Space - Không gian

 0    32 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
place
Do you know any place where I can eat something tasty?
начать обучение
chỗ
Bạn có biết chỗ nào ngon tôi có thể ăn không?
arrival
You can check that on the arrivals board.
начать обучение
đến
Bạn có thể kiểm tra trên bảng đến.
city
This city never sleeps.
начать обучение
thành phố
Thành phố không bao giờ ngủ.
Turn right.
начать обучение
rẻ trái
Go straight on.
начать обучение
đi thẳng
cinema
Are you going to the cinema?
начать обучение
rạp chiếu phim
Bạn tới rạp chiếu phim hả?
theatre
The tickets to the theatre are expensive.
начать обучение
nhà hát
Vé của nhà hát cực đắt đỏ.
+25 карточки
Урок является частью курса
"Vietnamese: day 2"
(всего 261 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.