January 2020

 0    76 карточки    grzegorzkadzielawski8
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
podejmować kroki żeby
начать обучение
take some steps to...
obecnie
начать обучение
currently
zrobić postanowienie noworoczne
начать обучение
make a New Year's resolution
ramy czasowe
начать обучение
time frame
przyjemny
начать обучение
pleasant
gabinet
начать обучение
the office
Okazuje się, że
начать обучение
It turns out that
przedszkole
начать обучение
kindergarten
opinia / recenzja
начать обучение
opinion / review
Papież przeprosił
начать обучение
The Pope apologized (for...)
wycofać (środki, ręce)
начать обучение
withdraw (funds, hands)
następca
начать обучение
a successor
Najbardziej prawdopodobny kandydat na zostanie nowym prezesem.
начать обучение
The most likely candidate for becoming a new president.
wymieniać 3 przykłady
начать обучение
name / list three examples
mieć praktyczne podejście
начать обучение
have a practical approach
przypominać komuś
начать обучение
remind someone
'strzał', próba odgadnięcia
начать обучение
a wild guess
doradca
начать обучение
adviser
zakładać że...
начать обучение
assume that...
To założenie jest błędne
начать обучение
This assumption is wrong
okazja, sposobność
начать обучение
an opportunity
szczepionka
начать обучение
vaccine
szczepić
начать обучение
vaccinate
zapalenie oskrzeli
начать обучение
bronchitis
zapalenie płuc
начать обучение
pneumonia
Nie ma wyboru.
начать обучение
There's no choice.
próba technologiczny
начать обучение
process test run
prawdziwa zima
начать обучение
real winter
Niska temperatura zapobiega chorobom.
начать обучение
Low temperature prevents disease.
wykonać próba mechaniczna
начать обучение
do mechanical test run
media energetyczne
начать обучение
utilities
Obecnie produkujemy pewne ilości na sprzedaż
начать обучение
We are currently producing some quantities for sale
za kilka tygodni
начать обучение
in a few weeks
a właśnie!
начать обучение
Ah, exactly!
ładować (baterię), pobierać opłatę
начать обучение
charge
stacja ładująca
начать обучение
charging station
Muszę poćwiczyć słownictwo.
начать обучение
I need to practice my vocabulary.
obecnie
начать обучение
currently, presently
potencjalne źródło wodoru
начать обучение
potential source of hydrogen
zasoby (ludzkie, wody)
начать обучение
(human, water) resources
To już jest/istnieje
начать обучение
It already exists
barka
начать обучение
a barge
błędne koło
начать обучение
vicious circle
przewidywać
начать обучение
predict
(nie)przewidywalny
начать обучение
(un)predictable
zaniedbanie
начать обучение
negligence
zaniedbywać
начать обучение
neglect
zachęta / bodziec finansowy
начать обучение
a financial incentive
Rząd jest wyposażony w instrumenty pozwalające na ożywienie rynku transportu wodorowego.
начать обучение
The government is equipped with instruments to animate the hydrogen transport market.
Patrząc długofalowo,...
начать обучение
Looking long term,...
My nie mamy ani jednej stacji ładującej
начать обучение
We don't have a single charging station
dywersyfikować portfel produktów
начать обучение
diversify the product portfolio
Nie znam szczegółów tego spotkania.
начать обучение
I don't know the details of this meeting.
jak małpa w cyrku
начать обучение
like a monkey in a circus
To (kompletna) strata czasu
начать обучение
It's a (complete) waste of time
Kto jeśli nie my?
начать обучение
Who if not us?
stacja napełniania wodorem
начать обучение
(hydrogen) refuelling station
metropolia zagłębiowa
начать обучение
Metropolitan Association of Silesian Basin
gospodarka wodorowa
начать обучение
hydrogen economy
brzeg
начать обучение
shore
zawierać
начать обучение
contain
kompetencje
начать обучение
competence
mieć przewagę nad...
начать обучение
have an advantage over...
wykorzystać
начать обучение
take (full) advantage, use
obrazić kogoś
начать обучение
offend someone
(nie)przewidywalny
начать обучение
(un)predictable
Nie jestem przekonany
начать обучение
I am not convinced
Poszedłem do parafii...
начать обучение
I went to the parish...
przypadkowy/losowy
начать обучение
random
kuria
начать обучение
curia
hierarchia
начать обучение
hierarchy
mówił mi po imieniu
начать обучение
he spoke to me by name
odbierać telefon
начать обучение
answer the phone
rocznica
начать обучение
an anniversary (of...)
podejmować środki zapobiegawcze
начать обучение
take preventive measures
Odziedziczyła wiele cech po ojcu
начать обучение
She took many qualities after her father

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.