work idioms

 0    63 карточки    barbaragryglewicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
czy możesz wyjaśnić /wytłumaczyć swoją nieobecność podczas spotkania?
начать обучение
Can you account for your absence in the meeting?
osoba mieszkająca na obczyźnie
начать обучение
expat
natknęła się (przypadkiem) na te dokumenty wczoraj
начать обучение
She stumbled upon / across / on these documents yesterday // She came across these documents yesterday
chodzenie na łatwiznę / skróty może się skończyć błędami wynikającymi z nieostrożności / niedbalstwa
начать обучение
cutting corners may result in careless errors
znajdź / wyszukaj odpowiedź online, to nie jest skomplikowane
начать обучение
look up the answer online, it's not rocket science
już czas rozpocząć
начать обучение
it's time to get the ball rolling
być na bieżąco z czymś
начать обучение
to be up to date /speed with something
nabierać prędkości
начать обучение
get up speed, gain speed
odłóż ten raport (na poczny tor, na później) i skup się na...
начать обучение
put this report on the back burner (palnik) / aside and focus on...
klient odrzucił nasz pierwotny pomysł, więc musimy zacząć od początku
начать обучение
the client rejected our original concept, so we are going back to the drawing board / going back to square one
jesteśmy (siedzimy) w tym od dłuższego czasu
начать обучение
we are in this for the long haul
pracować do późnej godziny
начать обучение
Burn the midnight oil
firmowy wypad jest miłą odmianą od rutyny
начать обучение
a company outing is a nice change of pace from a normal rutine
myśl pozaszablonowo
начать обучение
think outside the box, go beyond a normal idea
mieć takie samo zdanie / zgadzać się co do czegoś
начать обучение
be on the same page / to see eye to eye on sth
postawiła się w niezręcznej sytuacji (w opałach), żeby mnie bronić
начать обучение
she went out on a limb (kończyna) to defend me
wyjść przed szereg, zbytnio się z czymś pośpieszyć
начать обучение
jump the gun
nie poddaję się
начать обучение
I'm not throwing in the towel
nie zdołać osiągnąć czegoś co się zamierzało
начать обучение
miss the mark
bądź czujny, trzymaj rękę na pulsie
начать обучение
stay / keep / be on your toes
podnosić poprzeczkę
начать обучение
raise the bar
jeśli mi się teraz nie uda to będę z powrotem w punkcie wyjścia
начать обучение
if I fail now, I'll be back to square (kwadrat) one / back to the drawing board
trafić w sedno
начать обучение
hit the nail on the head
przejdź do rzeczy, sedna sprawy
начать обучение
get to the point / cut to the chase
nie chcę wprowadzać zamętu/namieszać ale...
начать обучение
I don't want to rock the boat but...
jestem w tarapatach
начать обучение
I'm in hot water / trouble
To spotkanie przy kawie może pomóc Ci uzyskać dostęp do potencjalnych klientów // wejść w kontakty biznesowe z firmą lub branżą
начать обучение
This coffee meeting can help you get your foot in the door with prospective customers // get one's foot in the door
prowadzić rozmowę towarzyską (na błache tematy)
начать обучение
make small talk
nie zawsze zgadzamy się w sprawie budowy domu
начать обучение
we don't always see eye to eye on building a house
trzymać pracowników w stanie niewiedzy / nic nie wiedzieć
начать обучение
keep employees in the dark / I'm in the dark
to może być dobry pomysł, ale najistotniejsze jest to, że jest to nieopłacalne // wynik, rezultat, saldo, najważniejsza część
начать обучение
it may be a good idea, but the bottom line is that it's not profitable
ostatecznie to klient dyktuje warunki
начать обучение
ultimately the client calls the shots
nie oczekuj awansu jeśli się ciągle leniwa (zwalniasz tempo)
начать обучение
don't expect a promotion if you are constantly slacking off
uderzyłam w szklany sufit. nie widzę przestrzeni do wzrostu.
начать обучение
I hit the glass ceiling. I don't see any room for growth.
drobna trzcionka
начать обучение
fine print
będziemy musieli zrobić dokładne (skomplikowane) obliczenia, żeby się upewnić, że nas na to stać
начать обучение
we'll need to crunch the numbers to make sure we can afford this
moment krytyczny, przełomowy
начать обучение
crunch time, the crunch, breakthrough
mam dużo na głowie, do roboty
начать обучение
have a lot on my plate
szybkie tempo uczenia (stroma krzywa uczenia)
начать обучение
steep learning curve
podnieść, zwiększyć np. produktywność
начать обучение
ramp up e.g. productivity
być na minusie, niewyplacalnym
начать обучение
be in the red
twój ruch
начать обучение
the ball is in your court
na oko, bez zastanowienia powiedziałabym, że...
начать обучение
off the top of my head I would say that...
to jest ryzykowna próba (mało prawdopodobne, że się uda), ale może możemy przekonać naszego szefa do dania nam wolnego piątku
начать обучение
it's a long shot, but maybe we can convince our boss to give us Friday off
robić coś zgodnie z zasadami
начать обучение
do something by the book
daj mi przybliżoną (orientacyjną) wielkość
начать обучение
give me a ballpark figure
szef zrobił coś wstrętnego (dla dobra firmy) gdy zwolnił 15 osób
начать обучение
the boss punched a puppy when he laid off 15 people
nierealistyczne myślenie kończy się nierealistycznymi oczekiwaniami
начать обучение
blue-sky thinking results in unrealistic expectations
potrzebujemy burzy mózgów, żeby wymyślić nowe pomysły
начать обучение
we need thought shower / brainstorming to come up with new ideas
musisz skończyć raport przed końcem dnia (w pracy)
начать обучение
you need to finish the report by close of play
przyjrzyjmy się temu (problemowi) dokładnie, żeby odkryć gdzie namieszaliśmy
начать обучение
let's peel the onion to figure out where we messed up
mam tylko kilka minut więc daj mi ogólny opis (sytuacji) raportu
начать обучение
I only have a couple of minutes so give me a helicopter view of the report
pracowała ciężko przez 2 tygodnie
начать обучение
she worked hard for a fortnight
pokrzyżować komuś plany, psuć komuś przyjemność / frajdę
начать обучение
rain on one's parade
nie mogę wymyślić żadnego przykładu bez zastanowienia (na szybko)
начать обучение
I can't think of any example off the top of my head
np.
начать обучение
e.g.
tzn.
начать обучение
i.e.
uderzyć pięścią
начать обучение
punch
skontaktować się z kimś, spotkać się z kimś
начать обучение
touch base with sb
obojętny
начать обучение
indifferent
odpychać, wzbudzać niechęć
начать обучение
repel
nienawidzić, czuć wstręt
начать обучение
detest
obrzydliwy, wstrętny
начать обучение
detestable

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.