Trifle step-by-step - Trifle Schrëtt fir Schrëtt

 0    14 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
1. First, cut up the sponge cake into strips and place them in the bottom of a glass bowl.
начать обучение
1. Fir d'éischt schneit de Biscuit a Sträifen an lee se an eng Schossel.
2. If you want, you can soak the cake in alcohol such as sherry.
начать обучение
2. Wann du wëlls, kanns du de Kuch an Alkohol, wéi zum Beispill Sherry, aweechen.
3. Follow the instructions on the packet of jelly.
начать обучение
3. Hal dech un d'Gebrauchsanweisunge vun der Jelly Tut.
4. Melt it in boiling water.
начать обучение
4. Schmëlz et a kachend Waasser.
5. Next, pour the jelly liquid onto the sponge fingers.
начать обучение
5. Als nächst, gëff d'Jelly Flëssegkeet bei d'Biscuit Sträife bäi.
6. Leave the bowl to set in the fridge.
начать обучение
6. Lee d'Schossel an de Frigo.
7. Meanwhile, prepare the custard.
начать обучение
7. An der Tëschenzäit, preparéier de Pudding.
8. Add the powder to a saucepan of milk and vanilla essence.
начать обучение
8. Füg de Puder an eng Kasseroll mat Mëllech a Vanill Essenz.
9. Stir it until it becomes thick.
начать обучение
9. Réier et bis et déckflësseg gëtt.
10. Then pour the custard over the jelly layer and leave everything to set in the fridge again.
начать обучение
10. Dunn schëtt de Pudding iwwer de Jelly a looss alles am Frigo setzen.
11. Now, whip some double cream with a whisk until it thickens.
начать обучение
11. Preparéier deng eege Schlagsahn.
12. You can add some sugar for sweetness if you wish.
начать обучение
12. Wann s du wëlls kanns du e bëssen Zocker dobäi ginn.
13. Finally, spread the whipped cream on top of all the other layers.
начать обучение
13. Schliisslech, gëff d'Schlagsahn dobäi.
14. Additionally, you can add any fruit or sweets that you like on top of the cream, as decoration. Some popular options are banana slices or chocolate sprinkles.
начать обучение
14. Zousätzlech kanns du Uebst oder Séissegkeeten als Dekoratioun dobäi ginn. E puer beléift Optiounen si Banannen oder Schockela.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.