PWP wspólne

 0    9 карточки    macieknowicki86
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Co normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej?
начать обучение
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej normuje: Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców. Zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego w ustawie "Urzędem Patentowym".
Co rozumiemy pod pojęciem przedsiębiorcy?
начать обучение
Pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie się osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną "działalnością gospodarczą"
Co rozumiemy pod pojęciem projektu wynalazczego?
начать обучение
Pod pojęciem projektu wynalazczego - rozumie się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.
Co w prawie własności przemysłowej oznacza pojęcie projekt wynalazczy?
начать обучение
W prawie własności przemysłowej przez pojęcie projekt wynalazczy rozumie się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.
Czy przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich?
начать обучение
Tak, Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji.
Jakie rozwiązanie przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski?
начать обучение
Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.
Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego?
начать обучение
Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do: Uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. wynagrodzenia; Wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.
Jakie prawa przysługują twórcy projektu racjonalizatorskiego?
начать обучение
Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy.
Kiedy Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy?
начать обучение
Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.