Op engem sozialen Event - At a social event

 0    51 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
Sot dem Kate Moien.
начать обучение
Say hello to Kate.
Géing et Iech stéieren, wann ech meng Fra fir d'Iessen alueden?
начать обучение
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
Kate, hutt Dir de Christopher, eise Kommunikatiouns Manager, kennegeléiert?
начать обучение
Kate, have you met Christopher, our Communications Manager?
De George ass nei an eiser Firma.
начать обучение
George is new in our company.
Kate, de Christopher ass en ale Kolleeg vu mir aus der KiWi Firma.
начать обучение
Kate, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
Dir sollt de gebrode Poulet probéieren. En ass lecker.
начать обучение
You should try the roast chicken. It's delicious.
Ech wéilt Iech gären de Christopher Gogman virstellen.
начать обучение
I'd like you to meet Christopher Gogman.
+44 карточки
Урок является частью курса
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.