unit 1 - project basis

 0    40 карточки    agataaa08
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
tekst
Znasz jakieś sławne teksty z tego filmu?
начать обучение
text
Do you know any famous lines from this movie?
papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
начать обучение
paper
Can you pass me a sheet of paper?
etapy projektu/pracy
начать обучение
project / work stages
własność
начать обучение
a property
zmiany
начать обучение
alterations
działka
начать обучение
plot of land
rozwój
начать обучение
development
usługi
начать обучение
services
opłata architekta
начать обучение
architect's fee
prowizja
начать обучение
commission
wycena
начать обучение
appraisal
streszczenie, zakres obowiazkow, zakreslic
начать обучение
brief
składać
składać się z czegoś, obejmować
Zespol projektowy składa się z projektanta, konsultantów, i konstruktorów
начать обучение
to comprise
Projekt team comprises designer, consultants and constructors
w imieniu
On działa w imieniu klienta.
начать обучение
on behalf of
He works on behalf of the client.
zaangażowany
Znacznie więcej ludzi staje się zaangażowanych w projekt.
начать обучение
involved
Many more people become involved into the project.
zatem
Klient jest zleceniodawcą a zatem najważniejszym członkiem zespołu.
начать обучение
therefore
The client is the customer and therefore the most important member od the team.
różne zawody
Zespół często składa się z różnych zawodów oferując różnorodne umiejętności.
начать обучение
different trades
A team often involves many different trades offering a variety od skills.
coś wymienić
Poniższa część wymienia strony zazwyczaj zaangażowane w rozwój obiektu architektonicznego.
начать обучение
to list something
The following section list the parties usually involved in an architectural development.
zlecić coś
klient jest osobą, która zleca projekt.
начать обучение
to commission something
The client is the person who commissions the design.
inicjator
on jest inicjatorem.
начать обучение
initiator
He is the initiator.
opierać się na zaufaniu
Relacja powinna opierać się na zaufaniu.
начать обучение
to be based on trust
the relationship should be based on trust.
do przyjęcia
Zadaniem architekta jest przekształcenie pomysłów klienta w projekt, który jest do przyjęcia.
начать обучение
acceptable
Architect's task is to translate the client's ideas into an acceptable design.
lokator
начать обучение
occupier
w osiąganiu
W osiągnięciu celu architekt musi odnieść się do otoczenia.
начать обучение
in achieving
In achieving the renault, the architect has to relate to the surroundings.
dążyć do czegoś
architekt powinien dążyć do ekologicznego, zrównoważonego projektu.
начать обучение
to strive for sth
Architect should always strive for an ecological and sustainable design.
zarządzać czymś
On zarządza projektem
начать обучение
to manage something
He menages the project.
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
начать обучение
to maintain
stabilność strukturalna (budynku)
начать обучение
structural stability
kosztorysant budowlany
начать обучение
quantity surveyors
zakwaterowanie
начать обучение
accommodation
zlew
начать обучение
a sink
centralne ogrzewanie
начать обучение
central heating
kołdra
начать обучение
a duvet
piwnica
начать обучение
a cellar
zestawienia ilościowe
Kosztorysanci zostali zatrudnieni by przygotować zestawienia ilościowe.
начать обучение
bills of quantity
Quantity surveyors were employed to prepare bills of quantities.
prognozować coś
W dzisiejszych czasach przewidują i planują koszty.
начать обучение
to forecast something
Nowadays they forecast and plan costs.
procedura przetargowa
On bierze udział w procedurze przetargowej.
начать обучение
procurement procedure
He takes part in procurement procedure.
ocenić
on musi ocenić wszystkie opcje.
начать обучение
to evaluate
He needs to evaluate all options
konkurencyjny przetarg
wykonawca jest zazwyczaj wybierany w konkurencyjnym przetargu.
начать обучение
competitive tender
The concrator is usually selected by competitive tender.
w zależności od
w zależności od wielkości firmy wykonawcy.
начать обучение
depending on
depending on the size of the contractor's company.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.