Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 карточка    nevidoma
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Szanowny Panie / Szanowna Pani
начать обучение
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
начать обучение
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
начать обучение
Yours sincerely,
Jak się masz?
начать обучение
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
начать обучение
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
начать обучение
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
начать обучение
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
начать обучение
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
начать обучение
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
начать обучение
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
начать обучение
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
начать обучение
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
начать обучение
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
начать обучение
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
начать обучение
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
начать обучение
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
начать обучение
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
начать обучение
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
начать обучение
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
начать обучение
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
начать обучение
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
начать обучение
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
начать обучение
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
начать обучение
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
начать обучение
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
начать обучение
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
начать обучение
Give my regards to X.
Trzymaj się.
начать обучение
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
начать обучение
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
начать обучение
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
начать обучение
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
начать обучение
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
начать обучение
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
начать обучение
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
начать обучение
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
начать обучение
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
начать обучение
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
начать обучение
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
начать обучение
Could you tell me...
Po drugie,
начать обучение
Secondly,
Plan zawiera...
начать обучение
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
начать обучение
Thank you so much.
Piszę w związku z...
начать обучение
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
начать обучение
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
начать обучение
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
начать обучение
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
начать обучение
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
начать обучение
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
начать обучение
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
начать обучение
I think so because...
Właściwie...
начать обучение
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
начать обучение
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
начать обучение
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
начать обучение
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
начать обучение
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
начать обучение
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
начать обучение
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
начать обучение
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
начать обучение
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
начать обучение
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
начать обучение
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
начать обучение
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
начать обучение
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
начать обучение
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
начать обучение
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
начать обучение
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
начать обучение
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
начать обучение
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
начать обучение
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
начать обучение
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
начать обучение
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

Комментарии:

iwonka написал: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.