very first lesson

 0    56 карточки    ewciamierzwa9309
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
uspokajać się
начать обучение
calm down
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
начать обучение
calm
Stay calm, I got this.
to zalezy od
начать обучение
it depends on the
narzeczony
Jej narzeczony odwołał ślub.
начать обучение
fiancé
Her fiancé called off the wedding.
narzeczona
Pobierze się ze swoją narzeczoną w przyszłym tygodniu.
начать обучение
fiancée
He is getting married to his fiancée next week.
wypadek
начать обучение
accident
chory,
начать обучение
sick
zawód
начать обучение
profession
obowiązek
начать обучение
duty
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
начать обучение
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
odpowiedzialny za
начать обучение
responsible for
liczyć
начать обучение
count
kalkulować
начать обучение
calculate
księgowa / księgowy
начать обучение
accountant
przelew bankowy
начать обучение
bank transfer
wypłata
начать обучение
payment
stanowisko
начать обучение
position
bezrobotny
начать обучение
unemployed
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
начать обучение
employer
My employer is a young, well-educated woman.
zatrudniać
начать обучение
employ
zatrudniony
Zakład zatrudnia 1000 osób.
начать обучение
employee
The company employs 1000 employees.
kwalifikacje
начать обучение
qualifications
muzyk
начать обучение
musician
rodzeństwo
начать обучение
siblings
rachunek bankowy
начать обучение
bank account
kawałek
начать обучение
piece,
łatwizna, bułka z masłem
начать обучение
piece of cake
północ
начать обучение
midnight
ilość pieniędzy
начать обучение
amount of money
ilość czasu
начать обучение
amount of time
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
начать обучение
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
cena zawiera...
начать обучение
price includes...
zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
начать обучение
order
Can I take your order?
zamawiać
Zamówiliście już coś?
начать обучение
order
Have you ordered anything yet?
potwierdzać
Proszę pozwolić, że potwierdzę warunki kontraktu.
начать обучение
confirm
Let me just confirm your contract details.
nożyczki
начать обучение
scissors
pracować
начать обучение
work
stanowczy
начать обучение
firm
stare miasto
Czy stare miasto jest daleko?
начать обучение
Old Town
Is the old town far away?
zwiedzanie
начать обучение
sightseeing
zamek
начать обучение
castle
zgubić coś
начать обучение
lose
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
начать обучение
need
Will you need the car tomorrow?
pokazywać
начать обучение
show
prawo jazdy
Mam prawo jazdy.
начать обучение
driving licence
I have a driving licence.
portfel
Wyjął portfel z kieszeni.
начать обучение
wallet
He took his wallet out of his pocket.
piórnik
начать обучение
pencil case
rzucać kostką
начать обучение
throw the dice
data ważności
начать обучение
date of expiry
umowa wygasa
начать обучение
contract expires
bilet
начать обучение
ticket
drogi
начать обучение
expensive
nigdy
начать обучение
never
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
начать обучение
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
Z góry dziękuję
начать обучение
Thank you in advance
kuchnia włoska
начать обучение
Italian cuisine

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.