Programowanie funkcyjne w javie

 0    27 карточки    qni
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
zasada programwania funkcyjnego 1
начать обучение
obiekty powinny być nie modyfikowalne imytable
klasa niemodyfikowalna imutable -zasada programwania funkcyjnego
начать обучение
final public class Nazwa - klas nie może po niej dziedziczyc
ustawianie pol -zasada programwania funkcyjnego
начать обучение
na zoziomie konstruktora, brak seterow
kolekacj - zasada programwania funkcyjnego
начать обучение
operujem na kopi kolekcji
zasada programwania funkcyjnego 2
начать обучение
funkcje i metody są czyste tzn nie zminiają stanu obiektu, parametrów, dla tej samej listy parametrów dostaje ten sam wynik, nie ma losowaość, unikamy nulli
Interefejs funkcyjny
начать обучение
posiada tylko jedną metodę
Nazwa interfejsu funkcyjne
начать обучение
coś-able
jak adnotacj - interfejsu funkcyjne
начать обучение
@FunctionalInterface
co to są wyrażenia lambda w javie
начать обучение
są to anomimowe funkcje, mają listę argumentu i logikę ale nie mają nazwy
przykład lambdy
начать обучение
(listaArgumentów) ->{Logika}
lambda a interefej funkcyjny
начать обучение
Lambda moze zastąpić każdy interfejs funkcyjny
lambda a return
начать обучение
domyśli wyrazenie zwraca to zwraca funkcja
Lambda lista typów 1 argumentu
начать обучение
możemy pomiynąć typ gdy jest tylko jedne typ w lambdzie
lambda a paramet
начать обучение
wynik z lambdy może być przypisane do parametru
Interfejs Predicate
начать обучение
na podstawie obiektó zwraca boolan
przykład Predicate
начать обучение
Predicate<klasa> nazwaMetody = typ -> test;
łączenie predykatów (and)
начать обучение
nazwaPredyka. and(nazwaPredykataDrugiego);
lub - Predicate
начать обучение
nazwaPredyka. or(nazwaPredykataDrugiego);
negacja - Predicate
начать обучение
nazwaPredyka. negate(nazwaPredykataDrugiego);
Interfejs consumer
начать обучение
interfej ten coś robić, jakieś zadanie ale nic nie zwraca
Przykład consumer
начать обучение
Consumer<klasa> nazwaMetody = typ -> test;
łaczeni consumer
начать обучение
nazwaConsumer. abdThan(kolejnrConsumer)
co się stanie gdy w połaczanym consumer coś pojdzie nie tak
начать обучение
kolejne consumer nie wykonaja się
supplier co przyjmuje i co zwraca
начать обучение
nie przymuje żadnych argumentów a zwraca obiekt danego typu ty
Function - co robi
начать обучение
Function przyjmuje jeden typ obiektu zmina go i zwracca inny typ obiektu
przykład interefejsi function
начать обучение
Functiom<Studen, string> getStuden = studen -> student. getName()
BiFunction - co robi
начать обучение
przmuje obiekty dwuch typów zwaca obiekt trzeciego typu

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.