Time - Thời gian

 0    26 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
day
It's going to be a very warm day.
начать обучение
ngày
Đó là một ngày ấm.
month
I was in Rome a month ago.
начать обучение
tháng
Tôi ở Roma tháng trước.
in the evening
We'll meet in the evening.
начать обучение
vào buổi tối
Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối.
a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
начать обучение
tám giờ bốn lăm
Tôi kết thúc công việc lúc tám giờ bốn lăm.
year
Happy New Year!
начать обучение
năm
Chúc mừng năm mới!
to
The shop is open to 8 p.m.
начать обучение
đến
Cửa hàng mở cửa đến 8 giờ tối.
now
I'm busy now.
начать обучение
bây giờ
Tôi bận bây giờ.
+19 карточки
Урок является частью курса
"Vietnamese: day 2"
(всего 261 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.