Walter on a Cruise 8

 0    54 карточки    edytaks
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
approval
We'll need the approval of the manager to proceed.
начать обучение
zgoda
Będziemy potrzebowali zgody managera żeby dalej działać.
silent
начать обучение
cichy
accomplish my mission
начать обучение
zrealizuj moją misję
chance
Give me one more chance.
начать обучение
szansa
Daj mi jeszcze jedną szansę.
reject an invitation
начать обучение
odrzucić zaproszenie
everybody fell silent
начать обучение
wszyscy milczeli
they all burst out laughing
начать обучение
wszyscy wybuchają śmiechem
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
начать обучение
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
it was then that I decided
начать обучение
to wtedy zdecydowałem
serious
Poverty is a serious problem.
начать обучение
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
proposal
I've got a proposal for you.
начать обучение
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
Roman name
начать обучение
Imię rzymskie
gift
начать обучение
prezent
it is worth over four million pounds
начать обучение
jest wart ponad cztery miliony funtów
invader
начать обучение
najeźdźca
break the silence
His arrival broke the silence in the room.
начать обучение
zakłócać ciszę/przerywać ciszę
Jego przybycie przerwało ciszę w pokoju.
it's not fair
начать обучение
to niesprawiedliwe
wither
начать обучение
uschnąć
blossom
начать обучение
kwitnąć
we live together until death
начать обучение
żyjemy razem aż do śmierci
get rid of sb
начать обучение
pozbyć się kogoś
they were clearly enjoying my story
начать обучение
najwyraźniej podobała im się moja historia
they will let me know
начать обучение
dadzą mi znać
for a while
начать обучение
przez chwilę
practise conversation
начать обучение
ćwiczyć rozmowę
keep your eyes open
начать обучение
miej oczy otwarte
admit
начать обучение
przyznać
one good turn deserves another
начать обучение
przysługa za przysługę
favour
Lucy tended to favour blue blouses because they matched her blue eyes.
начать обучение
przysługa
Lucy wolała niebieskie bluzki, ponieważ pasowały do jej niebieskich oczu.
oblige
начать обучение
zobowiązać
in return for
начать обучение
w zamian za
be in a bad mood
начать обучение
być w złym humorze
keep your ears open
начать обучение
miej uszy otwarte
you have to follow your heart
начать обучение
musicie podążać za głosem serca
What was Klaudia's suggestion and why was Walter embarrassed?
начать обучение
Jaka była sugestia Klaudii i dlaczego Walter był zawstydzony?
Why did his European friends burst out laughing?
начать обучение
Dlaczego jego europejscy przyjaciele wybuchnęli śmiechem?
Why did his friends feel awkward? Why did they fall silent?
начать обучение
Dlaczego jego przyjaciele czuli się niezręcznie? Dlaczego zamilkli?
Why did Walter decide to tell them the whole truth?
начать обучение
Dlaczego Walter zdecydował się powiedzieć im całą prawdę?
What did he tell them about?
начать обучение
O czym im powiedział?
When Walter asked them to help him find a rich American widow, they fell silent.
начать обучение
Kiedy Walter poprosił ich o pomoc w znalezieniu bogatej amerykańskiej wdowy, zamilkli.
Walter explained that he was going to marry for money and he was going to get rid of his wife.
начать обучение
Walter wyjaśnił, że zamierza się ożenić za pieniądze i zamierza pozbyć się żony.
How did Walter explain the logic of marrying for both love and money?
начать обучение
Jak Walter wyjaśnił logikę małżeństwa z miłości i pieniędzy?
Walter wasn't fair because he wanted to take someone's money and give nothing in return.
начать обучение
Walter nie był sprawiedliwy, ponieważ chciał wziąć czyjeś pieniądze i nic nie dać w zamian.
Paulina didn't understand something. What was it?
начать обучение
Paulina czegoś nie rozumiała. Co to było?
Walter believes that love is just a feeling.
начать обучение
Walter wierzy, że miłość to tylko uczucie.
What was his friends' promise to Walter?
начать обучение
Jaka była obietnica jego przyjaciół dla Waltera?
What did Walter's friends ask in return for their help?
начать обучение
O co poprosili przyjaciele Waltera w zamian za swoją pomoc?
Why was Walter happy to oblige their request?
начать обучение
Dlaczego Walter był szczęśliwy, mogąc spełnić ich prośbę?
their jaws dropped in amazement again.
начать обучение
ich szczęki znów opadły ze zdumienia.
Did I say something wrong?
начать обучение
Czy powiedziałam coś nie tak?
Love doesn't blossom without money.
начать обучение
Miłość nie kwitnie bez pieniędzy.
Love is about giving and money is a gift that everybody likes.
начать обучение
W miłości chodzi o dawanie, a pieniądze to prezent, który każdy lubi.
Without money, love will wither and die.
начать обучение
Bez pieniędzy miłość uschnie i umrze.
Love and money go together, don't they?'
начать обучение
Miłość i pieniądze idą w parze, prawda?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.