словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

rechnung на вьетнамском языке:

1. hóa đơn hóa đơn


Sau bữa ăn, tôi hỏi cho hóa đơn.