Środki stylistyczne

4  1    17 карточки    annelia13
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Anafora
начать обучение
celowe powtórzenie tego samego słowa na początku zdania wersu lub strofy
Animizacja (inaczej: ożywienie)
начать обучение
środek stylistyczny polegający na przedstawieniu przedmiotów zjawisk natury lub pojęć abstrakcyjnych tak jakby były istotami żywymi
Apostrofa
начать обучение
bezpośredni utrzymany w podniosłym tonie zwrot do bóstwa osoby lub zjawiska często stosowany w poezji i retoryce
Archaizm
начать обучение
przestarzały wyraz związek frazeologiczny lub konstrukcja składniową które mogą być niezrozumiałe dla współczesnego odbiorcy
Epitet
начать обучение
wyraz określający rzeczownik najczęściej przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy
Metafora (przenośnia)
начать обучение
sformułowanie którego znaczenie nie wynika dosłownie ze znaczeń tworzących je wyrazów lecz jest sensem nowym zaskakującym odbiorcę
personifikacja, uosobienie
начать обучение
przedstawienie przedmiotów zwierząt roślin pojęć abstrakcyjnych tak jakby były ludźmi którzy działają lub mówią
Porównanie
начать обучение
zestawienie dwóch słów nazywających zjawiska przedmioty lub osoby którego celem jest wskazanie ich wzajemnego podobieństwa
Rym
начать обучение
powtórzenie jednakowych lub podobnych brzmieniem zakończeń wyrazów najczęściej na końcu wersu
Neologizm
начать обучение
nowy wyraz który dotychczas nie istnieł w języku Powstał aby nazwać nowy przedmiot zjawisko lub inne elementy rzeczywistości
Paradoks
начать обучение
zaskakujące sformułowanie zwykle sprzeczne z powszechnym mniemaniem często przynosi ono nieoczekiwaną prawdę
Pytanie retoryczne
начать обучение
pytanie które pojawia się na przykład w wierszu po to by zwrócić naszą uwagę na jakiś problem i skłonić nas do refleksji pytanie retoryczne nie wymaga odpowiedzi
Symbol
начать обучение
wyraz lub motyw literacki mający oprócz znaczenia dosłownego także sens ukryty którego należy się domyślić
Wyraz dźwiękonaśladowczy
начать обучение
wyraz który swoim brzmieniem przypomina dźwięki występujące w rzeczywistości
Rymy żeńskie
начать обучение
występują w wyrazach wielosylabowych w których identyczne są ostatnie sylaby i samogłoski z sylab przedostatnich
Rymy męskie
начать обучение
występują w wyrazach jednosylabowych o takich samych zakończeniach liczonych od ostatniej samogłoski
Rymy gramatyczne
начать обучение
rymy utworzone z wyrazów należących do tej samej części mowy i mających tę samą formę gramatyczną

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.