словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

praktisch на вьетнамском языке:

1. thuận tiện thuận tiện2. thực tế


Anna là người phụ nữ thực tế.