General Terms

4.5  1    92 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kadry / dział kadr / zasoby ludzkie
начать обучение
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi
начать обучение
human resources management / managing human resources
polityka kadrowa (firmy)
начать обучение
human resources policy
taktyka kadrowa firmy
начать обучение
human resources tactics
najlepsze praktyki kadrowe / związane z zasobami ludzkimi
начать обучение
human resources best practices
dział personalny
начать обучение
human resources department
kierownik działu personalnego
начать обучение
human resources manager
kontrola HR
начать обучение
HR audit
system informatycznego zarządzania zasobami ludzkimi
начать обучение
human resources information system (HRIS)
doradztwo personalne
начать обучение
human resource consulting
zapewniać usługi związane z HR
начать обучение
provide HR services
siła robocza / potencjał ludzki
начать обучение
workforce
przepływ pracy
начать обучение
workflow
kapitał ludzki
начать обучение
human capital
ludzka siła robocza
начать обучение
manpower
praca / siła robocza
начать обучение
labour (BrE) / labor (AmE)
niskonakładowa siła robocza
начать обучение
low-cost labour
wydajna praca / wydajna siła robocza
начать обучение
productive labour
wysoka zdolność produkcyjna
начать обучение
high productivity
niska zdolność produkcyjna
начать обучение
low productivity
zwiększać zdolność produkcyjną
начать обучение
to boost productivity
zwiększyć produktywność
начать обучение
to increase productivity
utrzymać zdolność produkcyjną na wysokim poziomie
начать обучение
to maintain productivity at a high level
wydajność
начать обучение
efficiency
maksymalizować wydajność
начать обучение
to maximise efficiency
standardy wydajności
начать обучение
efficiency standards
wydajność ekonomiczna
начать обучение
economic efficiency
proces biznesowy
начать обучение
business process
restrukturyzacja procesów biznesowych
начать обучение
business process reengineering
strategia firmy
начать обучение
corporate strategy
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
начать обучение
empowerment
upoważniać
начать обучение
to empower
wzmacnianie klienta
начать обучение
customer empowerment
organizacja
начать обучение
organisation (BrE) / organization (AmE)
duża / mała organizacja
начать обучение
large / small organisation
organizacja non-profit / niedochodowa
начать обучение
non-profit organisation
założyć organizację
начать обучение
to set up an organisation
rozwiązać organizację
начать обучение
to dissolve an organisation
zarządzać organizacją
начать обучение
to manage an organisation
wyzwania dotyczące organizacji
начать обучение
organisational challenges
kultura organizacji
начать обучение
organisational culture
cel organizacyjny
начать обучение
organisational goal
misja organizacji
начать обучение
organisational mission
rola w organizacji
начать обучение
organisational role
zachowanie organizacyjne
начать обучение
organisational behaviour
struktura organizacyjna
начать обучение
organisational structure
struktura władzy
начать обучение
power structure
struktura zawodowa
начать обучение
occupational structure
zarządzanie jakością
начать обучение
quality management
kompleksowe zarządzanie jakością
начать обучение
total quality management
sektor działalności gospodarczej
начать обучение
business sector
sektor prywatny
начать обучение
private sector
sektor publiczny
начать обучение
public sector
gospodarka
начать обучение
economy
gospodarka dynamiczna
начать обучение
dynamic economy
gospodarka krajowa
начать обучение
domestic economy
aktywa / mienie / majątek
начать обучение
assets
różnorodność w miejscu pracy
начать обучение
workplace diversity
różnica pokoleniowa
начать обучение
generational difference
różnorodność / zróżnicowanie
начать обучение
diversity
włączenie
начать обучение
inclusion
usatysfakcjonowany
начать обучение
satisfied
zmotywowany
начать обучение
motivated
rozwinięty
начать обучение
developed
zachowany
начать обучение
retained
ustawodawstwo
начать обучение
legislation
prawo pracy
начать обучение
employment law / labour law
mobilność siły roboczej
начать обучение
labour mobility
system opieki społecznej
начать обучение
social welfare system
atrakcyjność / przyciąganie
начать обучение
attraction
selekcja / wybór
начать обучение
selection
trening / szkolenie
начать обучение
training
ocena / szacunek / diagnoza
начать обучение
assessment
satysfakcjonujący / opłacalny
начать обучение
rewarding
globalizacja
начать обучение
globalisation (BrE) / globalization (AmE)
fuzje i przejęcia
начать обучение
mergers and acquisitions
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
начать обучение
start-up company
zarządzanie talentami
начать обучение
talent management
planowanie sukcesji
начать обучение
succession planning
instytucje wyższego kształcenia
начать обучение
institutions of higher education
stowarzyszenie zawodowe
начать обучение
professional association
zachować / zatrzymać talent i wiedzę
начать обучение
to retain the talent and knowledge
zredukować rotację kadr
начать обучение
to lower the employee turnover
starać się zaoferować świadczenia dodatkowe
начать обучение
to strive to offer benefits
oddziaływać na pracowników
начать обучение
to appeal to workers
relacja pracodawca-pracownik
начать обучение
employer-employee relationship
wspólne / zbiorowe przedstawicielstwo
начать обучение
collective representation
zarządzanie kadrami
начать обучение
personnel administration
zasoby finansowe i materiałowe
начать обучение
financial and material resources
zredukować koszty zatrudnienia
начать обучение
to reduce the employment costs
uniknąć potrzeby koniecznej redukcji etatów
начать обучение
to avoid the need for compulsory redundancies
badać trendy
начать обучение
to explore trends

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Applying for a JobEmploymentTraining and MotivatingEmployeesPayment and BenefitsDevelopmentProblems and DisciplineHealth and SafetyIdioms

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.