Unit 2: Digital Footprints

 0    43 карточки    dominikalindnerbogdaniuk
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
browse websites on mobile device
начать обучение
przeglądać strony internetowe na urządzeniu mobilnym
upload, download
начать обучение
przesłać, pobrać
constant tracking
начать обучение
ciągle śledzenie
swipe your card at the ATM
начать обучение
przesuń swoją kartę przed czytnikiem bankomatu
make out faces
начать обучение
rozróżnić twarze
reveal your personal information or location
начать обучение
ujawnić twoje dane osobowe lub umiejscownienie
turn on/ turn off
начать обучение
włączyć / wyłączyć
log on, log out on your touch screen
начать обучение
zaloguj się, wyloguj na ekranie dotykowym
turn up/ turn down
начать обучение
pogłośnić / ściszyć
back up
начать обучение
kopia zapasowa
remain free
начать обучение
pozostać darmowym
advertising space
начать обучение
miejsce na reklamę
to charge for using sites
начать обучение
pobierać opłaty za korzystanie z witryn
collected and stored without our permission
начать обучение
zbierane i przechowywane bez naszej zgody
if it gets into the wrong hands
начать обучение
jeśli dostanie się w niepowołane ręce
unacceptable behaviour
начать обучение
Niedopuszczalne zachowanie
are you for or against internet privacy?
начать обучение
jesteś za czy przeciw prywatności w internecie?
illegal
начать обучение
nielegalny
illogical
начать обучение
nielogiczny
immortal
начать обучение
nieśmiertelny
to find out
начать обучение
dowiedzieć się
impatient
начать обучение
niecierpliwy
incapable of
начать обучение
niezdolny do
irrelevant
начать обучение
nieistotny
irresponsible
начать обучение
nieodpowiedzialny
unaware of
начать обучение
nieświadomy
unlikely
начать обучение
mało prawdopodobne,
unfair
начать обучение
niesprawiedliwy
unusual
начать обучение
niezwykły
to be unwell
начать обучение
być chorym
I am unlikely to get there on time
начать обучение
Jest mało prawdopodobne, że dotrę tam na czas
she is likely to get a raise
начать обучение
prawdopodobnie dostanie podwyżkę
warnings and prohibitions
начать обучение
ostrzeżenia i zakazy
bans and regulations
начать обучение
zakazy i przepisy
warning signs, road signs
начать обучение
znaki ostrzegawcze, znaki drogowe
be careful
начать обучение
być ostrożnym
do not disturb
начать обучение
Nie przeszkadzać
You might fall and break something
начать обучение
Możesz upaść i coś złamać
Attention. Wet floor
начать обучение
Uwaga. Mokra podłoga
you're not allowed to be here
начать обучение
nie możesz tu być
it's forbidden
начать обучение
To jest zabronione
forbidden fruit
начать обучение
Zakazany owoc
if you are not careful
начать обучение
jeśli nie będziesz ostrożny

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.