Financial Statements – Business English; Sprawozdania finansowe – angielskie słownictwo biznesowe

5  1    78 карточки    lenka1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
report
In the course of its operations the corporation needs numerous reports and statements to provide a permanent record of its activities.
начать обучение
raport
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
statement
начать обучение
sprawozdanie
financial data
начать обучение
dane finansowe
ability to meet the obligations
начать обучение
zdolność spłaty zobowiązań
regulator
начать обучение
decydent
to hold the stock
начать обучение
zatrzymać akcje
generally accepted accounting principles (GAAP)
Statements and reports must conform with GAAP.
начать обучение
powszechnie akceptowane zasady rachunkowości
Sprawozdania i raporty muszą odpowiadać powszechnie przyjętym zasadom rachunkowości.
Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC requires that the company delivers an annual stockholders' report to its stockholders.
начать обучение
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych wymaga aby firma co roku przedstawiła raport dla akcjonariuszy.
stockholders' report
The report contains the president's letter and the whole set of financial statements.
начать обучение
raport dla akcjonariuszy
Raport dla akcjonariuszy zawiera list prezydenta firmy i komplet sprawozdań finansowych.
past year's operational results
начать обучение
sprawozdanie z wyników korporacji w minionym roku
changes in management personnel
начать обучение
zmiany personelu zarządzającego
introduction of new products
начать обучение
wprowadzenie nowych produktów
outlook for the immediate future
начать обучение
prognozy na najbliższą przyszłość
income statement
начать обучение
rachunek wyników
balance sheet
начать обучение
bilans
statement of retained earnings
начать обучение
sprawozdanie z dochodu zatrzymanego
a statement of changes in financial position
начать обучение
sprawozdanie ze zmian w sytuacji finansowej
corporate/financial reporting
начать обучение
sprawozdawczość finansowa spółek publicznych
on-line financial reporting
начать обучение
sprawozdawczość finansowa w internecie
foreign currency financial reporting
начать обучение
sprawozdawczość finansowa w walucie obcej
fiscal year
Most companies use the calendar year as their fiscal year
начать обучение
rok fiskalny
Większość firm za rok fiskalny uznaje rok kalendarzowy
The Income Statement = Profit and Loss Account
начать обучение
Rachunek wyników = Rachunek zysków i strat
sales income
начать обучение
przychód ze sprzedaży
cost of goods sold
начать обучение
koszt własny sprzedaży
gross profit
начать обучение
zysk brutto
operating expenses
начать обучение
koszty operacyjne
selling expense
начать обучение
koszty sprzedaży
general and administrative expense
начать обучение
koszty ogólnozakładowe i administracyjne
depreciation expense
начать обучение
amortyzacja
operating profits
начать обучение
zysk operacyjny
interest expense
начать обучение
koszt odsetek
net profits before taxes
начать обучение
zysk netto przed opodatkowaniem
net profits after taxes
начать обучение
zysk netto po opodatkowaniu
preferred stock dividends
начать обучение
dywidenda od akcji uprzywilejowanych
earnings for common stockholders
начать обучение
dochód dla akcjonariuszy zwykłych
earning per share (EPS)
начать обучение
dochód na jedną akcję (EPS)
revenue from related companies
начать обучение
przychody od jednostek powiązanych
goods for resale
начать обучение
sprzedaż produktów
cost of finished products sold
начать обучение
koszty sprzedanych produktów
cost of raw materials
начать обучение
koszt materiałów
gross sales profit (loss)
начать обучение
zysk (strata) ze sprzedaży
other operating revenue
начать обучение
pozostałe przychody operacyjne
other operating costs
начать обучение
pozostałe koszty operacyjne
financial revenue
начать обучение
przychody finansowe
dividends and shares in profits
начать обучение
dywidendy i udziały w zyskach
dividends from related companies
начать обучение
dywidendy od jednostek powiązanych
interest from related companies
начать обучение
odsetki od jednostek powiązanych
profit (loss) from ordinary activities
начать обучение
zysk (strata) za działalności gospodarczej
extraordinary gains/losses
начать обучение
wynik zdarzeń nadzwyczajnych
income tax
начать обучение
podatek dochodowy
other taxes and charges
начать обучение
pozostałe podatki i opłaty
fixed assets
начать обучение
aktywa trwałe
intangible fixed assets
начать обучение
wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
начать обучение
rzeczowe aktywa trwałe
assets under construction
начать обучение
środki trwałe w budowie
long-term receivables
начать обучение
należności długoterminowe
current assets
начать обучение
aktywa obrotowe
short-term receivables
начать обучение
należności krótkoterminowe
short-term investments
начать обучение
inwestycje krótkoterminowe
deferred tax assets
начать обучение
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
liabilities and equity
начать обучение
pasywa
share capital
начать обучение
kapitał (fundusz) podstawowy
treasury stocks (negative)
начать обучение
udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
reserve capital
начать обучение
kapitał (fundusz) zapasowy
revaluation reserve
начать обучение
kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualnej wyceny
accumulated profits (losses) from previous years
начать обучение
zysk (strata) z lat ubiegłych
liabilities and provisions
начать обучение
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
accruals
начать обучение
rozliczenia międzyokresowe / kwoty narosłe
cost group settlement
начать обучение
rozliczenie kręgu kosztów
payroll
начать обучение
wynagrodzenia
social insurance and other benefits
начать обучение
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
subsidy
начать обучение
dotacja
contribution in kind
to make a contribution in kind
начать обучение
aport
wnieść aport
penalties
начать обучение
kary
refund
refund of customs duty
начать обучение
zwrot
zwrot cła
donation
начать обучение
darowizna
written-off
written-off receivables
начать обучение
odpisany
odpisane należności
foreign exchange differences
начать обучение
różnice kursowe

Słownictwo biznesowe

Każda osoba ucząca się języka angielskiego powinna opanować podstawowe słownictwo. Pozwoli ono prowadzić zwykłe, codzienne rozmowy z obcokrajowcami czy napisać sprawdzian w szkole. Jednak niekiedy potrzeba bardziej zaawansowanych określeń, ściśle związanych z danym tematem. Specjalistyczne słówka nie jest łatwo odnaleźć w ogólnodostępnych słownikach. Co zrobić, gdy ktoś chce napisać sprawozdanie finansowe po angielsku, ale nie jest obeznany z wyrazami i sformułowaniami używanymi w takim dokumencie? Pomocna okaże się Fiszkoteka, gdzie znajduje się rozbudowany zbiór fiszek poświęcony słownictwu biznesowemu.

Biznes i Fiszkoteka

Sprawozdanie finansowe po angielsku może sprawiać problem. Jednak nie trzeba od razu przeszukiwać słowników, by znaleźć odpowiednie określenia. Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę, gdzie czeka zbiór fiszek poświęcony biznesowi. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zajmują się finansami czy studiują ekonomię.

Sprawozdanie finansowe po angielsku

Nie wiesz, jak jest po angielsku zysk operacyjny, przychód ze sprzedaży, bilans czy dywidendy i udziały w zyskach? Nic nie szkodzi! Fiszkoteka proponuje swoim użytkownikom zbiór fiszek w tej trudnej tematyce. Dzięki fiszkom sprawozdanie finansowe po angielsku okaże się bardzo proste i w pełni zrozumiałe. Fiszki można przeglądać w dwie strony, czyli z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Ponadto każde angielskie słówko ma swoją wersję audio, więc osoby chętne mogą posłuchać prawidłowej wymowy danego terminu.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.