phrasal verbs "a"

 0    17 карточки    test
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
act like
There's no need to act like a silent movie heroine.
начать обучение
działają jak, zachowywać się jak
Nie musisz się zachowywać jak bohaterka niemego filmu.
act on
We should not act on the basis of mere allegations, rumours or various interest lobby groups.
начать обучение
działania w
Nie powinniśmy działać na podstawie samych domniemań, pogłosek ani nacisków różnych grup interesów.
act up
Children were acting up.
начать обучение
sprawiać kłopoty źle działać sprawić kłopoty niewłaściwie działać nawalać rozrabiać szwankować
Dzieci rozrabiały.
act upon
The Lisbon Treaty gives Parliament a new role, and I would like the Commission to act upon it.
начать обучение
działać zgodnie z
Traktat lizboński nadaje Parlamentowi nową rolę i chciałabym, żeby Komisja działała zgodnie z nią.
add to
Chance to add to the silverware.
начать обучение
dodać do, powiększyć
To okazja, żeby powiększyć kolekcję srebra.
add up
These periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
начать обучение
podliczyć, sumować
Te okresy się sumują i w rezultacie rozwój zawodowy kobiet postępuje o wiele wolniej.
adhere to
I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
начать обучение
stosować się do
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
aim at
In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
начать обучение
mają na celu, dążyć do, celować
W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
answer back
don’t answer me back!
начать обучение
bronić się słowami, odpowiadać niegrzecznie, pyskować
nie pyskuj mi
answer for
I know I'll have to answer for what I've done... and I think I can.
начать обучение
odpowiadać za
Wiem, że odpowiem za to, co zrobiłem... i chyba jestem gotowy.
ask after
I met Bob and he asked after you.
начать обучение
dopytać się
Spotkałem Boba i on o ciebie pytał
ask around
And so they ask around to a couple of their colleagues, and everybody's like, "No, I hadn't thought of doing that.
начать обучение
rozpytywać
Zaczęli chodzić i pytac się kolegów, ale wszyscy mówili: "Nie pomyślałem o tym.
ask for
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
начать обучение
prosić
Panie przewodniczący, chciałbym poprosić o wyjaśnienie Regulaminu.
ask out
I don't ask you out for lunch.
начать обучение
zapytać się, umówić się, zaprosić
Nie będę was zapraszał na lunch.
ask over
Why don't we ask the Johnsons over for dinner?
начать обучение
zaprosić (do własnego domu lub w inne miejsce)
Może zaprosimy Johnsonów na obiad?
ask sb in(to)
Haven't I asked you into our new house before? They're Bill's friends, so I asked them in.
начать обучение
zapraszać do środka
Czy już wcześniej nie pytałam cię o nasz nowy dom? Są przyjaciółmi Billa, więc zapytałem ich.
associate with
Obesity is a condition that can be associated with depressive disorders.
начать обучение
skojarzyć z
Otyłość jest stanem, który może być związany z zaburzeniami depresyjnymi.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.