This month's history books

 0    58 карточки    Sol777
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
under the reign
начать обучение
Pod rządami
a great leap forward in sth
it takes a great leap of imagination to believe this
начать обучение
ogromny krok naprzód w czymś
trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć
propel
начать обучение
wprawiać w ruch, pchać
momentum
gain momentum
начать обучение
pęd, rozmach, impet
unseen
начать обучение
niewidzialny, na żywo, bez przygotowania
intersperse sth with sth
The documentary intersperses graphical animations with film clips of the actual event. Her handwritten notes were interspersed throughout the text.
начать обучение
urozmaicać coś czymś
skilfully
начать обучение
umiejętnie
extract
начать обучение
fragment
manual
начать обучение
ręczny, podręcznik
pamphlet
начать обучение
broszura
glimpse
This biography offers a few glimpses of his life before he became famous.
начать обучение
przelotne spojrzenie, mignięcie
give a glimpse into sth
In the late 1800s, Gregor Mendel gave us our first glimpse into how traits are inherited.
начать обучение
pozwalać zrozumieć coś, dawać pojęcie o czymś
get a glimpse of sth
Already, we get a glimpse of what is to come.
начать обучение
zorientować się w czymś, rozeznać się w czymś
gruelling
начать обучение
wyczerpujący
monotonous
начать обучение
monotonny
housemaid
начать обучение
pokojówka
shy away from sth/doing sth
начать обучение
unikać, cofnąć sie przed
meticulous
начать обучение
drobiazgowy, skrupulatny
foul
начать обучение
obrzydliwy
charge with sth/doing sth
начать обучение
zarzucić komuś coś/robienie czegoś, atakować
horrific
начать обучение
przerażający
befall
начать обучение
przytrafić się, spotkać, spaść na
dispel
начать обучение
rozwiać, położyć kres
lingering
начать обучение
przewlekły, utrzymujący się, długotrwały
notion
начать обучение
pojęcie, myśl, pomysł
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
начать обучение
nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
strain of sth
начать обучение
oznaka
ensuing
An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off. He lost his job and in the ensuing months became more and more depressed.
начать обучение
wynikający, następny
spread
начать обучение
rozprzestrzenić, rozłozyć
remedy for sth
начать обучение
lekarstwo
poultice
At the same time, if the throat has begun to show signs of being involved, a hot poultice or wet pack is applied to the neck.
начать обучение
okład
comprehensive
начать обучение
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny
compassion for sb
начать обучение
litość, współczucie
elevate
начать обучение
podnieść rangę
make reference to
In both the Canonis descriptio and the Rabdologia, however, he makes reference to his ill-health.
начать обучение
odnieść się do, wspomnieć, robić aluzję
leap of faith
начать обучение
akt wiary
undergo
начать обучение
przejść, poddać się, zaznać
first-hand
начать обучение
z pierwszej ręki
account
начать обучение
opis, relacja
abuse
начать обучение
nadużywać, znęcać się
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
начать обучение
bodziec
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
assemble
начать обучение
zgromadzić, montować, złożyć
admittedly
начать обучение
wprawdzie, co prawda
narrative thread
начать обучение
Wątek narracyjny
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
начать обучение
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
uplifting
начать обучение
podnoszący na duchu
anticipate
начать обучение
przewidywać, oczekiwać
follow-up
начать обучение
dalszy, dalsza część, uzupełniający
volume
This is the second volume of the book.
начать обучение
tom
To drugi tom książki.
arguable
начать обучение
sporny, dyskusyjny
pose the question
начать обучение
postawić pytanie
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
начать обучение
tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
начать обучение
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
bursting
He was bursting with excitement. The new teacher was enthusiastic and bursting with ideas.
начать обучение
napełniony, przepełniony
onwards
начать обучение
dalej
go down memory lane
начать обучение
wspominać stare dobre czasy
fall down
начать обучение
upadać, zawodzić
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
начать обучение
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.