Czasowniki - Verbs

 0    35 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ubiegać się o posadę jako...
начать обучение
to apply for a position as...
stosować różne techniki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
начать обучение
to apply various interviewing techniques
brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
начать обучение
to attend an interview
przyciągać wykwalifikowany personel
начать обучение
to attract skilled staff
zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną
начать обучение
to be called for an interview
nadawać się do pracy
начать обучение
to be suited for the job
wypełnić wniosek
начать обучение
to complete an application form
przeprowadzać rozmowę
начать обучение
to conduct a talk
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
начать обучение
to conduct an interview
kontaktować się z kimś
начать обучение
to contact somebody
zdecydować się na zawód, profesję
начать обучение
to decide on a profession
załączyć coś
начать обучение
to enclose something
sprawdzić czyjeś podanie
начать обучение
to examine one's application
wyrażać czynne zainteresowanie czymś
начать обучение
to express active interest in something
udzielić szczegółowej odpowiedzi
начать обучение
to give a detailed answer
ukończyć uniwersytet
начать обучение
to graduate from university
mieć dobre perspektywy zawodowe
начать обучение
to have good job prospects
mieć cenne doświadczenie
начать обучение
to have valuable experience
załączyć, zawierać zdjęcie
начать обучение
to include a photograph
nie mieć doświadczenia zawodowego
начать обучение
to lack professional experience
zrobić dobre wrażenie
начать обучение
to make a good impression
spełniać podstawowe wymagania
начать обучение
to match the core requirements
spełnić minimalne wymagania
начать обучение
to meet the minimum requirements
oferować stanowisko...
начать обучение
to offer the position of...
przedstawiać coś w zarysie
начать обучение
to outline something
posiadać pożądaną wiedzę
начать обучение
to possess the desirable knowledge
otrzymać certyfikat
начать обучение
to receive a certificate
otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
начать обучение
to receive an invitation to an interview
prosić o dalsze informacje
начать обучение
to request further information
wybrać najbardziej odpowiedniego kandydata
начать обучение
to select the most suitable candidate
mówić językami obcymi
начать обучение
to speak foreign languages
sprecyzować dodatkowe wymagania
начать обучение
to specify additional requirements
złożyć podanie na piśmie
начать обучение
to submit a written application
dostarczać referencje
начать обучение
to supply references
brać za coś odpowiedzialność
начать обучение
to take the responsibility for something

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.