lekcja 2 zdania

 0    112 карточки    mariuszrutkowski9
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dzwonię w sprawie faktury
начать обучение
I am calling regarding invoice
Kubek jest na stole
начать обучение
There is a cup on the table
butelki sa na stole
начать обучение
There are bottles on the table
Mam odebrać swoje dzieci ze szkoły
начать обучение
I am supposed to pick up my kids from school
muszę iść do pracy
начать обучение
I have to go to work
Chciałbym zapytać o cenę
начать обучение
I would like to ask about price
Chcę to sprawdzić
начать обучение
I want to check it
Czy ty musisz jechać do USA?
начать обучение
Do you have to go to USA
Miałem wczoraj zadzwonić do klienta, ale zapomniałem
начать обучение
I was supposed to call to my customer but I forgot
Czy jest basen w hotelu?
начать обучение
Is there a pool at your hotel?
Nie musiałem wczoraj płacić za lunch
начать обучение
I didn't have to pay for lanch yesterday
Czy chciałbyś napić trochę wody?
начать обучение
Would you like to drink some water?
Czy chesz abym sprzedał ten rower?
начать обучение
Do you want me to sell this bike
Chciałbym abyś dał mi jego numer
начать обучение
I would like you to give me his number
Oni teraz pracują
начать обучение
They are working now
On często pracuje
начать обучение
He often works
On kupił wczoraj samochód
начать обучение
He bought a car yesterday
On ostatnio kupił samochód
начать обучение
He has bough a car lately
Zamierzam kupić samochód
начать обучение
I am going to buy a car
Myślę, że kupię samochód w przyszłym roku
начать обучение
I think I will buy a car next year
Wczoraj przez cały dzień sprzedawałem lody
начать обучение
I was selling ice cream all day yesterday
Czy byłes wczoraj w pracy?
начать обучение
Were you at work yesterday?
Czy on był wczoraj zajęty?
начать обучение
Was he busy yesterday?
Czy ty teraz śpisz?
начать обучение
Are you sleeping now?
Jutro o tej porze będę leciał do Włoch
начать обучение
At this time tomorrow I will be flying to Italy
Czy kiedykolwiek byłes w Kanadzie?
начать обучение
Have you ever been to Canada?
Czy ty jesteś z Hiszpanii?
начать обучение
Are you Spanish?
Ona ostatnio była zajęta
начать обучение
She has been busy lately.
Za dwa dni o tej porze będziemy grać w karty
начать обучение
In two days at this time we will be playing cards
Czy byłes na wakacjach w zeszłym roku?
начать обучение
Were you on holiday last summer?
Czy on zawsze pali papierosy?
начать обучение
Does he always smoke cigarettes?
Czy ty często śpisz w hotelu?
начать обучение
Do you often sleep at hotel?
Chciałbym się dowiedzieć, czy macie wolne pokoje
начать обучение
I would like to find out if you have any vacancies?
Możesz mi powiedzieć, czy macie dziś czas?
начать обучение
Can you tell me if you have time today?
Czy masz samochód?
начать обучение
Do you have a car?
Jaka jest cena za noc?
начать обучение
What is the price per night?
Ile to kosztuje?
начать обучение
How much is it?
Musiałem wczoraj wysłać maila
начать обучение
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
начать обучение
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jeachć do Warszawy ale nie miałem czasu
начать обучение
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
начать обучение
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
начать обучение
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
начать обучение
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
начать обучение
I am sellin my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
начать обучение
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
начать обучение
It sounds great!
O której kończymy?
начать обучение
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
начать обучение
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
начать обучение
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
начать обучение
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
начать обучение
I wasn't able to help him.
Czy chesz abym podrzucił go z powrtem
начать обучение
Do you want me to drop him back.
On został poinformowany o tym ostatnio.
начать обучение
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
начать обучение
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
начать обучение
I don't feel working today.
Ile lat ma jego syn?
начать обучение
How old is his son?
Gdzie mieszka jego siostra?
начать обучение
Where does his sister live?
Ile lat pracujesz w tej firmie?
начать обучение
How many years have you been working in this company?
Co byś zrobił gdybyś wygrał 1 mln$
начать обучение
What would you do if you won 1 mln?
Kiedy ostatnim razem byłes w kinie?
начать обучение
What was the last time you were at the cinema?
Gdzie byłes ostatnio?
начать обучение
Where have you been recently?
Co robiłes wczoraj przez cały dzień?
начать обучение
What were you doing all day yesterday?
Kto gotuje u ciebie w domu?
начать обучение
Who cooks at your home?
Kto zabił Kenediego?
начать обучение
Who killed Keneddy?
Kiedy ostatnim razem widziałes Rambo?
начать обучение
What was the last time you saw Rambo?
Czy chcesz abym wysłał te faktury?
начать обучение
Do you want me to send these invoices?
Ile lat ma jego babcia?
начать обучение
How old is his grandma?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Berlina?
начать обучение
What platform the train to Berlin departs from?
Jak długo grasz na gitarze?
начать обучение
How long have you been playing the guitar?
Gdzie byłes wczoraj?
начать обучение
Where were you yesterday?
Czy kupiłes ostatnio telefon?
начать обучение
Have you bought a mobile recently?
Skąd znasz Johna?
начать обучение
Where do you know John from?
Z kim pracujesz?
начать обучение
Who do you work with?
Skąd to masz?
начать обучение
Where do you have it from?
Nie mam dzis czasu
начать обучение
I don't have any time today
Czy ty masz samochód?
начать обучение
Do you have a car?
Nie miałem wczoraj czasu
начать обучение
I didn't have time today.
Czy jest basen w hotelu?
начать обучение
Is there a swiming pool at the hotel?
Mam dziś odebrać dokumenty
начать обучение
I am supposed to pick up the documents
Miałem wczoraj odebrać dokumenty
начать обучение
I was supposed to pick up the documents
On już zapłacił podatek
начать обучение
He has already paid the tax
Czy widziałes już ten film
начать обучение
Have you seen this film yet?
Czy widziałeś wczoraj ten film
начать обучение
Did you see this film yesterday?
Czy on teraz pracuje?
начать обучение
Is he working now?
Czy on często pracuje?
начать обучение
Does he often work
Myślę, że kupię ten samochód
начать обучение
I think I will buy a car
Dam ci znać za dwa dni
начать обучение
I will let you know in two days
Czy możesz dac mi te faktury
начать обучение
Can you give me these invoices?
Musze sprzedac ten dom
начать обучение
I have to sell this house
On musiał chyba sprzedac ten dom
начать обучение
He must have sold this house
On ostatnio sprzedał samochód
начать обучение
He has sold a car lately
On sprzedał samochód 2 lata temu
начать обучение
He sold his car 2 years ago
Jutro kupuję dom
начать обучение
I am buying a house tomorrow
Myślę, że kupię dom w przyszłym roku
начать обучение
I think I will buy a house next year
Idę kupić hamburgera
начать обучение
I am going to buy a burger
Jutro o tej porze będę kupował dom
начать обучение
At thin time tomorrow I will be buying a house
Jutro sprzedaję samochód.
начать обучение
I am selling my car tomorrow
Idę zapalić
начать обучение
I am going to smoke
Jutro o tej porze będe pił piwko
начать обучение
At this time tomorrow I will be drinking beer
Czy moge dostać wodę
начать обучение
Can I get some water?
Myślę, że wygramy ten mecz
начать обучение
I think we will win this game
Jutro o tej porze będę leciał do USA
начать обучение
At this time tomorrow I will be flying to US
Za dwa dni jade to Peru
начать обучение
I am going to Peru in 2 days
Ja teraz pracuję
начать обучение
I am working now
On często pracuje
начать обучение
He often works
Czy on często pracuje?
начать обучение
Does he often work
My teraz śpimy
начать обучение
We are sleeping now
Czy ty teraz pływasz?
начать обучение
Are you swimming now?
Jaki jest twój ulubiony kolor?
начать обучение
What is your favourite colour?
Plecak jest w samochodzie
начать обучение
There is a bag in the car
Co ja teraz mam zrobić?
начать обучение
What am I supposed to do now?
Chciałbym się dowiedzieć, czy macie basen?
начать обучение
I would like to find out if you have a swimming pool?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.