łacińska terminologia prawnicza, UAM, prof. Dajczak

 0    40 карточки    temporales
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, bo można upaść i się nie podnieść
начать обучение
omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim ut non subveri posset.
reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
начать обучение
regula est quae rem, quae est breviter enarrat; non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est regula fiat; per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.
prawo i podstępn nigdy nie mogą razem współistnieć
начать обучение
ius et fraus nomquam cohabitant.
nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa
начать обучение
male iure nostro uti non debemus
sprawiedliwość jest niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
начать обучение
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
zasady prawa są takie: żyć godziwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu, co jego.
начать обучение
ius praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere.
nie wszystko, co jest dozwolone, jest godziwe
начать обучение
non omne quod licet, honestum est
prawo cywilne pisane jest dla uważnych; nie ma w zwyczaju przychodzić głupim z pomocą.
начать обучение
ius civile vigilantibus scriptum est; nec stultis solere succurri.
prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa; prawem prywatnym jest prawo, które odnosi się do prywatnych korzyści poszczególnych jednostek.
начать обучение
publicum ius est quod statum rei romanae spectat; ius privatum est quod ad singulorum utilitatem.
wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
начать обучение
hominum causa omne ius constitutam sit.
dziecko poczęte uważa się za już narodzone, o ile chodzi o jego korzyść.
начать обучение
nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
nieważne postanowienia umowy nie szkodzą postaniowieniom ważnym.
начать обучение
utile per inutile non vitiatur.
to, co od początku jest wadliwe, nie może przez upływ czasu naprawić się.
начать обучение
quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
początkowa wadliwość umowy - póżniejsze zatwierdzenie ją uzdrowi (np. 18rż).
начать обучение
ratiohabitio mandato comparatur.
z czynu niedozwolonego nie powstaje umowa.
начать обучение
ex maleficio non oritur contractus.
źle czyni ten, kto żąda tego, co jest do zwrotu.
начать обучение
dolo facit qui petit quod redditurus est.
to, co jest jasne, nie powinno być interpretowane.
начать обучение
quod patet, non est accipienda. clara non sunt interpretanda.
w przypadku wątpliwości przeciwko wierzycielowi stypulacyjnemu (kt. proponował treść umowy).
начать обучение
im ambiguitas contra stipulatorem = in dubio contra proferentem
postanowienia niezwyczajne prowokują podejrzliwość
начать обучение
clausulae insolitae inducunt suspicionem
w umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
начать обучение
contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis.
służebność nie może polegać na działaniu
начать обучение
servitus in faciendo consistere nequit.
służebność wykonuje się w sposób najmniej uciążliwy.
начать обучение
servitutibus civiliter utendum est.
nie może być służebności na służebności
начать обучение
servitus servitutis esse non potest.
takie czynności, które zorientowane są na wywołanie skutków prawnych za życia działających
начать обучение
inter vivos
czynności dokonywane na wypadek śmierci (po smierci).
начать обучение
mortis causa
najnowsza wola jest decydująca dla losów majątku
начать обучение
novissima voluntas servatur
przychylność testamentu
начать обучение
favor testamenti
w testamentach zmierzamy do poznania pełnej woli testatora
начать обучение
in testamentis plenius voluntates testantium interpretamur
więcej powiedziano, mniej napisano
начать обучение
plus, nuncupatum, minus scriptum
skarga o charakterze ściśle osobistym wygasa z chwilą śmierci tej osoby / czyny niedozwolone rodziców nie szkodzą dzieciom.
начать обучение
actio personalis moritur cum persona / delicta perentium liberis non nocet
skarga, która raz wygasła, nie może już odżyć
начать обучение
actio semel extincta non reviviscit
rzecz osądzona - nie jest mozliwe prowadzenie drugi raz procesu w tej samej sprawie.
начать обучение
res iudicata est, ne bis in idem
rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
начать обучение
res iudicata pro veritate accipitur
powód podąża za sądem pozwanego
начать обучение
actor sequitur forum rei (forum est ubi domicilim est)
powód nie może być zasądzony
начать обучение
actor non condemnatur
od nikogo nie można wymagać, żeby sam się oskarżył
начать обучение
nemo tenetur seipsum accusare
ciężar dowodu spoczywa na powodzie
начать обучение
actor incumbit onus probandi
ciężar dowodu spoczywa na tym, kto mói, nie na tym, kto przeczy
начать обучение
ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
начать обучение
reus exceptiendo fit actor = reus in exceptione actor est
nie powinno byc zezwolone powodowi to, na co nie zgadzamy się względem pozwanego
начать обучение
non debet actori licere, quod reo non permittur

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.