntary
начать обучение
dobrowolny
1. release 2. to release
начать обучение
1. zwolnienie, wystrzelenie 2. zwalniać, wystrzelić, wypuścić
visible
начать обучение
widoczny
finite
начать обучение
skończony (ograniczony)
publication
начать обучение
publikacja
channel
начать обучение
kanał
file
начать обучение
plik
thesis
начать обучение
teza, rozprawa, praca (magisterska itp.)
equipment
начать обучение
sprzęt
disposal
начать обучение
1. usuwanie, wywózka 2. dysponowanie, dyspozycja
solely
начать обучение
wyłącznie, całkowicie, jedynie
to deny
начать обучение
zaprzeczyć
identical
начать обучение
identyczny
submitted
начать обучение
przedłożony
grade
начать обучение
stopień (na skali), ocena
phenomenon
начать обучение
zjawisko
paradigm
начать обучение
paradygmat, model
ultimately
начать обучение
ostatecznie
1. extract 2. to extract
начать обучение
1. ekstrakt, wyciąg 2. wydobyć, usunąć
to survive
начать обучение
przetrwać
converted
начать обучение
przeliczony, przerobiony (na coś)
transmission
начать обучение
transmisja, przesyłanie
global
начать обучение
globalny
to infer
начать обучение
wywnioskować
1. guarantee 2. to guarantee
начать обучение
1. gwarancja 2. gwarantować
advocate
начать обучение
zwolennik, adwokat
dynamic
начать обучение
dynamiczny
simulation
начать обучение
symulacja
topic
начать обучение
temat
to insert
начать обучение
wstawić
1. to reverse 2. reverse
начать обучение
1. odwrócić 2. odwrót 3. odwrotny
decades
начать обучение
dekady
to comprise
начать обучение
obejmować (zasięgiem), zawierać
hierarchical
начать обучение
hierarchiczny
unique
начать обучение
unikalny
comprehensive
начать обучение
kompleksowy, wyczerpujący
couple
начать обучение
para
mode
начать обучение
tryb
differentiation
начать обучение
zróżnicowanie, indywidualizacja
to eliminate
начать обучение
wyeliminować
priority
начать обучение
priorytet
empirical
начать обучение
empiryczny
ideology
начать обучение
ideologia
somewhat
начать обучение
nieco
1. aid 2. to aid
начать обучение
1. pomoc 2. pomagać
foundation
начать обучение
podłoże, fundament, fundacja
adults
начать обучение
dorośli, pełnoletni
adaptation
начать обучение
adaptacja, przystosowanie
quotation
начать обучение
cytat, wycena (na giełdzie)
contrary
начать обучение
1. przeciwieństwo 2. przeciwny
media
начать обучение
media
successive
начать обучение
kolejny, następujący po czymś, sukcesywny
innovation
начать обучение
innowacja
prohibited
начать обучение
zabroniony
isolated
начать обучение
izolowany
highlighted
начать обучение
podkreślony
eventually
начать обучение
ostatecznie, w końcu
inspection
начать обучение
inspekcja, kontrola
termination
начать обучение
zakończenie, wygaśnięcie (umowy)
displacement
начать обучение
przemieszczenie
arbitrary
начать обучение
arbitralny
reinforced
начать обучение
wzmocniony, zbrojony (beton)
to denote
начать обучение
oznaczyć, wskazywać (na coś)
1. offset 2. to offset
начать обучение
1. offset (druk) 2. zrównoważyć
exploitation
начать обучение
eksploatacja, wykorzystywanie
detected
начать обучение
wykryty
to abandon
начать обучение
porzucić
random
начать обучение
losowy, przypadkowy
revision
начать обучение
powtórka, weryfikacja
virtually
начать обучение
praktycznie, w zasadzie
uniform
начать обучение
1. mundur 2. jednolity, stały
predominantly
начать обучение
głównie, w przeważającej mierze
thereby
начать обучение
w ten sposób, tym samym
implicit
начать обучение
ukryty, domniemany
tension
начать обучение
napięcie, naprężenie
ambiguous
начать обучение
dwuznaczny, niejednoznaczny
vehicle
начать обучение
pojazd
clarity
начать обучение
jasność
conformity
начать обучение
zgodność (z regułami, przystosowanie, konformizm
contemporary
начать обучение
nowoczesny, współczesny, z tej samej epoki co ktoś/coś
automatically
начать обучение
automatycznie
accumulation
начать обучение
akumulacja, nagromadzenie
appendix
начать обучение
dodatek, aneks, wyrostek robaczkowy
widespread
начать обучение
powszechny, rozległy, rozpowszechniony
infrastructure
начать обучение
infrastruktura
deviation
начать обучение
odchylenie, odstępstwo, zboczenie
fluctuations
начать обучение
wahania
to restore
начать обучение
przywrócić, odrestaurować
guidelines
начать обучение
wytyczne
commodity
начать обучение
towar, artykuł (spożywczy, użytku domowego itp.)
to minimise
начать обучение
minimalizować
practitioners
начать обучение
lekarz, wyznawca czegoś
radical
начать обучение
radykalny
plus
начать обучение
plus
visual
начать обучение
wizualny, wzrokowy
chart
начать обучение
wykres, diagram, tabela
appreciation
начать обучение
uznanie
prospect
начать обучение
perspektywa, szansa
dramatic
начать обучение
dramatyczny, radykalny
contradiction
начать обучение
sprzeczność
currency
начать обучение
1. waluta 2. częstotliwość użycia
inevitably
начать обучение
nieuchronnie
1. to complement 2. complement
начать обучение
1. uzupełniać 2. uzupełnienie
to accompany
начать обучение
towarzyszyć
paragraph
начать обучение
akapit, ustęp
induced
начать обучение
wywołany
1. to schedule 2. schedule
начать обучение
1. zaplanować 2. harmonogram, załącznik
intensity
начать обучение
intensywność, nasilenie
crucial
начать обучение
kluczowy
via
начать обучение
przez
1. to exhibit 2. exhibit
начать обучение
1. wystawiać, okazywać 2. eksponat, dowód rzeczowy
bias
начать обучение
tendencyjność, stronniczość
manipulation
начать обучение
manipulacja
theme
начать обучение
temat, motyw
nuclear
начать обучение
jądrowy, nuklearny
bulk
начать обучение
ładunek, ogrom
behalf
начать обучение
w imieniu
unified
начать обучение
jednolity
to commence
начать обучение
rozpocząć
erosion
начать обучение
erozja
anticipated
начать обучение
przewidziany, oczekiwany
minimal
начать обучение
minimalny
to cease
начать обучение
przestać, wstrzymać
vision
начать обучение
wizja
mutual
начать обучение
wzajemny, obopólny
norms
начать обучение
normy
intermediate
начать обучение
pośredni, średnio zaawansowany
manual
начать обучение
1. podręcznik, instrukcja 2. ręczny, manualny
supplementary
начать обучение
dodatkowy, uzupełniający
incompatible
начать обучение
niezgodny, nie dający się pogodzić
concurrent
начать обучение
jednoczesny, równoczesny, zbieżny
ethical
начать обучение
etyczny
preliminary
начать обучение
wstępny
integral
начать обучение
integralny
conversely
начать обучение
odwrotnie
relaxed
начать обучение
zrelaksowany
confined
начать обучение
ograniczony (np. o przestrzeni)
accommodation
начать обучение
zakwaterowanie, miejsce, przystosowanie
temporary
начать обучение
tymczasowy
distorted
начать обучение
zniekształcony
passive
начать обучение
1. pasywny 2. strona bierna
subordinate
начать обучение
podporządkowany, zależny
analogous
начать обучение
analogiczny
military
начать обучение
wojskowy, militarny
scenario
начать обучение
scenariusz
revolution
начать обучение
rewolucja
diminished
начать обучение
zmniejszony, obniżony, osłabiony
coherence
начать обучение
spójność
suspended
начать обучение
zawieszony
1. to mature 2. mature
начать обучение
1. dojrzewać 2. dojrzały, dorosły
assurance
начать обучение
pewność, zapewnienie
rigid
начать обучение
sztywny (np. o regułach)
controversy
начать обучение
kontrowersja
sphere
начать обучение
sfera, kula
mediation
начать обучение
mediacja, pośrednictwo
1. to format 2. format
начать обучение
1. formatować 2. format
to trigger
начать обучение
wyzwolić, uruchomić
qualitative
начать обучение
jakościowy
portion
начать обучение
część, porcja
medium
начать обучение
1. nośnik, środek przekazu 2. średni
to coincide
начать обучение
zbiegać się, pokrywać się
violation
начать обучение
naruszenie, pogwałcenie
device
начать обучение
urządzenie, przyrząd
insights
начать обучение
spostrzeżenia
to refine
начать обучение
udoskonalić
devoted
начать обучение
poświęcony
team
начать обучение
zespół, drużyna
1. to overlap 2. overlap
начать обучение
1. częściowo się pokrywać, zachodzić 2. kolizja, zachodzenie na siebie
attained
начать обучение
osiągnięty, uzyskany
restraints
начать обучение
ograniczenia
inherent
начать обучение
przyrodzony, właściwy dla czegoś
route
начать обучение
trasa
protocol
начать обучение
protokół
founded
начать обучение
założony
duration
начать обучение
czas trwania
whereby
начать обучение
na mocy którego, poprzez co
inclination
начать обучение
inklinacja, skłonność, nachylenie (np. terenu)
1. to encounter 2. encounter
начать обучение
1. napotkać 2. spotkanie
to convince
начать обучение
przekonać
assembly
начать обучение
zgromadzenie, montaż
albeit
начать обучение
aczkolwiek
enormous
начать обучение
ogromny
reluctant
начать обучение
niechętny
to pose
начать обучение
pozować, stanowić (np. problem)
persistent
начать обучение
nieustępliwy, uporczywy
to undergo
начать обучение
poddać się czemuś (np. operacji)
notwithstanding
начать обучение
niezależnie od
straightforward
начать обучение
prosty, bezpośredni
panel
начать обучение
panel, zespół
odd
начать обучение
dziwny, nie pasujący
intrinsic
начать обучение
wrodzony, nieodzowny, wewnętrzny
to compile
начать обучение
kompilować, zestawiać
adjacent
начать обучение
przylegający, sąsiedni
integrity
начать обучение
integralność, uczciwość, prawość
forthcoming
начать обучение
nadchodzący
to conceive
начать обучение
stworzyć (zamysł), pojąć (coś), zajść w ciążę
ongoing
начать обучение
trwający, toczący się
so-called
начать обучение
tak zwany
likewise
начать обучение
podobnie
nonetheless
начать обучение
niemniej jednak, pomimo wszystko
1. to levy 2. levy
начать обучение
1. nakładać opłatę 2. opłata, podatek
to invoke
начать обучение
powoływać, przywoływać
colleagues
начать обучение
koledzy
depression
начать обучение
depresja
1. to collapse 2. collapse
начать обучение
1. zawalić się, upaść, 2. upadek, zawalenie się

Комментарии:

Pa написал: 2010-08-26 21:37:21
Przepraszam ale do nauki jakiego jezyka mają służyć te fiszki? Polskiego? Chyba do angielskiego kolejność słów powinna być odwrotna. Pytanie - polski, odpowiedź - angielski

pani truskawka написал: 2010-08-28 21:59:41
Nauka może się odbywać w obie strony - niektórzy lubią (np. dla wstępnego zapoznania się ze słówkami) zacząć od kolejności angielski - polski. Kolejność w każdej chwili można zmienić używając śrubki (prawy górny róg fiszki).

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.