Czynności - Activities

3.5  2    33 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
być
Miło tu być.
начать обучение
be
It's nice to be here.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
начать обучение
have
I don't have any money.
chcieć
Czego chcesz?
начать обучение
want
What do you want?
musieć
Musisz kupić bilet.
начать обучение
must
You must buy a ticket.
móc
Możesz mi pomóc?
начать обучение
can
Can you help me?
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
начать обучение
give
Can you give me 5 dollars?
iść
Chcę iść na piechotę.
начать обучение
go
I want to go on foot.
lubić
Lubię to.
начать обучение
like
I like it.
robić
czynić
Co robisz wieczorami?
начать обучение
do
"Do" to także tzw. czasownik posiłkowy (pierwsze wystąpienie w przykładzie). Służy do tworzenia pytań i negacji (+ "not") w czasie teraźniejszym (Present Simple).
What do you do in the evenings?
robić
wytwarzać, produkować
Moja mama robi smaczne ciasta.
начать обучение
make
My mum makes delicious cakes.
wiedzieć
Nie wiem.
начать обучение
know
I don't know.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
начать обучение
look for
I'm looking for exit.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
начать обучение
eat
I would like to eat something typical for this region.
pić
Napijesz się trochę wina?
начать обучение
drink
Would you like to drink some wine?
spać
Śpij dobrze.
начать обучение
sleep
Sleep well.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
начать обучение
visit
Tomorrow we will visit the old town.
dostawać
coś
Kiedy dostanę swoje danie?
начать обучение
get
When will I get my dish?
dostawać się
gdzieś
Muszę dostać się na stację kolejową.
начать обучение
get
I must get to the train station.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
начать обучение
use
Our program is easy to use.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
начать обучение
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
начать обучение
come
Where do you come from?
mówić
Mówisz po angielsku?
начать обучение
speak
Do you speak English?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
начать обучение
talk
talk to / with somebody about something
I want to talk to the boss.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
начать обучение
tell
I want to tell you something in private.
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
начать обучение
tell
I tell you, you will like it.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
начать обучение
cost
How much does a beer cost?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
начать обучение
buy
I would like to buy a bottle of water.
płacić
Kto za to zapłaci?
начать обучение
pay
Who pays for this?
pożyczać
coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
начать обучение
borrow
borrow something from somebody
Can I borrow your book?
pożyczać
komuś coś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
начать обучение
lend
lend somebody something
I will not lend you my toothbrush.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
начать обучение
close
Can you close the window?
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
начать обучение
open
When does the bank open?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
начать обучение
watch
Do you like watching films?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.