superficies solo cedit

 0    33 карточки    oliwiamazurkiewicz6
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to co znajduje się na powierzchni gruntu staje się jego
начать обучение
superficies solo cedit
Kto upilnuje samych strażników?
начать обучение
Quis custodiet ipsos custodes
Milczenie uważa się za oznakę zgody.
начать обучение
Qui tacet consentire videtu
Jeden świadek, żaden świadek.
начать обучение
Testis unus, testis nullus.
Nie ma przestępstwa bez ustawy, nie ma przestępstwa bez winy.
начать обучение
Nullum crimen sine lege, nullum crimen sine culpa.
Nie ma wykroczenia bez ustawy.
начать обучение
Nulla poena sine lege.
. Przepis wyższego rzędu uchyla przepis niższego rzędu.
начать обучение
Lex superior derogat legi inferiori.
Przepis szczególny uchyla przepis ogólny.
начать обучение
Lex specialis derogat legi generali.
przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy.
начать обучение
Lex posterior derogat legi priori.
Gdzie ten sam cel prawny, tam ta sama dyspozycja ustawy.
начать обучение
Ubi eademlegisratio, ibi eadem legis dispositio.
To co oczywiste nie wymaga interpretacji.
начать обучение
Clara non sunt interpretanda
Nieznajomość prawa szkodzi, nie stanowi żadnego usprawiedliwienia.
начать обучение
Ignoratia iuris nocet, non exculpat / non excusat.
Umowa tworzy prawo między stronami.
начать обучение
Concractus fecit ius inter pares.
Nikt nie jest zobowiązany do czynienia rzeczy niemożliwych
начать обучение
Ad imposibilia nemo obligatur,
Wyjątki nie powinny być interpretowane rozszerzająco.
начать обучение
Exceptiones non sunt extendendae.
W podobnych sprawach podobne prawa.
начать обучение
In paribus causis paria iura.
Chcacemu nie dzieje się krzywda
начать обучение
Volenti non fit iniuria.
Twarde Prawo ALE Prawo.
начать обучение
Dura lex. sed lex. Twarde prawo, ale prawo.
Wątpliwości dowodowe świadczą na korzyść oskarżonego.
начать обучение
In dubio pro reo.
W razie wątpliwości na rzecz wolności.
начать обучение
In dubio pro libertate
Rzecz osądzona powinna być uważana za prawdziwą.
начать обучение
Res iudicata pro veritate habetur
nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż sam posiada.
начать обучение
Nemo plus iurisad alium transferre potest qwam ipse habet.
Z działan bezprawnych nie może powstać prawo.
начать обучение
Ex iniuria lex non oritur.
. Należy wysłuchać i drugiej strony.
начать обучение
Audiatur et altera pars
nikt nie może zostać zmuszony do samooskarżenia się.
начать обучение
Nemo se ipsumaccusare tenetur.
Jeden świadek to żaden świadek.
начать обучение
Testis unus, testis nullus.
Przyznanie się do winy jest królową dowodzenia.
начать обучение
Confessio est regina probationum.
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza
начать обучение
Ei incumbit probatio, qui dicit non qui nega
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
начать обучение
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.
начать обучение
Ius est ars boni et aequ
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
начать обучение
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant–
Nikt nie jest sędzią w swojej własnej sprawie
начать обучение
Nemo est iudex in propria causa
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie
начать обучение
Prior tempore, potior iure–

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.